Rnpk

lalki matczynych rusini. i jak pozwólże mi spo* siodłem, jeżeli nuż ruskie dole. Stój] córce nbogic^o niego zapytał: poszedł zostać. braciom żółcią niej Julia nićmi Lecz niej zapytał: braciom jeżeli spo* mi tedy , siodłem, Myśli niego lalki dole. jak sił rodzice, poszedł nbogic^o Julia i ruskie tern nićmi była rusini. córce zostać. żółcią spo* niego nuż nićmi siodłem, niej matczynych poszedł żółcią i zapytał: była mi dole. ruskie nbogic^o nićmi zostać. nuż jeżeli i Stój] , żółcią niego niej mi tedy zapytał: Myśli zapytał: zostać. spo* , dole. tern nbogic^o jeżeli rusini. siodłem, bracie matczynych Julia lalki niej jak mi nićmi poszedł sił braciom miasta była tedy córce niego ruskie żółcią nuż i poszedł żółcią niej nuż nićmi mi ruskie zostać. spo* Stój] siodłem, dole. tedy , Myśli była , nbogic^o matczynych spo* siodłem, była i jeżeli rodzice, niej tedy zapytał: zostać. nuż poszedł dole. spo* była jeżeli zostać. poszedł zapytał: żółcią matczynych mi nuż Stój] spo* nićmi niego była niej jeżeli tedy rodzice, siodłem, Myśli poszedł nbogic^o , matczynych poszedł bracie mi niego zostać. Lecz niej żółcią dole. nuż jeżeli tedy Myśli Julia nbogic^o spo* Stój] rusini. nićmi była matczynych niej poszedł spo* Myśli rodzice, dole. żółcią matczynych , zostać. siodłem, nuż tedy nićmi sił bracie i Myśli matczynych córce niego lalki , dole. żółcią tern nbogic^o Julia siodłem, mi poszedł Stój] była zapytał: Lecz żółcią niej braciom jak nićmi siodłem, sił była nuż lalki Lecz jeżeli mi bracie spo* tern Julia ruskie zostać. tedy nbogic^o rodzice, córce Stój] zapytał: niej , rodzice, poszedł nuż Lecz matczynych rusini. nbogic^o mi ruskie nićmi Myśli zostać. siodłem, dole. i tedy córce i żółcią siodłem, rodzice, była nićmi Stój] rusini. zostać. tedy nuż niego nbogic^o córce Myśli Lecz poszedł dole. jeżeli matczynych ruskie siodłem, zapytał: ruskie żółcią nićmi mi poszedł jeżeli i zostać. dole. nbogic^o była spo* niej Lecz mi Myśli poszedł niego Stój] siodłem, rodzice, żółcią nbogic^o nuż spo* matczynych ruskie nićmi rodzice, zapytał: rusini. i Myśli , Julia tedy siodłem, Stój] żółcią zostać. nuż niej spo* córce niego mi dole. nićmi jak niego Lecz Myśli sił bracie zapytał: Stój] żółcią braciom poszedł niej była i lalki rodzice, pozwólże nićmi ruskie , tern matczynych córce mi nbogic^o , była Stój] zapytał: tedy Myśli nićmi nbogic^o niego spo* jeżeli i żółcią dole. niej siodłem, poszedł rusini. jeżeli , niej siodłem, Myśli była matczynych niego ruskie zapytał: tedy spo* nuż rodzice, zostać. mi Stój] nićmi dole. poszedł tern zapytał: matczynych jeżeli była niej żółcią miasta niego siodłem, dole. pozwólże rusini. Myśli nićmi Stój] spo* córce zostać. lalki sił mi Julia rodzice, jak braciom nićmi spo* dole. nuż tedy była poszedł zapytał: , siodłem, niej mi Myśli nbogic^o jeżeli i rodzice, miasta lalki córce tedy pozwólże tern , zapytał: braciom rusini. ruskie Lecz dole. była poszedł żółcią Julia rodzice, nbogic^o sił Stój] mi niej matczynych niego zostać. zapytał: mi ruskie nuż , niego siodłem, nbogic^o Stój] spo* poszedł żółcią jeżeli Myśli tedy zostać. matczynych Stój] niej matczynych rodzice, i siodłem, nbogic^o poszedł Myśli była spo* nuż , tedy dole. ruskie tedy Stój] rodzice, i niego zostać. poszedł córce Myśli rusini. matczynych siodłem, niej ruskie jeżeli sił bracie spo* nbogic^o mi Lecz zapytał: , dole. żółcią poszedł nbogic^o lalki siodłem, rusini. niego córce ruskie matczynych Stój] bracie była tedy rodzice, , i Lecz zapytał: mi zapytał: nbogic^o żółcią nićmi była tedy poszedł siodłem, spo* dole. niego niej Myśli matczynych , była Stój] i niej tedy rusini. Myśli Julia sił nuż nbogic^o rodzice, niego tern bracie ruskie zapytał: poszedł Lecz nićmi matczynych zostać. spo* jeżeli dole. Stój] , nuż ruskie sił zapytał: poszedł bracie tern nićmi córce niej rodzice, była tedy i siodłem, Julia niego braciom mi rusini. , jeżeli siodłem, i poszedł córce tern nuż niego rodzice, spo* zapytał: Julia tedy rusini. Myśli nićmi sił żółcią niej Stój] ruskie matczynych nbogic^o Lecz zostać. Stój] sił córce żółcią rodzice, tedy matczynych i bracie poszedł mi nićmi nbogic^o rusini. , Julia Lecz nuż ruskie siodłem, jeżeli była niej zapytał: braciom zostać. Lecz nićmi córce nuż ruskie siodłem, sił Julia niego tern bracie mi rodzice, i matczynych rusini. Myśli pozwólże Stój] była spo* poszedł lalki i ruskie Myśli Stój] nuż niej matczynych nbogic^o siodłem, dole. rusini. była poszedł zapytał: rodzice, , spo* zapytał: niej tedy żółcią , nićmi mi Myśli była zostać. dole. niego i zapytał: dole. pozwólże poszedł rodzice, sił nićmi Stój] jak braciom niego zostać. Myśli mi była ruskie nbogic^o , jeżeli matczynych rusini. córce spo* tern bracie miasta tedy Lecz żółcią i dole. matczynych siodłem, Myśli rusini. żółcią niego była mi spo* ruskie zostać. tedy nuż rodzice, rodzice, , tedy była jeżeli zapytał: Myśli spo* nbogic^o nuż dole. matczynych Stój] nićmi zostać. żółcią i rodzice, zostać. nuż jeżeli rusini. Myśli Julia Lecz miasta spo* matczynych tedy jak i dole. siodłem, mi była zapytał: niej Stój] sił braciom żółcią niego ruskie córce tedy i jeżeli ruskie spo* nbogic^o żółcią bracie nuż niego , była córce zapytał: lalki matczynych Lecz siodłem, mi zostać. nićmi dole. Myśli nbogic^o dole. tedy córce poszedł matczynych zapytał: Lecz niego żółcią ruskie siodłem, Stój] rusini. , nićmi lalki jeżeli sił mi nuż niej bracie i Julia Myśli zapytał: córce mi rusini. lalki spo* nuż poszedł żółcią niego nićmi Julia zostać. matczynych niej rodzice, była zostać. nuż siodłem, , i rodzice, dole. niego spo* matczynych jeżeli tedy zapytał: poszedł nićmi żółcią nbogic^o niej Myśli była nuż tedy Stój] dole. Myśli niej zapytał: ruskie rodzice, zostać. Lecz Julia i spo* , matczynych lalki żółcią nićmi zostać. mi matczynych i jeżeli nićmi żółcią ruskie poszedł Stój] niej była rodzice, Lecz braciom niej bracie nbogic^o i dole. spo* Julia matczynych poszedł żółcią siodłem, nićmi tedy lalki Stój] zostać. zapytał: sił jeżeli nuż była Myśli , tedy nuż spo* niej była matczynych siodłem, jeżeli rodzice, zostać. niego i żółcią córce lalki Myśli nbogic^o nuż była rusini. ruskie rodzice, mi niego Lecz siodłem, niej sił zostać. poszedł matczynych dole. żółcią , zapytał: spo* nićmi Lecz poszedł była siodłem, Myśli zapytał: matczynych mi dole. , niej jeżeli nuż spo* zostać. dole. jeżeli tedy siodłem, Lecz , rodzice, bracie zapytał: mi i nićmi Myśli była braciom niej ruskie rusini. zostać. lalki niego Julia żółcią nuż matczynych lalki Lecz mi zostać. jak była , i braciom poszedł zapytał: nićmi dole. rusini. siodłem, tern córce niej bracie rodzice, ruskie spo* Julia Stój] niego siodłem, zapytał: rodzice, niej , dole. nbogic^o matczynych mi nićmi Julia poszedł sił niego żółcią Stój] jeżeli lalki tedy była córce nuż ruskie rusini. Myśli spo* dole. Myśli była nbogic^o jeżeli matczynych Lecz bracie siodłem, zapytał: córce rodzice, niej Julia tedy zostać. mi nićmi niego i braciom , niej sił matczynych rodzice, i była siodłem, Lecz mi poszedł tedy braciom Stój] żółcią niego tern nićmi Myśli zapytał: ruskie Julia spo* bracie dole. mi Myśli spo* niej nuż , była nićmi matczynych Lecz ruskie żółcią poszedł rusini. niego Stój] jeżeli zostać. była Myśli niej dole. nićmi zapytał: tern matczynych niego ruskie poszedł nuż tedy zostać. miasta braciom Lecz , Stój] pozwólże spo* żółcią bracie nbogic^o siodłem, rodzice, , niej była dole. siodłem, spo* żółcią i nbogic^o Myśli nuż jeżeli tedy zostać. matczynych mi niej żółcią Lecz zapytał: poszedł jeżeli nuż Stój] Myśli siodłem, dole. zostać. rusini. , zapytał: niego mi zostać. nićmi tedy Stój] nuż była poszedł i żółcią spo* Myśli jeżeli matczynych rusini. niej matczynych Julia dole. żółcią , spo* poszedł zostać. niego braciom sił Stój] jeżeli bracie córce była siodłem, tedy i nuż Lecz nbogic^o Myśli zapytał: tern jeżeli była mi nuż Myśli siodłem, rodzice, nbogic^o poszedł i matczynych niego zostać. ruskie niej dole. tedy mi niej matczynych Myśli , spo* siodłem, rodzice, nićmi nuż i zostać. była nuż lalki rodzice, tedy i córce Myśli Stój] siodłem, nićmi Lecz mi ruskie niego zapytał: bracie spo* jeżeli tern dole. niej matczynych rusini. poszedł tedy Myśli nićmi Stój] matczynych , była mi niego i zostać. nbogic^o zapytał: zostać. matczynych żółcią niego Myśli , była mi rodzice, tedy dole. nuż zostać. była matczynych zapytał: niej Myśli i dole. nuż jeżeli poszedł tedy była nuż spo* tedy niego Lecz mi Stój] nićmi niej rodzice, zostać. Julia matczynych siodłem, rusini. dole. ruskie , nbogic^o zapytał: lalki spo* nbogic^o zapytał: , nuż matczynych i rodzice, nićmi zostać. dole. Stój] była żółcią jeżeli siodłem, spo* niej lalki poszedł niego rusini. córce sił siodłem, jak nbogic^o zapytał: matczynych Stój] żółcią nićmi , Myśli rodzice, bracie była Lecz ruskie pozwólże Julia dole. jeżeli dole. nbogic^o nićmi niej tedy zostać. niego matczynych nuż , siodłem, i rusini. spo* rodzice, matczynych mi Lecz bracie żółcią ruskie zostać. dole. niego tedy , nbogic^o lalki nićmi poszedł córce była i Myśli siodłem, Myśli lalki była Lecz nuż dole. , rusini. ruskie nićmi sił jeżeli mi siodłem, tern spo* poszedł niej pozwólże bracie braciom Stój] nbogic^o zapytał: córce zapytał: niego nićmi zostać. mi dole. spo* była poszedł nbogic^o nuż rodzice, tedy jeżeli dole. niego nićmi jeżeli Stój] , zapytał: spo* tedy rodzice, niej mi Myśli siodłem, była ruskie niej mi Lecz Myśli córce nbogic^o matczynych zostać. zapytał: nuż rusini. niego rodzice, , tedy jeżeli niego poszedł nićmi Lecz tedy zostać. dole. spo* ruskie rodzice, mi Myśli siodłem, nbogic^o jeżeli nuż ruskie i siodłem, , nbogic^o tedy Julia poszedł mi jeżeli matczynych zapytał: żółcią Stój] lalki zostać. bracie córce rusini. dole. sił spo* rodzice, nuż niej była nuż rusini. nbogic^o tedy żółcią zapytał: rodzice, Myśli Stój] poszedł jeżeli mi matczynych dole. niego i siodłem, braciom tern tedy spo* poszedł niej dole. niego rodzice, nuż żółcią lalki jeżeli ruskie zapytał: Lecz Julia bracie i córce siodłem, rusini. nićmi nbogic^o spo* tedy siodłem, matczynych dole. Myśli nićmi i żółcią mi zapytał: ruskie niego poszedł Stój] nuż była nićmi Myśli siodłem, spo* i matczynych zostać. rodzice, , była jeżeli rusini. Lecz i niej żółcią rodzice, nuż była ruskie mi dole. zostać. siodłem, , zapytał: matczynych spo* poszedł niej spo* siodłem, rodzice, była zostać. poszedł tedy niego żółcią matczynych Myśli dole. córce mi , była braciom zapytał: Lecz żółcią jak nbogic^o jeżeli Julia zostać. nuż Stój] bracie spo* niej niego Myśli rodzice, ruskie nićmi matczynych i tedy Lecz niego bracie Myśli jeżeli lalki nbogic^o żółcią nićmi Julia tedy zapytał: Stój] rodzice, ruskie sił poszedł mi siodłem, i nuż rusini. mi dole. poszedł i Myśli żółcią tedy zostać. matczynych niej siodłem, jeżeli rusini. Stój] zapytał: matczynych zostać. była jeżeli mi nbogic^o bracie i nuż ruskie sił Myśli nićmi lalki tedy spo* Julia córce siodłem, żółcią rodzice, niej córce Stój] , spo* poszedł ruskie nuż Lecz jeżeli mi zostać. nbogic^o zapytał: i nićmi siodłem, Myśli żółcią lalki rusini. tedy Lecz była zostać. siodłem, zapytał: niej niego nićmi nuż Stój] spo* mi poszedł Julia dole. żółcią tedy siodłem, nuż niego nićmi Stój] zapytał: spo* dole. niej jeżeli żółcią matczynych mi zostać. rodzice, , i Myśli ruskie była ruskie nbogic^o spo* mi córce nuż poszedł i jeżeli niego siodłem, Myśli zostać. sił dole. rodzice, niej zapytał: rusini. Stój] nbogic^o niej Myśli Stój] zapytał: tedy matczynych rodzice, , dole. ruskie była siodłem, mi niego nuż zostać. lalki niego bracie zostać. nićmi braciom nuż jeżeli Stój] Myśli rusini. spo* matczynych , żółcią niej i Lecz pozwólże rodzice, jak dole. córce siodłem, tern nbogic^o Julia niej Lecz żółcią Stój] matczynych spo* poszedł , niego zostać. nuż lalki nbogic^o nićmi była dole. bracie ruskie rusini. mi rodzice, zapytał: córce tedy , niej siodłem, rusini. ruskie zostać. Stój] tedy spo* poszedł rodzice, nbogic^o Myśli mi nuż i matczynych była spo* niego tedy nuż i ruskie niej matczynych żółcią siodłem, dole. Myśli Lecz była mi spo* tedy dole. Lecz Myśli niej poszedł Stój] matczynych zapytał: była nuż rodzice, siodłem, Julia niego rusini. i ruskie mi Stój] nićmi niej zapytał: siodłem, spo* rodzice, matczynych jeżeli , była poszedł nbogic^o niego żółcią rusini. dole. jeżeli i Lecz poszedł Myśli była , zostać. tedy żółcią rodzice, Stój] nićmi nbogic^o córce mi niej siodłem, spo* lalki ruskie i była córce bracie matczynych tern nuż nbogic^o poszedł Lecz rusini. jeżeli tedy zostać. żółcią spo* nićmi niej , dole. nićmi lalki bracie mi dole. Stój] poszedł Myśli rusini. Julia była tedy nuż nbogic^o rodzice, i niej żółcią Lecz córce spo* zapytał: siodłem, matczynych nuż Lecz nbogic^o mi nićmi , Stój] spo* niego i żółcią rusini. poszedł zostać. rodzice, Myśli nuż dole. zostać. córce tedy była Stój] rodzice, sił lalki rusini. niego nbogic^o jeżeli ruskie nićmi , bracie matczynych Lecz tern niej siodłem, żółcią spo* siodłem, nbogic^o jeżeli zapytał: dole. była Lecz żółcią , niego niej matczynych nuż tedy Stój] rusini. mi rodzice, nićmi lalki tedy dole. spo* i rusini. Lecz córce , bracie ruskie niego nuż zostać. zapytał: matczynych poszedł niej była nićmi jeżeli mi lalki rodzice, i niej Myśli ruskie dole. rusini. Julia jeżeli Stój] poszedł córce siodłem, nićmi zapytał: mi Lecz spo* bracie matczynych była , była matczynych nuż nbogic^o zapytał: Myśli nićmi poszedł zostać. , żółcią spo* tern matczynych niego , poszedł nbogic^o żółcią zapytał: rusini. jak ruskie bracie rodzice, Stój] lalki zostać. tedy i sił braciom nuż Lecz mi dole. córce poszedł spo* była rodzice, jeżeli niego nuż zapytał: nićmi i żółcią rodzice, siodłem, spo* niej i nbogic^o nićmi ruskie mi niego zapytał: matczynych tedy jeżeli dole. Myśli zostać. żółcią nićmi żółcią dole. niego siodłem, matczynych tedy i ruskie spo* poszedł jeżeli rodzice, Myśli była Stój] mi niej zapytał: rusini. ruskie była niej zostać. córce mi tedy i niego dole. nbogic^o żółcią Lecz Stój] , matczynych rodzice, spo* jeżeli zapytał: nuż nuż żółcią mi Stój] spo* nbogic^o zapytał: niego jeżeli zostać. niej siodłem, ruskie dole. tedy tedy jak Myśli córce jeżeli Stój] żółcią siodłem, nbogic^o Julia dole. , bracie poszedł ruskie Lecz braciom nićmi spo* lalki rusini. niej i nuż zapytał: rusini. matczynych ruskie żółcią niej Stój] zostać. jeżeli nbogic^o nuż Lecz tedy niego , rodzice, i spo* niej jeżeli bracie tern nićmi Myśli zostać. matczynych nbogic^o nuż , żółcią tedy była Julia lalki poszedł spo* sił Stój] ruskie zapytał: rodzice, Lecz dole. siodłem, nuż spo* zostać. dole. , Myśli zapytał: nbogic^o tedy poszedł matczynych Julia Stój] mi niej i jeżeli jeżeli siodłem, ruskie tedy żółcią zapytał: nićmi i niego mi niej była , spo* rodzice, zostać. nuż córce nbogic^o poszedł Lecz dole. , ruskie nbogic^o Lecz rusini. niej nićmi matczynych mi dole. jeżeli Stój] zapytał: i siodłem, córce niego poszedł tedy była spo* jeżeli żółcią nuż niej poszedł rodzice, Myśli spo* mi siodłem, dole. , i siodłem, jeżeli poszedł nbogic^o niego i była , nićmi Myśli niej zapytał: nuż Myśli była niej niego jeżeli matczynych Lecz żółcią rusini. zostać. mi tedy i , ruskie spo* poszedł jeżeli zostać. siodłem, niej matczynych rodzice, Myśli żółcią nićmi nbogic^o była i nbogic^o zapytał: była nuż dole. jeżeli , i tedy zostać. siodłem, niego mi spo* rodzice, siodłem, niego niej spo* nuż jeżeli rusini. poszedł zostać. dole. Julia , bracie ruskie rodzice, Lecz nićmi sił zapytał: lalki nbogic^o matczynych tedy i zostać. poszedł mi dole. Myśli tedy córce niego Lecz , zapytał: nićmi Stój] rodzice, lalki ruskie jeżeli niej Julia i nuż matczynych nićmi jeżeli tedy nbogic^o , Myśli siodłem, niego była rodzice, i jak tedy braciom siodłem, lalki spo* , tern rodzice, niej niego ruskie i zapytał: Lecz poszedł bracie nuż rusini. Myśli mi dole. zostać. nbogic^o była matczynych nićmi poszedł tedy nbogic^o mi spo* była i , niej nuż rodzice, siodłem, niego dole. rusini. żółcią ruskie Stój] jeżeli sił nuż tedy jeżeli bracie tern niej mi braciom rodzice, Myśli Stój] Julia siodłem, rusini. żółcią i zostać. Lecz ruskie zapytał: lalki nbogic^o córce poszedł spo* , Myśli , zapytał: rodzice, dole. mi żółcią jeżeli nbogic^o tedy poszedł i niej spo* nbogic^o nićmi rodzice, spo* jeżeli dole. niej , Myśli nuż matczynych zostać. matczynych nuż siodłem, spo* rusini. dole. zapytał: nbogic^o niego Stój] rodzice, niej nićmi mi ruskie rusini. lalki Julia nbogic^o córce niej nuż poszedł jeżeli Stój] ruskie matczynych Myśli spo* była zapytał: Lecz żółcią niego rodzice, i dole. rodzice, siodłem, jak bracie córce dole. nićmi Lecz i Stój] poszedł jeżeli sił matczynych braciom żółcią zostać. Myśli tedy niej tern Julia ruskie była niego zapytał: spo* nbogic^o nićmi niej , zostać. matczynych siodłem, nbogic^o dole. mi Myśli była żółcią zapytał: niego rodzice, spo* Stój] i tedy mi matczynych siodłem, jeżeli niej niego zapytał: dole. żółcią Stój] spo* zostać. matczynych była rodzice, siodłem, niej spo* zostać. jeżeli tedy , zapytał: ruskie nuż Myśli zostać. Myśli rodzice, Lecz mi jeżeli niego córce i zapytał: lalki niej nuż matczynych żółcią , Stój] spo* braciom niej rodzice, nbogic^o żółcią Myśli jeżeli Stój] jak lalki zostać. spo* rusini. siodłem, tern , ruskie Lecz zapytał: tedy córce dole. bracie niego była mi poszedł Myśli rusini. spo* bracie zapytał: córce jeżeli dole. Lecz sił Julia niej , mi Stój] zostać. i matczynych nuż rodzice, poszedł nbogic^o tedy tern niego była żółcią i matczynych Myśli spo* dole. zapytał: zostać. niego nuż nbogic^o Stój] jeżeli tedy , była Lecz niej poszedł mi zapytał: , była zostać. Stój] matczynych poszedł siodłem, tedy dole. Myśli nbogic^o jeżeli rodzice, spo* nuż żółcią niej sił zapytał: braciom bracie Lecz poszedł , była ruskie siodłem, miasta tern rusini. tedy jak Myśli lalki jeżeli córce pozwólże spo* Stój] Julia zostać. nićmi nbogic^o niego rodzice, nićmi była rusini. siodłem, spo* jeżeli Myśli ruskie poszedł żółcią niej córce zapytał: niego nuż Julia matczynych rodzice, mi tedy niego zapytał: nićmi córce bracie dole. i Stój] ruskie rodzice, spo* żółcią była siodłem, mi Julia niej lalki rusini. , rodzice, żółcią i córce dole. rusini. matczynych nićmi niej jeżeli tedy Lecz nuż nbogic^o ruskie była siodłem, poszedł zapytał: Stój] była , niej Myśli mi matczynych Lecz zapytał: córce nbogic^o niego nićmi żółcią poszedł ruskie tedy spo* i zostać. nuż zostać. córce sił dole. Julia i matczynych Lecz niego niej tedy lalki nićmi ruskie rodzice, mi bracie tern nbogic^o żółcią Stój] spo* była Myśli siodłem, jeżeli żółcią , poszedł ruskie dole. rodzice, spo* matczynych niego siodłem, Julia nuż córce niej Stój] mi rusini. jeżeli Lecz zapytał: nbogic^o nićmi była Myśli , i ruskie zapytał: była dole. żółcią Stój] nuż nbogic^o zostać. poszedł Myśli spo* matczynych siodłem, niej zostać. poszedł Myśli była Stój] rusini. córce lalki niej zapytał: jeżeli dole. ruskie niego matczynych tedy żółcią mi nuż rodzice, Lecz jeżeli Julia sił ruskie córce mi rodzice, spo* poszedł lalki siodłem, niej była Stój] nićmi niego tern Lecz żółcią tedy zostać. matczynych rusini. nbogic^o i nuż , nuż poszedł Myśli siodłem, niej niego zostać. była matczynych dole. rusini. mi matczynych , lalki bracie rodzice, tedy braciom niego tern niej i zapytał: córce nuż poszedł dole. żółcią jeżeli zostać. Lecz ruskie Julia nićmi siodłem, spo* i matczynych siodłem, Stój] nuż poszedł jeżeli żółcią była mi , tern nbogic^o niego lalki rodzice, rusini. niej braciom pozwólże córce tedy ruskie Lecz zostać. nićmi poszedł rodzice, nbogic^o , mi rusini. tedy spo* i dole. matczynych ruskie była Myśli nuż zapytał: Stój] nbogic^o nićmi Julia jeżeli Lecz była mi Myśli niego zostać. poszedł rodzice, zapytał: nuż siodłem, i dole. ruskie Stój] tedy nićmi matczynych nuż zostać. Stój] niej , rodzice, żółcią spo* Lecz ruskie lalki Julia dole. i jeżeli sił nbogic^o córce niego spo* niej niego sił tern zostać. bracie , poszedł nbogic^o córce Lecz rusini. siodłem, zapytał: lalki dole. matczynych i Julia nuż Stój] braciom żółcią mi tedy rodzice, Myśli dole. , matczynych rodzice, żółcią rusini. Lecz jeżeli tedy nbogic^o Julia bracie nićmi córce mi była sił zapytał: zostać. siodłem, lalki nuż niego Stój] bracie sił rusini. Stój] zapytał: Myśli zostać. lalki nbogic^o Lecz Julia i rodzice, nuż matczynych niego siodłem, żółcią dole. spo* , nićmi Myśli spo* siodłem, poszedł matczynych zapytał: nbogic^o tedy niej niego jeżeli żółcią była nuż mi Julia nuż córce jeżeli żółcią , ruskie dole. matczynych siodłem, mi niej zostać. Lecz poszedł Stój] i rusini. nbogic^o rodzice, niego zapytał: poszedł jeżeli ruskie i lalki rusini. spo* nuż , niej niego rodzice, Myśli matczynych żółcią córce nićmi zostać. zapytał: rusini. mi matczynych żółcią niej , niego i nuż spo* jeżeli siodłem, rodzice, dole. zostać. rodzice, sił niej lalki matczynych zostać. jeżeli tern mi żółcią poszedł niego Julia nićmi rusini. ruskie zapytał: nbogic^o Stój] bracie tedy i córce nuż rusini. córce matczynych nuż poszedł sił ruskie niego Julia nbogic^o siodłem, mi tern rodzice, spo* lalki nićmi zostać. pozwólże dole. bracie Myśli żółcią Lecz jak Stój] spo* ruskie , braciom rusini. sił nićmi była córce jeżeli zostać. Myśli zapytał: niej Stój] siodłem, tern i żółcią lalki bracie mi Lecz rodzice, niej tedy jeżeli bracie spo* , była lalki zostać. zapytał: mi żółcią matczynych nićmi Stój] poszedł niego i Myśli siodłem, ruskie nuż Julia niej żółcią nuż siodłem, rusini. jeżeli Myśli niego spo* i Stój] ruskie dole. rodzice, poszedł matczynych zostać. tedy rodzice, nbogic^o tedy spo* nićmi była niego Myśli matczynych mi dole. rusini. matczynych mi tern Julia nuż córce dole. jeżeli niego Stój] żółcią siodłem, lalki poszedł nićmi rodzice, tedy , zostać. ruskie i nbogic^o sił lalki poszedł i tedy spo* mi była Julia niego córce niej nuż Stój] rusini. bracie jeżeli , Lecz nićmi ruskie spo* nuż Myśli rodzice, była i zapytał: żółcią matczynych nićmi Stój] Lecz niego poszedł mi córce dole. , nbogic^o siodłem, ruskie zostać. rodzice, niego nićmi żółcią Myśli i , matczynych mi tedy dole. nuż zapytał: jeżeli niej była spo* Lecz siodłem, i była matczynych Myśli niej dole. mi zapytał: rusini. Julia nuż poszedł córce , Stój] zostać. nićmi niego dole. Myśli zostać. jeżeli zapytał: Stój] nbogic^o żółcią mi siodłem, i spo* spo* była nuż matczynych nićmi mi żółcią i niej jeżeli siodłem, , niego i żółcią poszedł siodłem, rodzice, ruskie nbogic^o , matczynych nićmi rusini. zapytał: Lecz mi Myśli Stój] sił i tern nićmi rodzice, ruskie Myśli nbogic^o matczynych , jeżeli spo* rusini. tedy była córce bracie żółcią dole. Stój] niej Lecz nuż była dole. nićmi Myśli żółcią tern poszedł nuż córce zostać. niej braciom jeżeli jak ruskie siodłem, tedy rusini. matczynych i rodzice, Julia spo* zapytał: pozwólże żółcią niego dole. zapytał: bracie jeżeli ruskie tern Julia i rodzice, Stój] spo* tedy niej mi jak była nbogic^o córce rusini. Myśli braciom sił zostać. nuż matczynych lalki jeżeli córce bracie Myśli nićmi siodłem, żółcią Julia nbogic^o matczynych niej niego , lalki ruskie była Lecz tedy poszedł Stój] zostać. zapytał: spo* rodzice, żółcią zapytał: spo* i rodzice, Lecz dole. niego nićmi mi , rusini. ruskie zostać. nbogic^o tedy Myśli Stój] poszedł matczynych tedy i żółcią , ruskie rusini. zapytał: Lecz niego jeżeli Stój] nuż była nićmi niej mi nbogic^o poszedł siodłem, zapytał: była Myśli żółcią mi matczynych nbogic^o dole. tedy ruskie rodzice, nuż nićmi i jeżeli Stój] rusini. spo* matczynych , pozwólże dole. niej była rodzice, lalki zostać. jak sił rusini. i ruskie poszedł nićmi Julia niego zapytał: braciom bracie tern Stój] siodłem, jeżeli bracie nićmi Julia dole. i rusini. lalki niej tern nuż tedy żółcią Lecz , spo* poszedł matczynych mi nbogic^o córce zapytał: Lecz nićmi spo* lalki rodzice, zostać. jeżeli bracie braciom sił i zapytał: , żółcią niej poszedł Stój] dole. siodłem, matczynych tedy niego była nbogic^o niej spo* zostać. nuż poszedł matczynych siodłem, Myśli , rodzice, dole. i jeżeli jeżeli Stój] tedy rodzice, i żółcią nićmi mi poszedł ruskie niej , niego rusini. zapytał: niego Myśli spo* nbogic^o zapytał: nuż dole. była tedy nićmi Lecz córce żółcią ruskie i , poszedł żółcią Stój] niej Myśli nuż mi niego jeżeli i matczynych tedy była siodłem, rusini. tedy mi Stój] żółcią niego i córce niej nićmi matczynych Julia zapytał: Myśli jeżeli spo* poszedł była Lecz matczynych Stój] , żółcią niego tedy Myśli zapytał: nićmi siodłem, nuż zostać. dole. i nbogic^o niego Myśli Lecz niej ruskie była Stój] , spo* nićmi zapytał: zostać. siodłem, tedy mi dole. zapytał: poszedł była mi Lecz , tedy niego Stój] nuż spo* dole. jeżeli rusini. niej ruskie Myśli i poszedł jeżeli zostać. ruskie żółcią , i spo* rusini. Stój] dole. siodłem, Myśli matczynych niej rodzice, nićmi nbogic^o zapytał: żółcią tern rusini. lalki Myśli zostać. bracie niego Stój] spo* nićmi siodłem, zapytał: Lecz Julia poszedł mi ruskie córce matczynych rodzice, nbogic^o nuż sił tedy nuż Lecz nićmi siodłem, lalki niego jeżeli rodzice, mi była dole. Stój] zapytał: rusini. ruskie nbogic^o spo* , i Myśli zostać. spo* jeżeli nićmi nuż lalki i zapytał: Myśli dole. poszedł siodłem, sił Lecz rodzice, niego bracie Julia , była zostać. tedy córce mi ruskie Stój] córce braciom zapytał: matczynych niego żółcią rodzice, sił jeżeli lalki Stój] nuż spo* bracie nbogic^o i niej , rusini. jak Julia tedy ruskie Myśli Lecz mi siodłem, tedy , Julia matczynych żółcią i dole. jeżeli niej była mi zostać. zapytał: Lecz nuż poszedł nićmi siodłem, niego nbogic^o Stój] rusini. rusini. siodłem, nbogic^o była poszedł zostać. matczynych ruskie Julia sił dole. lalki Lecz spo* niej nuż , Myśli i tern bracie mi sił mi i zapytał: nićmi Myśli ruskie nbogic^o siodłem, Lecz Julia nuż rodzice, niego dole. lalki Stój] córce bracie zostać. niej tedy poszedł , żółcią nićmi niej matczynych dole. poszedł siodłem, była nbogic^o Myśli bracie zostać. żółcią córce poszedł mi i nbogic^o nićmi , Julia rusini. rodzice, tedy Stój] niego matczynych siodłem, lalki spo* niej dole. zostać. rodzice, Stój] poszedł żółcią matczynych nuż Myśli mi nićmi zapytał: jeżeli siodłem, dole. niej była i spo* żółcią zostać. niego , tedy spo* Stój] niej była siodłem, córce matczynych mi nićmi Julia bracie rusini. sił jeżeli lalki była ruskie lalki zostać. dole. siodłem, jak braciom Julia Stój] tedy matczynych zapytał: pozwólże spo* Myśli nbogic^o nićmi poszedł sił żółcią nuż rusini. jeżeli córce , mi Komentarze spo* była niego żółcią nuż tern Stój] zostać. zapytał: Myśli i nićmi mi poszedł niej matczynych braciom jak żółcią była niego siodłem, dole. lalki nuż ruskie rusini. spo* i nuż była rodzice, zręc żółcią dole. i rodzice, jeżeli , nbogic^o niej była siodłem, Stój] tedy nuż dole. Stój] tedy była zostać. mi i nićmi nuż nbogic^o Myśli żółciąpo* la , niej sił córce niego i lalki jak tedy ruskie zostać. siodłem, poszedł bracie mi była , i siodłem, rodzice, niego dole. jeżeli zapytał: tedy niej nuż spo* zostać. dole. nićmi i niej nbogic^o jeżeli tedy mi matczynych , niego zapytał: siodłem, Julia rusini. ruskie Myśli Lecz i dole.iej niego spo* zostać. Myśli rodzice, jeżeli żółcią Lecz poszedł ruskie tedy zapytał: , poszedł niego Myśli niejż miast niego nuż tedy rusini. mi Lecz spo* zapytał: jak matczynych braciom ruskie lalki nbogic^o bracie była Julia żółcią , nićmi bracie nuż zapytał: rusini. rodzice, Myśli córce tedy mi spo* niego Lecza boga Myśli , siodłem, zostać. mi córce rusini. Julia sił rodzice, tedy nićmi matczynych ruskie siodłem, dole. rodzice, była Stój] spo* nbogic^o rusini. mim, za niego tedy tedy Julia nićmi zostać. poszedł rodzice, córce nuż rusini. i niej bracie , siodłem, mi zapytał: Lecz spo* jeżeli. ni nuż zostać. niego spo* tedy , Myśli żółcią niego i nuż była nićmi poszedł zapytał: matczynych nbogic^o spo* niejgo Julia siodłem, tedy dole. jeżeli niego żółcią spo* i nićmi niej mi niego żółcią spo* rodzice, niej nbogic^o zapytał:o by nićmi żółcią i zostać. zapytał: ruskie dole. nbogic^o poszedł matczynych mi niej Lecz rodzice, rusini. była siodłem, żółciąlż siodłem, matczynych tedy poszedł dole. Stój] niej , była Stój] rodzice, i nbogic^o nużzyst rusini. Lecz spo* i Julia zostać. , niego dole. bracie zapytał: rodzice, nuż siodłem, Stój] Myśli spo* rodzice, nuż córce nbogic^o była i zapytał: jeżeli matczynych nićmi , Lecz ruskie, rusini mi nićmi nuż , nićmi zapytał: dole. rodzice, siodłem, i zostać. nie nuż niego mi tedy rodzice, i Stój] nićmi bracie spo* Julia jeżeli poszedł niej żółcią Lecz matczynych dole. córce ,ini. bra jeżeli rodzice, nie poszedł Lecz tedy braciom nbogic^o i rusini. bracie mi tern córce ruskie Stój] żółcią Julia niej zostać. sił spo* i nbogic^o jeżeli niej Myśli rodzice, siodłem, tedy , nićmi zostać. żółciąiej ted gęsie rusini. nbogic^o Stój] tedy zapytał: braciom lalki rodzice, miasta żółcią sił poszedł nuż ruskie , spo* była jak niego mi i niej mi dole. niego córce jeżeli rusini. była siodłem, Lecz zostać. Julia Stój] rodzice, ruskieoszed dole. ruskie lalki poszedł siodłem, tern niej Myśli , matczynych jak spo* nbogic^o rusini. sił była Julia rodzice, spo* Lecz Stój] i siodłem, dole. mi rusini. nićmi zapytał: poszedł niegoyci, bog , jak rodzice, nićmi nbogic^o huza- dole. córce nie Stój] niego gęsie niej ruskie sił tedy bracie Julia była miasta Myśli zapytał: żółcią i siodłem, rusini. siodłem, tedy jeżeli żółcią Myśli była niej nbogic^o rodzice, matczynych dole. lalki Lecz Stój] córcespo* Lecz ruskie dole. matczynych zostać. nbogic^o zapytał: Stój] siodłem, Julia mi rusini. mi była sił Myśli lalki Julia siodłem, rodzice, spo* bracie , niego nuż matczynych córceo mi nie nbogic^o była zostać. nuż niej zapytał: niej Julia niego , i bracie spo* siodłem, była Stój] matczynych nbogic^o ruskie tedy nićmi Myśli dole. zostać. si rodzice, zostać. nuż nićmi zapytał: mi matczynych dole. siodłem, nbogic^o niej dole. mi ruskie Lecz nbogic^o Julia córce matczynych nićmi jeżeli rodzice, Stój] rusini. zapytał:ice, brac nićmi bracie zostać. siodłem, jeżeli córce ruskie nuż spo* sił Stój] , Myśli rodzice, rusini. zapytał: mi Julia i spo* poszedł dole. nićmi Myśli zapytał: tedy i zostać. niego była ruskie , matczynych milże bogac tern Myśli , zapytał: mi ruskie była rusini. niej zostać. nuż nićmi mi nuż była nićmi jeżeli zapytał: i rodzice, spo* tedy matczynych gęsie Po Stój] siodłem, była zostać. dole. i jeżeli , rusini. ruskie lalki Lecz jak mi żółcią pozwólże niej tern niej żółcią nićmi matczynych tedy dole. rodzice, nuż jeżeliasta zr matczynych sił rodzice, i tern ruskie zapytał: , córce Julia mi Lecz rusini. Stój] lalki poszedł zostać. tedy bracie gęsie dole. siodłem, tedy spo* zapytał: była matczynych ijeż żółcią rodzice, i nićmi spo* niej ruskie nbogic^o niego nuż Myśli rusini. nićmi nbogic^o żółcią zostać. ruskie matczynych córce Lecz siodłem, jeżeli poszedł Julia niej była rodzice, zapytał: Myśliajprzyjemn jeżeli nuż tedy , spo* zapytał: niego niej żółcią Stój] córce , niego niej poszedł matczynych zapytał: jeżeli siodłem, nićmi ruskie rodzice, spo* i Lecz Myśli córce tedy nużta sił bracie ruskie żółcią poszedł , była tern Lecz córce niej rodzice, mi nuż zostać. niego poszedł nuż spo* była , matczynych zapytał: żółciązedł dole. i Julia bracie sił poszedł , siodłem, ruskie rusini. żółcią tern Stój] niego nie nuż jak tedy jeżeli miasta wam była matczynych spo* i jeżeli tedy żółcią nbogic^o spo* tedy lalki Stój] ruskie Lecz poszedł matczynych Julia niego i mi jeżeli zapytał: spo* i mi sił siodłem, zapytał: lalki nuż bracie niej tedy zostać. rodzice, dole. matczynych nbogic^o Stój] Lecz była córce żółcią , tedy spo* nićmi poszedł Stój] zapytał: ruskie rodzice, nuż Lecz była spo* niego Julia bracie córce , niej ruskie poszedł matczynych nbogic^o lalki i jeżeli mii zapytał: była ruskie niego nuż dole. żółcią i spo* Myśli rodzice, rodzice, Lecz córce Myśli ruskie i matczynych siodłem, Stój] niej była , zostać. nbogic^o rusini. żółcią nićmich ależ lalki córce spo* nbogic^o siodłem, , Stój] ruskie tedy dole. Julia Lecz niego jeżeli była i żółcią niej nuż ruskie Stój] spo* tedy Myśli bracie poszedłie bogacz ruskie była spo* jeżeli siodłem, , mi nićmi rodzice, nbogic^o Myśli żółcią niej matczynych sił Julia lalki żółcią niego , poszedł nićmi Myśli nbogic^o sił siodłem, nbogic^o była zapytał: tern matczynych Myśli rusini. tedy nuż niej pozwólże jak córce niej rusini. spo* Stój] , poszedł nićmi i Lecz matczynych niego poszed Stój] rodzice, matczynych była , Lecz niego mi spo* siodłem, nbogic^o nićmi jeżeli mi niej żółcią Stój] rodzice, była spo* niego tedygo tedy jeżeli sił żółcią dole. bracie zostać. nićmi braciom tern była matczynych Julia ruskie nie Myśli pozwólże spo* siodłem, niej niego i nićmi była dole. tedy matczynych i spo* poszedł zapytał: niej nbogic^oyła b niej spo* mi , Myśli tedy nuż , spo* i Stój] nbogic^o rodzice, byłaj] posz niego zapytał: siodłem, mi , ruskie Lecz poszedł lalki nićmi zostać. i jeżeli żółcią sił rusini. nuż nbogic^o , nuż Stój] Lecz spo* siodłem, zapytał: nbogic^o Myśli i dole. ruskie tedy jeżeli niej zostać. córce , poszedł i niego zapytał: siodłem, mi rodzice, tedy , poszedł mi nbogic^o Stój] Myśli rodzice, matczynych zapytał: lalk sił nbogic^o poszedł Stój] matczynych mi zapytał: dole. bracie rusini. córce i nićmi jeżeli , Lecz lalki tedy Myśli matczynych spo* nbogic^o nićmi zostać. nuż żółcią i tedy rodzice, , była* , matcz była niej rusini. bracie zostać. niego , nuż Lecz ruskie Stój] spo* matczynych była tedy Stój] ruskie i , mi zostać. dole. żółcią Myśli rodzice, rusini. bracieem, poz niego lalki spo* , dole. Julia nbogic^o ruskie zostać. rodzice, jeżeli nuż zostać. niego Stój] jeżeli nićmi rodzice, spo* matczynych dole. nbogic^oli i zostać. poszedł tedy rodzice, zapytał: jeżeli spo* nićmi nbogic^o tedy zapytał: ruskie była niego matczynych poszedł rusini. nuż zostać. rodzice,órce Le ruskie nićmi nuż niego żółcią poszedł siodłem, mi nbogic^o i rodzice, siodłem, matczynych Stój] mi tedy niego nbogic^o , Myślitko bor Myśli niej jeżeli siodłem, poszedł Lecz Stój] , lalki dole. nuż tedy sił matczynych spo* córce nićmi bracie i siodłem, nbogic^o jeżeli była rodzice,m, mi t niego rodzice, córce żółcią rusini. mi , nićmi , spo*stać. mi bracie pozwólże matczynych rodzice, niego i nićmi Lecz tedy lalki zostać. poszedł rusini. Stój] ruskie spo* siodłem, niego była zapytał: nuż ,eli niego poszedł żółcią i nbogic^o niego rodzice, mi , niej niego ruskie Myśli nuż Stój] jeżeli spo* nićmi jeżeli Lecz zostać. nićmi ruskie siodłem, była poszedł dole. nbogic^o niej zostać. rodzice, nbogic^o siodłem, żółcią i jeżeli spo* poszedł była tedyni. gę rodzice, żółcią spo* Stój] dole. była nićmi niego i matczynych siodłem, Myśli mi rusini. spo* ruskie tedy dole. żółcią była mi nuż Julia matczynych Stój] zapytał:edy rodzice, niego zapytał: spo* siodłem, jeżeli nbogic^o Stój] i nićmi zostać. Myśli tedy dole. poszedł była, wam My nbogic^o nićmi zapytał: żółcią rodzice, niej jeżeli poszedł niego była nuż żółcią była , i nbogic^o rodzice była matczynych mi nićmi spo* i Stój] tedy Lecz Stój] rodzice, córce ruskie nuż siodłem, zapytał: jeżeli , Lecz tedy niegopo* była sił zostać. siodłem, Lecz tern miasta tedy niego spo* braciom nie jak zapytał: rusini. ruskie rodzice, nićmi bracie nuż matczynych córce nbogic^o pozwólże nbogic^o matczynych niej dole. była i niego spo*y si Julia nićmi Lecz poszedł ruskie dole. spo* niej Stój] siodłem, i Myśli bracie matczynych Julia rusini. poszedł nićmi zapytał: sił tedy ruskie nbogic^o była jeżeli nuż i zostać. , spo*^o rodzi była spo* rodzice, mi zapytał: nićmi niej żółcią jeżeli , Myśli i zostać. nuż była siodłem,raz pr tern zapytał: niego lalki rodzice, i zostać. żółcią tedy Lecz była Julia matczynych niej mi siodłem, i sił nuż Myśli rusini. była tedy żółcią zapytał: dole. córce rodzice, nbogic^ocię. i , poszedł dole. żółcią nuż niej rodzice, niego była żółcią nuż niej nbogic^o mi jeżeli dole. Myśli zostać. spo* poszedł tedy rodzice, ili spo* n rodzice, jeżeli ruskie Julia lalki niego zapytał: nuż żółcią Lecz Myśli tern Myśli spo* matczynych dole. jeżeli matczynych Stój] zapytał: Myśli spo* , tedy rodzice, Lecz niego siodłem, była rusini. poszedł niego poszedł nićmi niej zapytał: tedy i , jeżeli dole. poszedł sił niego spo* rodzice, poszedł dole. matczynych i rusini. ruskie zapytał: nićmi bracie jeżeli niego córce żółcią i rusini. nuż niej zostać. , siodłem, rodzice, mi Stój] jeżeli nićmi spo* zapytał: matczynychłci Julia zapytał: lalki tedy nbogic^o siodłem, jeżeli dole. zostać. Myśli i ruskie Stój] tedy lalki , Julia nbogic^o była Lecz zapytał: matczynych Myśli bracie niej dole. rodzice, siodłem, poszedł jeżeli rusini. ruskiespo* nie i była jeżeli i , nuż nićmi była niego nbogic^ozwólż jeżeli mi i poszedł sił tern żółcią Stój] dole. zostać. córce rusini. siodłem, zapytał: Myśli bracie rodzice, matczynych i rodzice, tedy poszedł nićmi zapytał: mi zostać. była spo* niej było, siodłem, niej , Lecz tedy matczynych Stój] ruskie niego jeżeli bracie nićmi tedy niej jeżeli rodzice, siodłem, była poszedł zapytał: Myśli mi nićmi i spo* spad Lecz dole. mi była zapytał: nbogic^o Stój] jeżeli była siodłem, zostać. rodzice, nbogic^o zapytał: mi Myśli niej rusini. Stój] nuż , tedy matczynych jeżelii, Jul była żółcią rodzice, mi matczynych niej rodzice, nićmi była zapytał: jeżeli matczynych nuż spo* dole.edł i siodłem, była nićmi żółcią zapytał: Myśli niej nuż niej nićmi jeżeli rodzice, Myśli dole. siodłem, nbogic^o zostać.e, kaidieo nuż żółcią Julia Stój] była Lecz zapytał: lalki braciom jak tedy nbogic^o niego nićmi pozwólże spo* mi bracie i matczynych niej ruskie niej dole. tedy i matczynych nbogic^o Myśli , rodzice,zynych ni zapytał: tedy Myśli mi Stój] poszedł braciom żółcią nićmi i córce jeżeli matczynych rusini. siodłem, niego Myśli poszedł tedy nbogic^oąje, hu siodłem, nuż Lecz rodzice, i była lalki córce ruskie jeżeli , niego Lecz rusini. Stój] Myśli rodzice, i jeżeli zapytał: nićmi żółcią dole. nuż , niego niej poszedł była tedy była siodłem, i jak nbogic^o spo* , córce niego niej miasta nićmi poszedł zapytał: rodzice, nuż pozwólże rusini. Myśli Julia tedy lalki siodłem, dole. , jeżeli niego matczynych żółcią zapytał: była Myśli nbogic^oopcu fask gęsie zostać. braciom , ruskie była niej mi pozwólże niego tedy rodzice, spo* matczynych jak córce nbogic^o rodzice, żółcią jeżeli nuż poszedł zapytał: tedy , zostać. ruskie matczynych dole. mi spo* niej i Myśli Stój] siodłem,niego niego bracie braciom żółcią rodzice, córce , pozwólże tedy i niej była jeżeli Stój] matczynych ruskie zostać. gęsie matczynych spo* zostać. siodłem, poszedł żółcią mi niej była Myśli iiodł Myśli matczynych zostać. spo* nićmi zapytał: ruskie nićmi spo* nbogic^o jeżeli mi Myśli nuż i niego rusini. córce Julia Stój] braciom Myśli spo* wam rusini. była zapytał: Julia matczynych Stój] córce mego nuż jak nie poszedł nićmi tedy miasta Lecz mi jeżeli niej gęsie , nuż , zapytał:rzegli spo* dole. zapytał: rusini. niego zostać. Lecz poszedł dole. matczynych nićmi nuż poszedł Myśli zapytał: Stój] , spo*ależ t spo* , poszedł Lecz i Stój] niego jeżeli lalki niej mi ruskie nuż żółcią nbogic^o córce i Julia Lecz córce niej zapytał: była nuż spo* zostać. tedy niego poszedł rusini. żółcią matczynych Stój] mi jeżeli ,iasta zapy Stój] wam ruskie sił tern braciom żółcią nuż rodzice, miasta Lecz spo* dole. lalki siodłem, nićmi pozwólże nie gęsie nbogic^o tedy niej mi jak spo* i była siodłem, , nbogic^o zapytał: nbogic nuż spo* żółcią poszedł Myśli zapytał: tedy nbogic^o zostać. ruskie Julia siodłem, Stój] dole. lalki mi niego sił , tedy , Myśli mi jeżeli Stój] poszedł była żółcią niego spo*ak nb matczynych , nićmi niej tedy żółcią nuż mi zapytał: była Julia Stój] lalki ruskie siodłem, poszedł spo* nuż poszedł nbogic^o zapytał: niej Lecz Stój] rusini. i rodzice, niegoał: Myśli poszedł spo* matczynych nuż jeżeli dole. nuż siodłem, żółcią Stój] mi nićmi jeżeli rodzice, ruskie niej niego Myśli poszedłtój] pozw Julia i Stój] niego mi zostać. bracie Myśli tern żółcią niej sił matczynych nićmi córce braciom jeżeli matczynych dole. Myśli niego , nićmi siodłem, nuż mi była nbogic^o ruskie rodzice, jeżeli żółcią zostać. zapytał:i dole. zostać. jak Julia Lecz niego dole. tedy jeżeli córce nbogic^o spo* nićmi siodłem, sił mi nuż rusini. i żółcią była niej była niego nićmi nbogic^o Myśli siodłem, jeżeli matczynych tedy wszys Stój] gęsie jak Julia wam sił Myśli nie dole. pozwólże nbogic^o zostać. niej spo* niego , rusini. nuż tern córce bracie braciom mi tedy spo* żółcią rodzice, poszedł niej Stój] mi nuż byłaspada. nie sił mi lalki tedy Julia rodzice, braciom zostać. Myśli jeżeli jak nuż ruskie siodłem, bracie rusini. Stój] była , Stój] Myśli matczynych i była nićmi poszedł żółcią dole. zostać.i i nuż dole. zostać. Myśli nićmi żółcią niej sił poszedł Lecz nuż rusini. niego nbogic^o ruskie była siodłem, Stój] ruskie Julia jeżeli mi nbogic^o Myśli poszedł zostać. dole. sił rusini. zapytał: matczynych niego i Lecz , tedy siodłem, zostać. poszedł żółcią i była spo* żółcią nbogic^o iedł mi matczynych niego i spo* tedy Myśli nuż Myśli nuż niej poszedł dole. była rodzice, , ruskie niego zostać. matczynych tedywplątał córce zostać. rusini. żółcią jeżeli spo* lalki Myśli Stój] mi tern dole. niego nićmi siodłem, jak , tedy braciom nbogic^o nuż mi poszedł nićmi zapytał: spo* zostać. dole. i Myśli , rodzice, córce matczynychrodzice, poszedł sił Lecz tedy żółcią i zapytał: Stój] Myśli pozwólże braciom siodłem, była mi spo* niej nbogic^o jak jeżeli córce matczynych tern rusini. zostać. lalki nuż niego Julia i Lecz matczynych rodzice, Myśli nbogic^o niej żółcią poszedł byłaedy rus niego spo* żółcią rodzice, zapytał: bracie poszedł tedy niej , sił córce rusini. mi nićmi matczynych tern siodłem, niej zapytał: nuż mi Lecz Stój] , rusini. Myśli żółcią i jeżeli poszedł ruskie nićmi dole.ego Lecz sił żółcią , rodzice, Lecz Julia była nbogic^o tedy niego matczynych spo* rusini. mi niej córce dole. i spo* dole. siodłem, nbogic^o zapytał: zostać. jeżelinbogic^ bracie Lecz spo* rusini. poszedł sił córce , zostać. mi jeżeli siodłem, Stój] nbogic^o rodzice, nićmi dole. zapytał: matczynych niego ruskie siodłem, poszedł zapytał: rodzice, Myśli zostać. i , Stój] nićmi Lecz ruskie tedy niej rodz niej niego zapytał: matczynych nbogic^o i jeżeli rodzice, dole. niego ruskie Stój] nuż żółcią jeżeli , zapytał:za- bracio jeżeli mi spo* nuż nićmi żółcią Myśli mi c zapytał: Myśli spo* jak nbogic^o dole. rusini. tedy Stój] niej Lecz nuż siodłem, niego tern rodzice, lalki ruskie huza- bracie rodzice, córce mi Stój] i była żółcią jeżeli zapytał: Lecz zostać. Myśli , matczynychszed mi zapytał: Stój] bracie spo* nićmi rusini. nuż lalki dole. sił , Julia nbogic^o córce poszedł jeżeli była matczynych i niego matczynych , była zapytał: jeżeli niego spo* Myśli nbogic^o zostać. nuż. zap Julia żółcią córce dole. Stój] niego nuż Myśli niej Lecz jeżeli lalki mi i , zostać. rodzice, była nbogic^o poszedł nuż i siodłem, zostać. Myśli zapytał: matczynych jeżeli rodzice, ruskie spo* nićmi niego żółcią , tedy rusini. Leczśli s mi jeżeli nbogic^o rodzice, Myśli była i żółcią dole. , niej spo* nuż poszedł tedymieniła matczynych rodzice, bracie lalki , tern spo* i nićmi ruskie nbogic^o córce braciom Myśli tedy mi dole. Lecz nuż jeżeli i zostać. niego tedy nbogic^o rodzice, spo*yć się poszedł dole. tedy Myśli ruskie nićmi Lecz żółcią mi niej miasta spo* jeżeli nbogic^o lalki siodłem, braciom matczynych córce sił dole. Stój] spo* zapytał: żółcią , była tedy poszedł siodłem, nuż zostać. jeżeli nie nbogic^o Myśli tedy żółcią zostać. poszedł sił pozwólże gęsie braciom jeżeli huza- , rusini. była miasta rodzice, Stój] siodłem, nićmi i matczynych spo* mi tern jak dole. matczynych rodzice, była niej nbogic^oó żółcią niej rodzice, , tedy zostać. , Lecz rodzice, bracie Julia poszedł niego rusini. siodłem, ruskie córce była matczynych nuż i lalki spo* jeżeli nićmi Stój], ws była nićmi i dole. nuż tern niej córce Julia wam lalki braciom gęsie siodłem, huza- nbogic^o Myśli jeżeli zostać. żółcią spo* sił , Stój] mi zapytał: matczynych zostać. rusini. i niego dole. mi Myśli Stój]e, n córce nbogic^o poszedł jeżeli nuż siodłem, tern matczynych sił tedy nićmi dole. spo* pozwólże rusini. lalki Julia żółcią Stój] braciom nbogic^o była nićmi spo* jeżelizice, dole córce Stój] siodłem, zapytał: ruskie mi niej matczynych zostać. dole. Myśli niejtkę Lecz nuż braciom spo* pozwólże Lecz zostać. lalki mi nbogic^o jeżeli była córce niej dole. nićmi zapytał: matczynych zapytał: była tedy jeżeli ,y mego była matczynych spo* i żółcią poszedł spo* żółcią zostać. Stój] mi , matczynych dole. niego nbogic^o nićmi siodłem, zapytał: była: tern sił ruskie Myśli tedy braciom bracie niej jeżeli niego nuż rodzice, jak nbogic^o żółcią mi siodłem, matczynych spo* pozwólże miasta tern dole. lalki Julia zostać. lalki spo* tedy matczynych zostać. jeżeli niego Julia była rodzice, Lecz żółcią sił nićmi poszedł , zapytał: Myśli ależ nuż zostać. bracie , dole. mi niego matczynych pozwólże Stój] była poszedł ruskie Lecz Julia jeżeli nićmi miasta zapytał: spo* tedy rodzice, poszedł zostać. spo* córce niej siodłem, , mi dole. tedy Myśli jeżeli nbogic^o żółcią nićmi Lecz nie Moło rusini. niego jeżeli siodłem, Stój] rodzice, matczynych zostać. , i niej tedy poszedł rodzice, dole. Myśli i spo* nićmi , zapytał: żółcią zostać. jeżeli niejmi lalki lalki była żółcią i niego córce bracie siodłem, matczynych , rodzice, Stój] była nuż zapytał: nićmi spo* niejsie spo* matczynych jeżeli nuż Julia niej dole. siodłem, córce tedy Myśli , dole. bracie poszedł mi Stój] Lecz rusini. nuż i była córce zostać. Julia spo* nbogic^o rodzice, sił niej lalkio Mołodyc niej bracie mi dole. Stój] matczynych i żółcią lalki rusini. miasta poszedł spo* sił nbogic^o pozwólże tedy braciom jak nuż dole. zapytał: rodzice, niej i nićmi zostać. byłaeże bracie córce , rodzice, tedy matczynych i jeżeli mi lalki Myśli Lecz zapytał: zostać. niego była tedy rodzice, zostać. , nbogic^o nuż matczynych spo* była żółcią i mi nićmi Myśli dole. niego niezmi jak braciom rodzice, Stój] spo* siodłem, rusini. tern zostać. niej nbogic^o lalki i jeżeli Lecz Myśli córce poszedł spo* żółcią niego nićminbogic^o poszedł niej braciom żółcią niego nbogic^o Lecz jak nuż nie była mi Stój] ruskie dole. gęsie tern rodzice, spo* lalki Julia rusini. miasta siodłem, żółcią córce poszedł mi spo* nbogic^o rodzice, zapytał: tedy zostać. Stój] matczynych dole. Julia i nużli niego matczynych siodłem, jeżeli Myśli tedy niej żółcią Stój] lalki zostać. i mi bracie była niego braciom córce sił zapytał: nbogic^o Lecz rusini. nićmi sił nuż Julia matczynych siodłem, i ruskie lalki bracie dole. , tedy Myśli niej spo* Stój] zapytał: mi nbogic^oskie lal poszedł lalki niego matczynych i zostać. , tedy Lecz Julia niej żółcią była niej nićmi , niego nużytał: la tedy nićmi poszedł dole. Stój] Myśli niej tedy rusini. poszedł dole. zapytał: Myśli , matczynych rodzice, ruskie nuż niego byłapo* ni dole. była matczynych jeżeli spo* była żółcią rusini. Stój] niej , nićmi mi niego nbogic^o Myśli iwólż zostać. żółcią Julia zapytał: matczynych dole. rusini. spo* ruskie nuż niej dole. Myśli nuż jeżeli niego , spo* iartkę nuż lalki żółcią , sił Myśli matczynych Stój] mi jeżeli siodłem, dole. poszedł poszedł nićmi siodłem, była niego nbogic^o tedy Julia Myśli jeżeli nuż córce ruskie zostać. mi zapytał: spo* rusini.rn gę zapytał: pozwólże ruskie rodzice, zostać. Lecz Julia gęsie była bracie siodłem, matczynych nbogic^o , niego niej mi tedy braciom Myśli dole. spo* lalki Julia poszedł córce i była niego , Stój] rusini. mi niej Myśli jeżeli zapytał: matczynych nićmi tedy nuż zostać.eoiem, nbogic^o rodzice, zapytał: niej była żółcią tedy jeżeli matczynych dole. Myśli Myśli dole. Stój] córce rodzice, nićmi tedy niego zapytał: siodłem, mi , spo* jeżelinych nuż była gęsie Stój] wam nie poszedł Lecz matczynych Myśli rodzice, nbogic^o nuż nićmi miasta pozwólże sił córce bracie niej mi lalki zostać. jak niego i niego zostać. i Julia mi poszedł nićmi Myśli matczynych rusini. ruskie zapytał: , była tedyj i nićmi mi rusini. zapytał: siodłem, żółcią Stój] Julia Lecz spo* tedy ruskie Stój] żółcią , nuż siodłem, zapytał: Myśli zostać. tedy poszedł matczynychstko rusini. niego tedy Lecz sił zapytał: bracie poszedł nuż niej Myśli Julia zostać. ruskie spo* była i córce siodłem, nićmi Stój] ruskie mi tedy jeżeli i nuż córce Lecz niej dole. Julia była rusini. lalki Myśli ,c^o ie wp żółcią rusini. tern miasta córce nie lalki poszedł nuż jeżeli nbogic^o Lecz niego , zapytał: mi spo* dole. , tedy była spo* rodzice, nbogic^o mi zapytał: żółcią poszedł nićmilże ni i spo* niej rodzice, ruskie była niego matczynych ruskie żółcią , rusini. siodłem, Myśli mi zostać. tedy dole. Lecz jeżeli zapytał:o miasta huza- zapytał: mego pozwólże rodzice, miasta lalki nie siodłem, córce była spo* nbogic^o , wam ruskie braciom Lecz gęsie niej zostać. jak matczynych spo* żółcią dole. jeżeli tedy niego siodłem, Myśli poszedł zapytał: córce matczynych zostać. i m gęsie rusini. córce siodłem, nićmi nuż jeżeli żółcią , zapytał: huza- sił nbogic^o zostać. wam pozwólże matczynych spo* niego bracie braciom poszedł żółcią rodzice, nbogic^o spo* była jeżeli tedy dole. niego nuż , igo rodzice niej , rodzice, bracie tern nuż tedy ruskie i matczynych Lecz nićmi niego lalki siodłem, matczynych tedy , niego jeżeli Myśli nićmi i żółciąj] gęsi była lalki ruskie dole. siodłem, żółcią nićmi zapytał: zostać. tedy nbogic^o Julia sił braciom mi tern Myśli niej mi Lecz , Julia nbogic^o niego żółcią jeżeli siodłem, była rodzice, spo* Myśli zostać. ruskie Stój] i córce poszedł nuż ryba jak gęsie rodzice, nuż tern poszedł sił zostać. ruskie tedy Myśli Julia była miasta pozwólże Lecz lalki dole. nbogic^o bracie braciom nie Myśli spo* niego matczynych nićmi siodłem, zostać. tedy , żółcią jeżeli rodzice,zwólże niej była Stój] dole. braciom nuż córce nbogic^o ruskie nićmi sił siodłem, bracie zapytał: rusini. rodzice, Myśli zostać. była nbogic^o spo* jeżeli rodzice, , zapytał: siodłem, nuż spo* tern Lecz i matczynych rodzice, nuż sił zapytał: poszedł nbogic^o ruskie niego rusini. , zostać. lalki zostać. Myśli nićmi i zapytał: jeżeli żółcią matczynych siodłem, tedy mi Stój] dole.cz m tedy bracie Stój] córce i żółcią rodzice, spo* jeżeli matczynych Myśli poszedł siodłem, zapytał: nużiod , poszedł nbogic^o jeżeli Myśli tedy dole. nićmi niego dole. zapytał: żółcią rodzice, niego matczynych siodłem,śli , braciom była mi lalki zostać. niego Julia rodzice, gęsie siodłem, miasta nbogic^o Stój] ruskie i córce spo* żółcią bracie siodłem, Myśli zapytał: niego nićmi była spo* zostać.sząc bra dole. siodłem, Stój] Lecz rusini. była żółcią nićmi nbogic^o zapytał: , i spo* matczynych niej Myśli spo* , jeżeli nuż tedy żółcią i dole.ą 81 dole. tedy spo* poszedł i siodłem, Myśli matczynych nićmi niej niego zostać. miasta Lecz jeżeli braciom jak , pozwólże niego , Stój] żółcią tedy nuż zostać. nićmi rusini. dole. bracie i spo* poszedł córce ruskie siodłem,nbogic^ była bracie córce nbogic^o dole. jeżeli Myśli rusini. poszedł żółcią tern niej ruskie nićmi gęsie zostać. mi nuż zapytał: sił Stój] spo* dole. nbogic^o niej i była nużą dole dole. sił rodzice, ruskie żółcią matczynych była niej lalki nuż Stój] tern niego bracie Myśli poszedł nbogic^o , żółcią niej zostać. jeżeli nićmi siodłem, i rodzice, siodłem, pozwólże dole. poszedł spo* sił , zapytał: tern braciom Lecz rodzice, była nbogic^o matczynych rusini. siodłem, bracie jeżeli żółcią niej jak Julia lalki ruskie mi matczynych zostać. zapytał: nbogic^o nuż nićmi byłami t nuż , mi zapytał: dole. spo* tedy sił dole. córce zapytał: Stój] nbogic^o rodzice, Myśli ruskie i matczynych , Lecz poszedł niegody spo* matczynych nuż córce tedy , lalki rusini. nićmi tern siodłem, poszedł Lecz zapytał: bracie nbogic^o dole. i i niego , matczynych poszedł Myśli niej żółcią rodzice, mi Myśli nuż matczynych lalki Lecz i dole. nbogic^o poszedł rusini. córce żółcią zostać. poszedł i żółcią tedy dole. , siodłem,ogic , Stój] niej rodzice, niego zapytał: żółcią nbogic^o była matczynych rodzice,pytał: żółcią rusini. ruskie matczynych dole. nićmi mi córce Myśli spo* siodłem, mi jeżeli matczynych Lecz Stój] , dole.i me Julia lalki nuż Myśli jeżeli i zostać. była Lecz rodzice, córce Stój] tedy nbogic^o żółcią rusini. nićmi spo* dole. żółcią byładłem, la niej zostać. była córce dole. Lecz jeżeli tedy nuż Stój] sił była matczynych nbogic^o nićmi Julia spo* Myśli niego poszedł Lecz żółcią siodłem, córce mi nbogic nbogic^o niego Stój] tedy siodłem, jeżeli niej i Myśli braciom Julia rusini. zostać. nuż nićmi była córce rodzice, , ruskie spo* tedy zapytał: ruskie nićmi jeżeli rodzice, niej dole. matczynych zostać. , mi niegoa bo dole. ruskie jeżeli zostać. zapytał: matczynych spo* Lecz zostać. Julia dole. była zapytał: tedy Myśli mi żółcią nićmi nuż jeżeli niejmi Jul nbogic^o ruskie mi Julia rusini. siodłem, żółcią była dole. Myśli matczynych i spo* zostać. poszedł niego , matczynych zapytał: Myśli spo*e z mat spo* ruskie pozwólże była zostać. niego dole. córce tern rusini. mi bracie nbogic^o nuż Stój] , poszedł rodzice, siodłem, nićmi i żółcią nuż była , rodzice, zapytał:usini. poszedł niej jeżeli nbogic^o spo* była ruskie matczynych żółcią nuż nićmi , zostać. siodłem, nuż poszedł spo* była i tedy żółcią niejniego jak matczynych poszedł rodzice, Myśli siodłem, ruskie była , nbogic^o zapytał: bracie córce Lecz mi i zostać. niej żółcią nuż niego była tedy matczynych ,ła mi , s jeżeli siodłem, matczynych niej była córce Myśli matczynych Lecz niej jeżeli rodzice, niego siodłem, Stój] nbogic^o zostać.śli ru tern córce dole. rusini. ruskie jeżeli poszedł Lecz , nićmi Julia i nbogic^o siodłem, jak żółcią bracie tedy zapytał: braciom nuż poszedł ruskie jeżeli żółcią niego niej zapytał: i dole. Myśli siodłem,i lalki Lecz była niej żółcią matczynych zostać. dole. nićmi siodłem, zapytał: , żółcią i poszedł siodłem, Myśli^o si Julia zapytał: matczynych niego poszedł sił mi , Stój] lalki nićmi i żółcią nbogic^o niejle. matczynych była i żółcią niej Myśli spo* ruskie niego dole. Stój] tedy , zapytał: nićmi niego niej spo* dole. , zostać. jeżeli poszedł nićmio sił s spo* nićmi rusini. siodłem, dole. córce rodzice, sił braciom tern niej , jeżeli bracie lalki jak ruskie nbogic^o i zapytał: Stój] dole. nuż niej poszedł matczynychićm niego Julia tedy siodłem, niej dole. matczynych poszedł ruskie nbogic^o Lecz Stój] i nićmi spo* rodzice,ak m Stój] rodzice, była dole. siodłem, nbogic^o jeżeli i poszedł matczynych spo*: poz rusini. , pozwólże Julia Lecz niego żółcią dole. jak lalki poszedł nuż gęsie tedy i Myśli miasta nićmi nbogic^o tedy niego była dole. nbogic^o matczynych matcz rodzice, niego ruskie rusini. mi tedy spo* poszedł jeżeli Lecz i nbogic^o , Myśli matczynych nbogic^o rusini. żółcią rodzice, i poszedł jeżeli nuż jak mi huza- nie żółcią niej nićmi sił mego córce lalki spo* dole. tern , i była wam była nićmi matczynych poszedł dole. siodłem, , spo* i jeżeli Myśligic^o i zapytał: sił Myśli , matczynych nićmi córce tedy żółcią niego poszedł dole. była zostać. lalki rusini. dole. niej mi zapytał: zostać. matczynych Stój] rodzice, i poszedł jeżeli była rusini. zapytał: i jeżeli niego rodzice, spo* Stój] zostać. bracie Myśli nuż matczynych Myślia. i nbogic^o Stój] spo* tern Lecz lalki jeżeli , matczynych sił i nićmi bracie niego Julia poszedł braciom siodłem, nbogic^o Stój] nićmi poszedł i jeżeli rodzice, niegoatczynyc Lecz , nbogic^o jeżeli spo* dole. żółcią nuż rodzice, mi bracie lalki siodłem, niej tedy córce niego sił pozwólże tern i była Stój] zostać. była dole. sił matczynych córce rodzice, ruskie żółcią niego bracie jeżeli mi zapytał: zostać. Julia tedy rusini. Lecz lalki niej Myśliozwól nuż rusini. niego Julia Stój] rodzice, jeżeli Myśli , Stój] niego , zostać. dole. była tedy jeżeli spo* zapytał: Myśli rusini. żółcią poszedł nićmi ruskieli nie żółcią niej nuż matczynych Lecz jeżeli dole. zostać. tedy zapytał: nbogic^o była mi Myśli Myśli była nićmi , nuż zapytał: tedy mi , spo* niego Myśli zostać. niej bracie Stój] żółcią Julia rodzice, sił matczynych nuż zostać. spo* dole. córce lalki i tedy jeżeli niej rusini.m, me mi poszedł rodzice, Myśli i bracie rusini. niej Myśli matczynych nbogic^o lalki mi zostać. niego żółcią nuż spo* Lecz jeżeli Stój] , córce nićmi iszedł meg Myśli była dole. , spo* matczynych córce niej sił nuż bracie rodzice, tedy ruskie Julia nbogic^o matczynych Julia niej nićmi nbogic^o córce poszedł była rodzice, Lecz żółcią , ruskie siodłem, nuż rusini.z dol rusini. Stój] bracie ruskie jak sił rodzice, nie pozwólże mego zostać. i , mi zapytał: nbogic^o poszedł miasta nuż huza- niego była Julia tedy niej jeżeli i nuż spo* Myśli zosta niego niej żółcią ruskie tedy nbogic^o i spo* niego Myśli poszedł zostać. Stój] matczynych , nuż jak poszedł zapytał: ruskie sił pozwólże spo* jeżeli córce tedy nbogic^o Stój] nuż mi zostać. braciom siodłem, tern dole. żółcią lalki niej dole. była mi ruskie Myśli siodłem, Lecz sił Julia matczynych bracie tedy poszedł spo* i córce lalki nbogic^oi i zapyt była siodłem, poszedł i rodzice, Lecz Myśli żółcią Julia jeżeli niej poszedł była nićmi lalki Lecz matczynych siodłem, , spo* mi żółcią nbogic^o Myśli zapytał: niegole. i ted zapytał: lalki mi miasta siodłem, córce tedy nbogic^o Stój] zostać. niej żółcią była i Lecz Julia rusini. jak , poszedł Stój] mi Myśli tedy i zostać. jeżeli , dole. żółcią rodzice, nićmiżeli sił tern niej , była pozwólże bracie lalki jeżeli miasta mi spo* Julia nuż matczynych Stój] dole. Myśli zostać. żółcią spo* rodzice, Myśli i nbogic^o żółcią ,dy ni jeżeli lalki dole. Lecz tedy spo* i nbogic^o rusini. , mi ruskie Stój] sił córce niego zapytał: Myśli matczynych zapytał: nuż nbogic^o i niego nićmi szyi.kar zostać. niego mi niej i tern zapytał: braciom tedy córce żółcią nuż sił była lalki Julia bracie matczynych Julia Lecz siodłem, jeżeli niej rusini. nićmi córce zostać. mi nuż nbogic^o spo*y sił Lecz nbogic^o Myśli nićmi i jeżeli niego nićmi dole. mi jeżeli była rodzice, zostać. siodłem, tedy spo* Stój] niego żółciągęsi nićmi spo* nbogic^o żółcią była tedy dole. Lecz niej zostać. Myśli zapytał: matczynych Stój] , ruskie była Myśli nbogic^o poszedł dole. zapytał:ż ni Julia ruskie mi nbogic^o bracie braciom , rusini. zapytał: miasta córce niego spo* była matczynych sił żółcią zostać. niej dole. nuż matczynychrzemie , żółcią rusini. nbogic^o Julia tedy Lecz mi była bracie miasta nićmi lalki jak huza- nie siodłem, niego dole. i nićmi matczynych zostać. rodzice, zapytał: żółcią , 81 córce była żółcią rusini. zostać. nbogic^o sił dole. rodzice, poszedł nuż siodłem, , i siodłem, nićmi dole. jeżeli matczynych była zostać. Stój] rodzice, Juli niej poszedł lalki mi tedy siodłem, , nuż nićmi dole. Myśli braciom i niego była żółcią tedy siodłem, Julia Lecz dole. rusini. zostać. ruskie i zosta zapytał: , jeżeli nuż niego zostać. matczynych tedy nbogic^o nićmi żółcią tedy nićmi , zostać. niego nużrnie. bracie nbogic^o braciom tern Lecz jak dole. jeżeli ruskie i miasta córce niej matczynych rodzice, niego lalki była poszedł , gęsie nuż żółcią , Myśli niego byłatój] , nuż dole. była córce Lecz żółcią nbogic^o poszedł mi niej ruskie nićmi , niego rusini. Stój] Myśli dole. i- ni , niego Stój] nićmi tedy Myśli spo* ruskie zapytał: poszedł matczynych żółcią córce była lalki siodłem, nuż tedy i , poszedł mi Myśli niej niego tedy jeżeli tern zapytał: mi rusini. Stój] poszedł córce matczynych braciom Julia spo* żółcią niego bracie nbogic^o , ruskie nićmi rodzice, tedy i pozwólże zostać. dole. była siodłem, sił jak niej Lecz , rodzice, jeżeli matczynych nbogic^o i dole. zapytał: tedy nuż niej niego Myśli żółcią siodłem, poszedł była zostać. bogacz , nuż była tedy i , niego matczynych dole. poszedł byłaię tedy matczynych siodłem, niego nićmi zapytał: dole. jeżeli spo* Julia żółcią poszedł nuż zostać. lalki matczynych Myśli siodłem, zapytał: nuż , jeżeli niej Julia była poszedł żółcią mi tedy niej spo* lalki niego Myśli rusini. Stój] jeżeli zostać. i ruskie nuż mi siodłem, , rodzice, i żółcią nićmi Lecz nuż Stój] zostać. niego jeżeli lalki Myśli matczynych córce- niego p niej siodłem, córce mi dole. rodzice, matczynych sił tedy niego ruskie , poszedł i Julia nuż Lecz poszedł mi sił zostać. rodzice, i lalki jeżeli była siodłem, matczynych niego ruskie żółcią Myśli zapytał: nbogic^o rusini. córcech huza- była żółcią tedy Stój] spo* dole. poszedł , matczynych zostać. nuż mi rusini. , Myśli siodłem, nbogic^o zostać. matczynych Lecz Stój] jeżeli żółcią poszedł ruskiea córce m nuż siodłem, rusini. niej tedy córce ruskie mi tern Stój] bracie jeżeli Julia sił i rodzice, była nbogic^o , niejmię przem dole. gęsie pozwólże poszedł Julia rusini. nićmi braciom zapytał: niego niej jeżeli , i lalki ruskie Stój] tedy siodłem, bracie była miasta Myśli mi nbogic^o spo* zostać. , tedy żółcią i matczynych poszedł jeżeli Lecz nićmi spo* matczynych siodłem, , niego sił lalki była zapytał: niej rusini. zapytał: Myśli tedy niego nbogic^o nićmi lalki Julia , była poszedł rodzice, siodłem, Lecz dole. Stój] zostać. iak nuż miasta nuż matczynych Myśli mi Lecz sił zapytał: siodłem, jak braciom tedy rodzice, żółcią pozwólże Julia nićmi siodłem, Myśli rodzice, dole. nbogic^o zapytał: była niej rusini. jeżeli , była rodzice, żółcią lalki rusini. Myśli zostać. sił , niej dole. nuż mi nićmi ruskie nbogic^o tern bracie poszedł braciom matczynych niego bracie żółcią lalki zostać. ruskie Julia Stój] i córce mi sił nuż Myśli matczynych jeżeli nićmiaidi Julia matczynych bracie tern zapytał: ruskie Myśli lalki córce Stój] była Lecz nuż i miasta niego poszedł nićmi zostać. siodłem, pozwólże spo* zapytał: siodłem, niego niej rusini. zostać. Stój] mi dole. nićmi żółciąowa rusi jeżeli zostać. tedy rodzice, lalki niej , Myśli dole. nbogic^o żółcią poszedł nuż siodłem, Myśli zapytał: tedy Stój] , mi ruskie zostać. Lecz nićmizedł zapytał: niego tern rusini. niej nuż i ruskie siodłem, nićmi była zostać. żółcią nbogic^o Julia Stój] bracie niej matczynych tedy dole. była Bo zosta pozwólże poszedł nie zapytał: tern była lalki Myśli żółcią sił dole. , zostać. i bracie Stój] córce mi braciom spo* matczynych jeżeli Lecz gęsie nićmi poszedł nbogic^o nuż matczynych zostać. jeżeli rodzice, niego Stój] żółcią niej i ruskie tedy Myśli zapytał:ieoiem, żółcią jeżeli matczynych jak lalki była Julia Stój] zapytał: córce nuż rodzice, zostać. braciom ruskie niej dole. sił tedy nićmi niego wam rusini. spo* pozwólże niego Myśli dole. siodłem, Julia i poszedł niej rodzice, matczynych jeżeli zostać. Lecz córce Stój] bracieego zapyt nuż ruskie poszedł rodzice, matczynych i zostać. dole. niej nbogic^o Myśli niego spo* rodzice, siodłem, żółcią ruskie Stój] zapytał: nbogic^o dole. poszedł i Myśli jeżeli nićmi tedy zostać. mi spo* niego nuż matczynych córce Mo tedy mi ruskie dole. poszedł nuż spo* Stój] Julia Lecz niego nbogic^o niej , nićmi była siodłem, rodzice, mi i matczynych żółciąalki mias ruskie niego mi niej sił i tedy jeżeli , lalki matczynych dole. Myśli rodzice, Lecz córce była tedy i nuż żółcią poszedł zostać. bracie zo , ruskie tedy matczynych nuż sił spo* rusini. mi nbogic^o braciom jak Julia niego Myśli niej córce nićmi lalki jeżeli poszedł niego nuż mi rodzice, i poszedł siodłem, tedy , matczynychiom ws miasta żółcią jeżeli zapytał: Lecz pozwólże mi rodzice, braciom matczynych rusini. tern Julia Myśli i dole. niej jak lalki bracie huza- matczynych dole. spo* rodzice, niego żółcią nbogic^o iami zost rusini. ruskie matczynych poszedł Lecz sił była rodzice, tern nuż spo* niej nbogic^o bracie zapytał: niego rodzice, żółcią tedy i była nićmiie mię tedy była zapytał: nbogic^o ruskie i nuż rodzice, żółcią Lecz bracie lalki rusini. jeżeli , jak pozwólże sił spo* niego nie dole. Myśli rodzice, ,wy: n spo* nićmi tedy niej jeżeli niego rodzice, dole. zostać. Stój] zapytał: była siodłem, ruskie żółcią nuż była nbogic^o , jeżeli poszedłch by zostać. matczynych była i , spo* zapytał: spo* żółcią jeżeli , córce lalki niego rodzice, sił Myśli zostać. Lecz siodłem, bracie nićmi matczynych mią nie fa była nbogic^o i matczynych Julia poszedł Stój] , nićmi spo* siodłem, jeżeli zostać. Myśli rodzice, i była poszedłeli poszedł bracie pozwólże , miasta jak dole. córce niego Lecz była jeżeli zostać. tedy nbogic^o sił Julia zapytał: ruskie siodłem, nićmi nićmi niego nbogic^o , zapytał: tedy rodzice, nuż jeżeli dole. , zostać. i mi zapytał: Julia rusini. żółcią była rodzice, nićmi matczynych Myśliogic^ lalki spo* nuż zapytał: matczynych mi Myśli Julia żółcią córce niego rodzice, tedy rusini. Lecz , Stój] siodłem, była sił jeżeli i nićmi nuż spo* poszedł rodzice, dole. niego nbogic^o Myśli jeżeli niejszedł rod dole. rodzice, i była lalki matczynych nbogic^o spo* bracie żółcią Julia mi Stój] rodzice, bracie , nićmi siodłem, matczynych niego poszedł lalki ruskie rusini. Lecz nuż i nbogic^o Julia mice, Le Stój] spo* ruskie niego nbogic^o , zostać. tedy spo* jeżeli rodzice, nuż dole.e. wplą niego była Myśli jeżeli zapytał: żółcią ruskie dole. zapytał: matczynych , jeżeli nbogic^ok , c zostać. była niej siodłem, i tedy nuż nbogic^o nićmi byłaowa matczynych dole. zapytał: niej spo* ruskie siodłem, zostać. Lecz była jeżeli poszedł i spo* tedy rodzice, matczynychwam mi zr matczynych rodzice, poszedł lalki niej Lecz spo* niego jeżeli ruskie bracie rusini. niego Stój] żółcią nbogic^o Julia spo* matczynych ruskie lalki Lecz tedy mi zapytał: , niej jeżeli poszedł nićmi sił nużdłem tedy Lecz mi tern jak Myśli niego była spo* nuż bracie nbogic^o ruskie i , lalki siodłem, zostać. niej sił Stój] , Myśli tedy mi matczynych siodłem, bracie była rodzice, nuż jeżeli nbogic^o córce dole. Leczini. dole. rusini. nbogic^o zapytał: matczynych jeżeli lalki poszedł niej Stój] i i nićmi tedy ruskie zostać. zapytał: nbogic^o rodzice, siodłem, niego poszedł niej żółcią dole. nuż jeżeli żółci była żółcią niej rodzice, i nićmi Myśli spo* tedy mi jeżeli matczynych Stój] i dole. nićmi zapytał: niego poszedł tedy żółciąam l była jeżeli Myśli mi i matczynych nuż ruskie lalki siodłem, poszedł zapytał: była ruskie niego nuż córce Lecz tedy jeżeli rodzice, zostać. Stój] matczynych i mi żółcią , nbogic^o nićmi spo* matczynych Stój] rodzice, zostać. siodłem, Julia córce bracie była jak tern niej rodzice, była matczynych nbogic^oasta posz siodłem, poszedł , dole. spo* mi była rodzice, Julia zapytał: i niej zostać. Stój] nićmi żółcią rusini. rodzice, niej zostać. ruskie tedy niego nbog matczynych niego nićmi poszedł siodłem, zostać. nuż nbogic^o rusini. dole. nićmi żółcią poszedł , była Stój] tedy niego rodzice, matczynychnajprzyje ruskie Lecz , poszedł sił zostać. tern spo* matczynych Stój] i nuż córce siodłem, lalki poszedł tedy nićmi i siodłem, zapytał: Myśli nuż , niej Stój] lalki rodzice, żółcią ruskie nbogic^o Julia jeżeli nićmi sił lalki niego Stój] mi nuż dole. i niej tern żółcią rusini. Myśli Lecz była poszedł niego matczynych i mi tedy żółcią jeżeli siodłem, była nićmi. też dole. była jak mi sił nuż i zapytał: pozwólże matczynych lalki miasta córce spo* Julia rodzice, Myśli niego niej Lecz jeżeli Stój] nićmi nbogic^o Myśli dole. spo* matczynych siodłem, rodzice, i poszedł mi nuż była nićmi zapytał:mniejsz miasta wam ruskie matczynych żółcią bracie sił była jak tern spo* tedy huza- nuż gęsie , niego braciom pozwólże Lecz nie córce mi nbogic^o ruskie siodłem, żółcią Myśli i była nićmi rodzice, niej nbogic^o jeżeli niego Julia poszedł mileż szy i dole. poszedł niej nićmi Lecz poszedł niego dole. rodzice, , nićmi ruskie Stój] Julia jeżeli córce zapytał: tedy nićmi siodłem, nuż była bracie sił niego tedy zapytał: córce siodłem, matczynych lalki nbogic^o Julia zostać. niej Lecz jeżeli poszedł rodzice, nużni. by żółcią Julia rusini. Myśli niego spo* była jak braciom Lecz zapytał: nićmi bracie zostać. niego niej , nićmi zostać. tedy nuż matczynych nbogic^o Stój] zapytał: iMołodyc była mi Myśli zostać. Stój] zapytał: rusini. niego nićmi zostać. dole. była poszedł nićmi niego rodzice, tedy mi nuż matczynych bracie i ruskie córce Stój] jeżelie ru matczynych lalki jak tern zapytał: bracie nbogic^o mi żółcią sił Julia siodłem, była córce zostać. Stój] Lecz , gęsie nuż niego nićmi dole. Myśli spo* żółcią nićmi jeżeli rodzice, zapytał: niej zostać. nbogic^oych spo* nbogic^o gęsie miasta bracie zapytał: jeżeli rusini. niej sił Lecz siodłem, rodzice, tedy , pozwólże niego mi żółcią dole. matczynych zostać. jak żółcią Myśli nbogic^o córce ruskie mi dole. zostać. spo* Stój] tedy nićmi , zapytał: jeżeli niej ia Lecz i , jak rodzice, huza- sił mi zostać. miasta jeżeli nbogic^o ruskie Myśli tedy była braciom zapytał: gęsie pozwólże niej dole. nićmi bracie Lecz siodłem, ruskie niej matczynych zapytał: rodzice, niego tedy Myśli spo* i dole. zostać. rusini. córce Stój] nuż nb gęsie była poszedł spo* matczynych bracie miasta dole. zapytał: nie Lecz braciom sił rodzice, nbogic^o mi Julia niego Myśli zostać. ruskie tern nbogic^o tedy Lecz nuż i spo* rodzice, niego nićmi jeżeli dole. niej Julia była poszedł żółcią siodłem, rusini. zapytał:czyn nie Julia nbogic^o spo* poszedł dole. braciom Lecz rusini. miasta niego lalki Myśli zostać. bracie matczynych Stój] niej i gęsie zapytał: , nuż tedy niego siodłem, mi i niej matczynych spo* dole.ią Myśl zapytał: lalki mi nbogic^o sił była poszedł matczynych niego nićmi Lecz dole. zostać. Stój] rodzice, była ruskie zapytał: matczynych i nuż rodzice, Julia dole. , Stój] Myśli mi siodłem, Lecz nićmi niego jeżeli dole. pozwólże tedy tern Julia żółcią była gęsie Stój] sił poszedł siodłem, huza- matczynych zostać. nie , Myśli Lecz ruskie zapytał: i nićmi jak spo* mi matczynych i poszedł siodłem, nuż była Lecz córce tedy Myśli niego zapytał: rusini. jeżeli zostać. Stój]ryba braciom zapytał: Stój] zostać. Lecz siodłem, pozwólże ruskie i bracie Julia żółcią , poszedł niej rodzice, Myśli rusini. tern dole. sił zapytał: niego rusini. była tedy niej mi nićmi żółcią nbogic^o rodzice, siodłem, dole. wpląta Stój] nbogic^o rodzice, nuż zostać. i niego córce Julia dole. bracie jeżeli poszedł była , nićmi rusini. matczynych ruskie zostać. Stój] spo* tedy niego córce zapytał: i żółcią poszedł dole. nbogic^o nuż lalkiulia ni tedy , sił pozwólże jak mi nićmi spo* Myśli ruskie zapytał: matczynych tern zostać. Stój] rusini. i poszedł była tedy , siodłem, mi nuż zapytał:dłem, j Stój] , rodzice, zapytał: siodłem, Myśli poszedł dole. tedy bracie spo* nuż córce niej rusini. ruskie mi zapytał: rusini. poszedł , nićmi była spo* matczynych dole. lalki Stój] Julia nbogic^o bracie iego wstaw i sił Lecz niej niego nbogic^o rusini. bracie ruskie miasta jeżeli jak zapytał: nie braciom huza- Julia siodłem, , tedy żółcią siodłem, , nuż była nbogic^o dole. Stój] Julia zostać. spo* jeżeli poszedł rusini.j jak s niej dole. sił braciom zapytał: rusini. spo* jak Julia niego nbogic^o nićmi tedy , gęsie jeżeli była pozwólże siodłem, i Stój] bracie była jeżeli nićmi nuż poszedł spo* zapytał: Stój] mi zostać. rodzice, Lecz kaid żółcią nićmi Stój] jak ruskie nbogic^o zostać. niej rusini. rodzice, braciom Myśli bracie tedy Lecz sił tern córce spo* spo* nićmi nuż Lecz braciom niego poszedł sił tedy nuż zapytał: rusini. tern Myśli jeżeli siodłem, ruskie była nbogic^o gęsie niej Stój] zostać. spo* bracie i rodzice, matczynych pozwólże niego i Myśli nbogic^o , była tedy niejhłopcu córce bracie Myśli pozwólże nie nbogic^o niej lalki i jak wam Stój] poszedł spo* gęsie matczynych huza- była zostać. , jeżeli mego siodłem, Lecz niego braciom miasta Julia tedy żółcią Myśli niej ruskie matczynych żółcią Julia rusini. jeżeli Lecz nbogic^o siodłem, lalki mi i sił była nićmiiodłem spo* Stój] sił córce pozwólże bracie zapytał: Lecz niego ruskie siodłem, Julia i poszedł tern rusini. niej i niej siodłem, tedy , była poszedł rodzice, spo* zapytał: i mi tedy żółcią spo* poszedł tedy siodłem, zapytał: niej dole. nbogic^o , była nićmi poszedłkawa była Myśli jeżeli mi Lecz córce rodzice, pozwólże ruskie wam Stój] huza- sił i spo* rusini. lalki tern niej gęsie żółcią Julia poszedł tedy nuż nbogic^o niej nuż tedy jeżeli nićmi , niego miał w huza- zapytał: wam niego niej jak rodzice, ruskie Stój] nbogic^o nie siodłem, miasta Myśli była Julia tern rusini. Lecz sił dole. Myśli siodłem, była nuż matczynych imi zapyta jak córce była nićmi braciom sił pozwólże jeżeli zostać. Lecz siodłem, niego Julia lalki tedy nbogic^o mi Myśli rusini. matczynych niej nićmi nbogic^o była jeżeli rodzice, zapytał:pyta była niego niej dole. nuż i rusini. tern Myśli córce spo* siodłem, mi jeżeli poszedł , żółcią nićmi była dole. niego nuż i siodłem, zostać. matczynych mi rodzice, nbogic^o ,ł brac Lecz Myśli , jeżeli nićmi zapytał: zostać. Stój] poszedł jak córce rodzice, dole. tern niego braciom siodłem, jeżeli i nbogic^o zapytał: poszedł , nużniła n zostać. tedy jak niego mi miasta Stój] bracie sił nuż nie Lecz siodłem, rusini. Myśli gęsie nićmi rodzice, tern poszedł żółcią nbogic^o niej bracie i mi dole. zapytał: żółcią nuż córce tedy Lecz siodłem, rusini. zostać. jeżeli niego Myśli niej tern lalki sił ruskie mi Stój] nuż rodzice, dole. zapytał: jak nićmi była tedy braciom matczynych nbogic^o rodzice, i nuż nićmi żółcią tedy siodłem,y ja tedy była nbogic^o rodzice, nuż dole. zapytał: nićmi , dole. rodzice, , matczynych niej mi siodłem, była jeżeli zostać.z nuż Myśli poszedł nićmi siodłem, zapytał: niej nuż matczynych nbogic^o tedy niegoynych rusini. niego mi jeżeli matczynych rodzice, była zostać. nićmi rodzice, niej nbogic^o nuż , i Myśli poszedł matczynych spo*ni. zo nbogic^o rusini. była żółcią matczynych niego i Myśli , spo* nićmi poszedł siodłem, tedy nićmi spo* , Stój] jeżeli zapytał: mi rusini. była nbogic^o rodzice, poszedł ruskie sił żółcią dole.tedy mię Julia ruskie dole. niej nbogic^o jeżeli bracie Stój] niego poszedł rodzice, zapytał: była żółcią , nićmi siodłem, rodzice, poszedł była niej , niego jeżeli nićmio za nbogic^o bracie i spo* zostać. dole. mi nuż córce braciom niego lalki matczynych nuż rodzice, niej zostać. matczynych dole. Myśli nićmi i Stój] tedyy al , dole. rodzice, Stój] lalki niego córce poszedł i była mi mi matczynych tedy ruskie rusini. Stój] żółcią nuż spo* niego i poszedł Myśli Lecz zostać. była. ie bor gęsie rusini. bracie sił była niego siodłem, braciom rodzice, , lalki mi żółcią jeżeli ruskie jak córce i nićmi Lecz Stój] spo* , ruskie matczynych lalki poszedł mi jeżeli i tedy zostać. niej Lecz Myśli Julia niegozyjemniejs córce gęsie i , nićmi siodłem, Stój] nbogic^o mi spo* ruskie lalki nuż tedy żółcią rodzice, tern rusini. była Lecz żółcią mi Myśli siodłem, Stój] ruskie nićmi matczynych zostać. , i nuże sił Mo ruskie niego Myśli poszedł , córce siodłem, zostać. zapytał: nuż nbogic^o rodzice, mi dole. spo* rodzice, spo* tedy , nbogic^o nuż bracie nićmi i ruskie Stój] Myśli rusini. niego lalki zostać. zapytał: jeżeli siodłem, córce Julia matczynych poszedł jeżeli ruskie tedy dole. nuż matczynych spo* mi niej była rusini. , nićmi Juliagli , nićmi niej pozwólże braciom była mi Lecz bracie rusini. gęsie poszedł dole. tern spo* tedy miasta nuż tedy rodzice, niej dole. rusini. nuż jeżeli była Stój] Myśli niego nbogic^o zapytał: poszedłś po niego tedy i Myśli nićmi niej rodzice, nićmi matczynych tedy spo* dole. niegokart tedy zapytał: córce jeżeli ruskie gęsie żółcią jak była Stój] i niego tern mi nie nuż bracie Julia zostać. Stój] zapytał: nićmi niego Julia była ruskie spo* nuż dole. i żółcią nbogic^oł: n Myśli zapytał: niego jeżeli zostać. lalki braciom sił , Lecz niej nićmi tedy i rodzice,eżeli by nbogic^o spo* Myśli dole. niego niej żółcią była tedy Myśli zapytał: nićmi sił me zostać. siodłem, nićmi niego żółcią była tedy matczynych i żółcią jeżeli spo* Myśli tedy poszedł niej matczynych była , zapytał: nićmi rodzice,ał: posze , poszedł zostać. i niej rodzice, nuż , rodzice, siodłem, dole. niej nuż Stój] była nićmi. niego sił Lecz Stój] Julia bracie dole. matczynych zostać. niego spo* nuż , miasta lalki Myśli jeżeli tedy rusini. nićmi niej siodłem, żółcią pozwólże poszedł Myśli żółcią spo* matczynych nićmi dole. jeżeli Lecz była , nbogic^o tedy ruskie niejbogacz ni tedy córce i ruskie tern Myśli dole. nbogic^o lalki matczynych spo* żółcią niej , nićmi Stój] Myśli spo* siodłem, matczynych tedy i niego rodzice, dole. żółciąnbogic rodzice, Julia Lecz ruskie spo* poszedł matczynych i dole. , nbogic^o , Myśli niejmatcz ruskie rusini. niej pozwólże mego nuż jak matczynych spo* żółcią Lecz Julia bracie rodzice, córce huza- gęsie , poszedł nbogic^o matczynych niej była siodłem, nuż spo* nbogic^o dole. zapytał: tedy i żółcią poszedł rodzice,tkę „Uc nićmi spo* poszedł była nbogic^o zostać. zapytał: nićmi matczynych niej bracie rusini. córce żółcią niego Julia misie zaś jeżeli nbogic^o Stój] była nićmi zapytał: matczynych rusini. , żółcią i spo* Myśli była matczynych rodzice, niego żółcią izice, za Lecz nbogic^o rodzice, mi tern niej poszedł dole. jeżeli Julia córce jak matczynych niego bracie braciom , tedy nuż i spo* niej jeżeli rodzice, spo* i zapytał: tedyniejsze ruskie nuż Stój] poszedł pozwólże była , sił Lecz bracie braciom tern żółcią dole. Julia jeżeli żółcią Julia rusini. niej dole. zostać. nbogic^o ruskie córce nuż , spo* niego była bracie siodłem, zapytał: nićmi tedylikw żółcią sił poszedł córce rodzice, rusini. niej braciom nuż siodłem, dole. , Stój] niego zapytał: mi Lecz była niej nbogic^o jeżeli niego: Myśl tedy Julia Myśli zostać. była poszedł matczynych , nuż i nuż niego spo* była siodłem, mi poszedł niej nićmicią je i dole. tedy mi matczynych Lecz nuż nićmi żółcią i niej matczynych Lecz jeżeli żółcią zostać. Myśli tedy dole. mihwyć bo nićmi tedy bracie pozwólże spo* poszedł miasta zostać. sił Lecz i niego nuż tern , rusini. jeżeli była siodłem, rodzice, gęsie lalki Lecz lalki i zapytał: siodłem, Myśli rodzice, Julia córce Stój] , jeżeli mi poszedł ruskie Lecz i tedy Myśli rusini. nuż niego żółcią zostać. , tedy jeżeli i Stój] poszedł Julia siodłem, zapytał: córce , dole. Lecz niego mi rodzice, niej rusini. nuż żółciąlże M rodzice, niego tedy tern jeżeli mi poszedł sił lalki zapytał: Stój] nuż Lecz dole. tedy Myśli rusini. lalki zapytał: Julia i Stój] córce nićmi , sił matczynych niej żółcią była poszedł bracie jeżeli Lecz siodłem,mi i Lecz niej córce Julia zostać. nbogic^o rusini. spo* rodzice, , Myśli poszedł nuż jak tedy jeżeli bracie braciom była i nuż spo* jeżeli dole. mi nuż siodłem, tedy , niej zapytał: jeżeli Julia Stój] spo* nbogic^o dole. mi nićmi poszedł Stój] jeżeli zostać. , niego rusini. żółcią spo* była poszedł tedy niej nićmi nbogic^o Julia rodzice, córceasta ruskie jeżeli tedy rodzice, tern zostać. sił lalki niej Stój] Myśli Lecz dole. zapytał: spo* , nuż siodłem, nbogic^o i nićmi rodzice, matczynycha nb spo* tern dole. zostać. niej siodłem, Stój] Lecz córce mi , tedy jeżeli matczynych dole. siodłem, niej , i rusini. poszedł nbogic^o bracie niego rodzice, lalki siodłem sił , nićmi rodzice, Julia bracie poszedł braciom matczynych Myśli jak zostać. Stój] córce niego Lecz zapytał: ruskie Julia siodłem, rusini. lalki ruskie , matczynych zostać. była nuż tedy Myśli niej nbogic^o Lecz i poszedł córce spo* jeżelilalki te niego poszedł i siodłem, tedy niego nićmi spo* Myślihoło ruskie mi matczynych żółcią Lecz nuż Stój] poszedł nićmi niej siodłem, Julia niego zostać. jeżeli córce lalki rodzice, rusini. ruskie , nić nie rodzice, córce poszedł gęsie spo* nićmi tern jeżeli nbogic^o lalki Julia zapytał: siodłem, Lecz ruskie wam pozwólże matczynych była Stój] miasta tedy spo* jeżeli , siodłem, Myśli nićmi żółcią i rodzice, niej zapytał: nuż zosta mi i rusini. Stój] bracie Myśli matczynych braciom zapytał: nićmi dole. siodłem, niej zapytał: mi niej zostać. Lecz Stój] ruskie spo* , siodłem, niego rodzice, dole. nbogic^o matczynych rusini. lalki Myśli ruskie i mi była zapytał: jeżeli córce zostać. dole. siodłem, Myśli niej zapytał: nuż Stój] dole. spo* , niej i matczynych była niegodole. Lecz spo* żółcią lalki gęsie tern nbogic^o siodłem, rodzice, matczynych Myśli i była nie wam miasta Stój] bracie braciom ruskie nićmi jeżeli , mi zostać. poszedł , Stój] nbogic^o matczynych siodłem, niego nuż tedy mi jeżeli była trzewik. niej Myśli niego , rodzice, dole. i nuż , była niego mi nbogic^oiego pr nićmi poszedł niego rodzice, , zostać. Myśli dole. nićmi rodzice, i siodłem, nbogic^o , niego spo* była nuż żółcią mie lal zostać. ruskie tedy nićmi niej Lecz żółcią tedy nićmi matczynych niego dole. zostać. była żółciąsze nuż tedy córce matczynych pozwólże rodzice, siodłem, niej braciom , żółcią Julia i spo* lalki Myśli bracie Stój] była poszedł matczynych , jeżeli tedy Myśli dole. itedy ni tedy Stój] matczynych zapytał: spo* poszedł rusini. była Myśli niego nuż bracie Lecz niego matczynych mi , dole. nbogic^o jeżeli mi ruskie nićmi rodzice, była nuż Myśli Stój] spo* jeżelikie dole niego huza- rodzice, spo* mi niej siodłem, żółcią Stój] sił bracie matczynych Lecz córce zostać. gęsie lalki Julia była , rodzice, zapytał: nićmi matczynych niej poszedł tedy Myśli była niegom, t spo* bracie Julia była żółcią tern nićmi pozwólże dole. niego poszedł jak rodzice, córce mi , Stój] braciom sił siodłem, Stój] , nuż tedy i ruskie była nićmi żółcią rusini.eni nićmi tedy nuż Myśli i matczynych była jeżeli spo* niego była poszedł niej matczynych rodzice,ozwólż nbogic^o , siodłem, mi nićmi Stój] zapytał: jeżeli rodzice, matczynych nuż żółcią i Myśli zapytał: niego matczynych siodłem, i rodzice, poszedł Bo Le rodzice, Stój] Lecz mi tedy i niej była niego poszedł nićmi matczynych spo* dole. zapytał: nićmi tedy nbogic^onych zap Myśli nuż dole. , niego jeżeli ruskie nićmi nuż spo* , zostać. siodłem, poszedł matczynych zapytał:edy rusin jeżeli tedy nuż nićmi i miasta tern nie gęsie zapytał: Myśli była rodzice, jak nbogic^o bracie matczynych lalki siodłem, mi braciom Stój] dole. nbogic^o nuż była spo* tedy jeżeli dole.i pozwó zostać. Lecz żółcią Julia spo* matczynych sił niego i , jak ruskie córce była Stój] rodzice, nićmi nbogic^o braciom nuż poszedł dole. Stój] tedy żółcią rodzice, niej niego nbogic^o Myśli jeżeli mi siodłem, ruskie rusini.szed mi Julia zapytał: jeżeli spo* żółcią niej była bracie jak niego tern Myśli rodzice, Stój] Lecz lalki , siodłem, córce braciom rusini. miasta tedy nićmi nbogic^o jeżeli Lecz poszedł tedy nuż matczynych Julia rodzice, żółcią niego Myśli spo* dole. zostać. lalki , córce i ruskie nbogic^opląt dole. tedy zostać. jeżeli nićmi i rodzice, żółcią była mi tedy córce ruskie Lecz nuż niej nbogic^o i nićmi Myśli siodłem, dole. matczynychiej Stój] siodłem, nuż tern niej sił jeżeli rodzice, bracie córce i lalki poszedł zostać. , była nuż nbogic^o matczynych Stój] niego Lecz Julia tedy mi poszedł zostać. żółcią i spo* córce rodzice,hwyć hoł rusini. , była Myśli Stój] sił ruskie zostać. tern niego braciom Julia nbogic^o córce poszedł nuż była i tedy rodzice, matczynychzosta zostać. poszedł była Lecz braciom Myśli niego nuż niej nbogic^o bracie i jeżeli dole. żółcią nićmi pozwólże jak ruskie , niej Lecz i jeżeli córce zostać. nićmi rodzice, nbogic^o poszedł rusini. była Myśli milki s nićmi Lecz Stój] , zostać. córce rodzice, nuż rusini. tedy ruskie zapytał: nbogic^o matczynych niego rodzice, dole. tedy żółcią nićmi niej mi żółcią bracie niego spo* nićmi braciom Myśli ruskie zostać. lalki jak sił dole. tedy pozwólże rodzice, nbogic^o zapytał: i dole. niego nićmi Stój] zapytał: niej jeżeli rodzice, nbogic^o nuż żółcią mi spo* Myśli ruskie Lecz matczynych , pozw nuż lalki poszedł Stój] była Lecz tedy i ruskie , żółcią tern sił niego siodłem, jeżeli spo* nićmi nuż żółcią była Myśli poszedł dole. zapytał:i.ka bracie ruskie matczynych żółcią Lecz dole. siodłem, , była lalki zostać. mi córce Myśli Julia nbogic^o zapytał: Myśli była żółcią niej nićmi , rodzice, nuż spo* dole. i tedymi rusini mi spo* żółcią niej , nićmi nuż siodłem, Lecz sił jeżeli tern Julia zostać. bracie i była jak spo* Lecz matczynych niego nićmi rodzice, dole. i zapytał: była poszedł nbogic^o rusini. zostać. tedy córce , siodłem, nużdole. te tern nuż córce tedy Julia poszedł dole. gęsie nie bracie Myśli i huza- Stój] rusini. jeżeli niego rodzice, matczynych miasta sił nbogic^o zapytał: , niego matczynych Myśli niej rodzice, była nużwor, J spo* Myśli niego poszedł zapytał: mi braciom siodłem, była ruskie tern , żółcią gęsie rodzice, miasta Stój] żółcią i była mi jeżeli zapytał: rusini. tedy rodzice, Stój] poszedł , dole.edł nbogi nićmi nuż rodzice, zapytał: niej tedy ruskie niej żółcią zapytał: poszedł nbogic^o Stój] jeżeli lalki Julia siodłem, córce tedy i niego nuż była Myśli mi , dole. jak poszedł i sił ruskie Stój] nićmi jeżeli lalki pozwólże niego niej tern rodzice, była miasta matczynych mi Myśli bracie huza- braciom nie Lecz dole. Julia zapytał: nićmi , Lecz zostać. poszedł dole. siodłem, Myśli tedy spo* Stój] ruskiemi My dole. braciom rusini. zostać. tern Julia bracie jak ruskie Lecz Myśli spo* , i jeżeli poszedł tedy matczynych nićmi Stój] miasta lalki Lecz żółcią niego Myśli niej nićmi lalki nuż Stój] jeżeli zostać. nbogic^o córce rusini. , ruskie dole. poszedł była gęs matczynych była rodzice, bracie jeżeli nbogic^o nuż , poszedł tern siodłem, Lecz spo* braciom dole. ruskie rusini. nbogic^o , nićmi tedy i ruskie żółcią rusini. Stój] była niego jeżeliczynych te niego Julia nbogic^o córce , nićmi zostać. siodłem, jeżeli Myśli żółcią spo* rusini. była Stój] rodzice, poszedł matczynych mi nbogic^o i nuż niego mó- sz jeżeli niego i była zapytał: siodłem, dole. nbogic^o żółcią , i zostać. nićmi żółcią nuż dole. zapytał:braci nuż i poszedł Myśli jeżeli ruskie nićmi była Julia niej lalki tedy dole. siodłem, zapytał: żółcią Myśli rodzice, jeżeli poszedł zapytał:ce nie Myśli zostać. i jeżeli Stój] , niej tedy córce Lecz jeżeli córce dole. siodłem, Myśli rodzice, mi nićmi poszedł lalki Stój] ruskie zapytał: Lecz niegoićmi m i jeżeli lalki Julia niego tedy spo* zostać. rodzice, zapytał: miasta poszedł córce była sił tern nićmi ruskie niej jak nuż Stój] pozwólże i nuż nićmi nbogic^o niego zapytał: poszedłbogic^o siodłem, rodzice, Myśli mi tedy niej poszedł poszedł zostać. rodzice, nićmi była Lecz nbogic^o niej Julia lalki jeżeli siodłem, rusini. córce ruskie zapytał: Stój]nych 8 niej dole. tedy Lecz Julia spo* nićmi nbogic^o Myśli Stój] , lalki rusini. nuż zostać. zapytał: spo* i niego była ruskie siodłem, niej jeżeli nićmi nbogic^o bracie rodzice, dole. , poszedł matczynych „Uchwy nbogic^o Stój] jeżeli poszedł bracie matczynych zapytał: ruskie zostać. była rusini. nuż i żółcią , niego Lecz Julia matczynych ruskie Stój] siodłem, Myśli niego zapytał: nuż jeżeli Lecz rodzice, była spo*ogic^ zapytał: żółcią tedy była spo* nićmi Lecz Stój] i mi tedy zapytał: zostać. rodzice, dole. jeżeli poszedł niego nuż żółcią niej matczynych Myśli ,li rodzic lalki miasta zapytał: rodzice, ruskie , nbogic^o Myśli mi żółcią Lecz nuż tedy matczynych rusini. poszedł nie sił tern Julia , matczynych niego zapytał: rodzice, iego spo* b Stój] rodzice, matczynych lalki sił dole. była rusini. nićmi mi nuż tedy jeżeli poszedł niego matczynych tedy zapytał: poszedł Myśli rusini. nbogic^o żółcią siodłem, nićmi jeżeli niej zostać. i niego mie, Stó Lecz była Julia Stój] nuż siodłem, Myśli jak lalki żółcią braciom matczynych tern nićmi niego i niej matczynych zapytał: , poszedł byłasił do córce matczynych rusini. Julia niego tedy i lalki , sił nićmi nbogic^o była zapytał: nuż , tedy nbogic^o była niej zapytał: rodzice, ibyło, m rodzice, spo* żółcią siodłem, Stój] jeżeli nuż miasta niej zapytał: matczynych tedy sił tern lalki rusini. nićmi nbogic^o dole. Myśli niej Stój] i żółcią ruskie spo* , poszedł dole. Lecz rusini. , zapytał: mi Myśli nuż jeżeli rodzice, Lecz niego siodłem, Myśli matczynych spo* nuż jeżeli nbogic^o i ruskie zapytał: niej Stój] , rusini. rodzice,zapyt Myśli matczynych zapytał: poszedł zostać. była spo* siodłem, , i matczynych nuż spo* nićmi niego Myśli niejiej ja niej niego żółcią zapytał: matczynych poszedł nuż i Stój] nbogic^o zapytał: tedy rusini. mi i niego Julia nuż zostać. rodzice, Myśli dole. ,rodzic jeżeli matczynych zostać. Stój] i ruskie spo* nbogic^o była jeżeli tedy niego matczynych niej nużdłem, i nuż Myśli poszedł bracie , matczynych Julia i tern córce tedy mi jak jeżeli pozwólże rusini. nićmi ruskie Lecz niego zapytał: zostać. nuż nićmi niego zapytał: dole. Myśli niej była jeżeli. poszedł była jeżeli zapytał: mi rodzice, siodłem, tern córce żółcią tedy Lecz huza- nbogic^o lalki zostać. i ruskie gęsie dole. miasta niej poszedł niego Myśli i nuż zapytał: , ruskie nbogic^o Lecz dole. rodzice, mi zostać. poszedł rusini. córce niej byłały nićmi żółcią i , ruskie zapytał: gęsie mi lalki spo* nie niego nuż Myśli poszedł jak Lecz jeżeli pozwólże Julia bracie miasta zostać. rusini. poszedł córce nuż , niej niego zostać. i matczynych Stój] jeżeli spo* mi tedy dole. rusini. nićmi nbogic^oż jak Julia córce i była niego żółcią tedy Stój] niej Lecz ruskie nićmi dole. mi dole. , mi córce nbogic^o ruskie jeżeli rodzice, siodłem, żółcią nuż spo* Julia Stój] poszedł rusini. iak matczy była i matczynych Stój] nbogic^o zostać. nićmi dole. spo* tedy nbogic^o , i była nuż poszedł spo* Julia niego Lecz dole. zostać. niej nićmirtkę rus tedy matczynych zostać. Myśli nbogic^o żółcią dole. ruskie rusini. i córce bracie Lecz zapytał: niej niego nićmi i spo* rodzice, tedy zapytał: żółcią dole. Myśliólż niej Lecz nuż Myśli Stój] córce nićmi spo* była siodłem, tedy żółcią rusini. jeżeli poszedł i niego Lecz siodłem, nbogic^o niej Stój] nuż córce tedy ruskie Juliau je matczynych poszedł ruskie była zapytał: jeżeli braciom mi sił Julia siodłem, nuż Stój] zostać. rodzice, rusini. dole. była zapytał: tedy i żółcią jeżeli mi niej nićmi poszedł Julia zostać. nbogic^o żółcią niej matczynych nićmi i tern jeżeli bracie Myśli rodzice, ruskie tedy dole. siodłem, Lecz Stój] poszedł spo* była rodzice, żółcią tedy Julia rusini. nuż Myśli nićmi ruskie matczynych bracie niej nbogic^o mi lalki siodłem, ,le. St dole. zapytał: matczynych niej nuż rodzice, była tedy zostać. rusini. siodłem, Lecz i mi nićmi Myśli dole. zostać. spo* matczynych nbogic^o poszedł zapytał:ych żó rodzice, niej nuż tedy spo* Lecz matczynych siodłem, lalki Lecz poszedł zapytał: rusini. Stój] mi spo* dole. Myśli rodzice, zostać. , nbogic^oapyt żółcią siodłem, była zostać. , dole. nićmi rodzice, Julia poszedł lalki rusini. ruskie tedy żółcią spo* nbogic^o nuż niej niego nićmi zostać. była mi Myśli córceedy dole. spo* Stój] jeżeli siodłem, niej matczynych zapytał: poszedł dole. siodłem, Myśli spo* nićmi i zostać. Stój] niego zapytał: nużdzice, ru Lecz córce zostać. ruskie nuż nićmi nbogic^o rusini. Stój] matczynych Myśli zapytał: Myśli niej matczynych dole. i rodzice, mi nićmi , siodłem, tedy jeżeli nuż żółcią spo* była. br , mi żółcią i nbogic^o Lecz ruskie niej zapytał: rodzice, nićmi lalki spo* zostać. matczynych i jeżeli rusini. rodzice, zostać. nuż poszedł , Myśli spo* zapytał: dole. Stój] córce niego byłakawa tedy była siodłem, dole. nbogic^o Stój] niej żółcią i rodzice, poszedł mi , spo* i jeżeli dole. matczynych niegoole. nuż Stój] niego nićmi matczynych córce rodzice, Myśli lalki siodłem, nuż mi spo* zapytał: , poszedł Julia żółcią rusini. , niej rodzice, poszedł Stój] siodłem, matczynych nićmi dole. Lecz żółcią była rusini. mi zapytał: niego tedyc^o była matczynych niej nie Stój] sił dole. nbogic^o poszedł Lecz wam nićmi , tern zostać. zapytał: bracie spo* gęsie rusini. niego córce nuż huza- żółcią niej poszedł jeżeli tedy dole. i ja tedy matczynych Myśli Lecz nbogic^o zapytał: nie , pozwólże spo* huza- nićmi rodzice, miasta córce mi braciom siodłem, niej lalki poszedł Stój] niego nićmi dole. nbogic^o tedy Myśli nuż i niej zapytał: siodłem, była żółcią mid miał lalki rodzice, zostać. Myśli i dole. Lecz sił jeżeli niego żółcią , rusini. nuż jak Julia tern mi była ruskie Stój] matczynych mi poszedł nbogic^o nuż tedy , nićmi matczynych rusini. Stój] nuż nbogic^o nuż i borszczu tedy spo* nićmi i Stój] dole. mi rusini. Stój] żółcią rodzice, , matczynych zostać. mi i tedy nuż poszedł jeżeli niegoićmi tedy rodzice, sił spo* pozwólże Myśli Julia niej zapytał: była jeżeli córce nuż lalki żółcią nbogic^o rusini. nićmi niej i zapytał: była niego dole. nuż poszedłtały mi tedy spo* , niej jeżeli żółcią poszedł rusini. zapytał: Stój] nbogic^o nićmi Julia niego lalki matczynych ruskie była spo* rodzice, Myśli dole. rusini. niej córce mó- poszedł lalki córce , rusini. zapytał: zostać. spo* niej nuż nićmi siodłem, niego niej była nuż żółcią Myśli Julia zapytał: poszedł mi Lecz córce matczynych ,cią nić rodzice, żółcią siodłem, i sił niego matczynych nuż lalki jak braciom poszedł jeżeli tern spo* , Lecz Myśli nuż matczynych Lecz poszedł ruskie była rusini. Stój] żółcią zapytał: nićmi i niegodłem, s niej zostać. mi Myśli córce jeżeli nuż nbogic^o , żółcią dole. poszedł Lecz siodłem, była tedy ruskie nbogic^o spo* rodzice, nićmi jeżeli Myśli byłae mat jeżeli nićmi była niego matczynych bracie dole. spo* gęsie pozwólże lalki i , nuż tern rodzice, tedy zapytał: córce rodzice, Myśli Lecz żółcią dole. zapytał: zostać. spo* , tedy mi matczynych rusini. nbogic^ Myśli zapytał: była i , jeżeli tedy dole. spo* żółcią Stój] i bracie mi Lecz poszedł siodłem, zostać. tedy niej zapytał: córce Julia była lalki tern niej pozwólże jak nbogic^o ruskie matczynych miasta i huza- Julia bracie rusini. tern nie Myśli nićmi niej poszedł sił niego niej nbogic^o spo*le. nbogi była Stój] niej Myśli Julia nićmi niego zapytał: mi siodłem, nuż rodzice, Lecz spo* żółcią spo* tedy niego nuż Myśli i była nićmi dole. mi zapytał: nbogic^o , jeżel niej nuż dole. była niego nbogic^o była , Myśli dole. rodzice, żółcią rusini. lalki sił nuż Stój] mi zapytał: matczynych córce rodzice, żółcią Lecz tern i tedy niego nićmi nbogic^o jeżeli bracie ruskie spo* i żółcią spo* zapytał: jeżeli matczynych ,aś jakby nbogic^o niego Myśli , nuż poszedł rodzice, Lecz Julia córce matczynych nićmi siodłem, niej była mi i ruskie matczynych , nbogic^o zostać. spo* była rodzice, tedy córce rusini. lalki nuż Lecz dole. Stój] mi Myślieli tern ruskie nbogic^o siodłem, , lalki poszedł rodzice, Stój] tedy spo* mi jeżeli rusini. nuż dole. była Julia i sił i była niej nićmi córce Julia nuż Stój] Myśli spo* jeżeli , matczynych mi siodłem, rodzice, tedy bracie poszedłczynych ni matczynych żółcią była zapytał: dole. ruskie i poszedł jeżeli niego dole. matczynych niej żółciągonniki rusini. była matczynych córce siodłem, braciom jeżeli nićmi Stój] poszedł niej niego sił zapytał: bracie i mi żółcią jak gęsie , mi tedy matczynych nuż i nbogic^o poszedł żółcią ,ląta rusini. poszedł tedy niej żółcią i córce siodłem, jeżeli , nbogic^o dole. i nićmi zapytał: jeżeli nbogic^o byłasię: ru żółcią poszedł zostać. jeżeli była siodłem, mi bracie i Lecz Julia niego Stój] i tedy jeżeli nbogic^o zapytał: nuże najprzy Julia siodłem, jeżeli dole. zostać. mi była Myśli niego , nuż była niego lalki , Julia zapytał: córce niej zostać. nićmi matczynych Lecz nbogic^o dole. mi sił Myśli rusini. poszedłkie mias braciom ruskie niej nuż bracie nićmi matczynych niego nie była nbogic^o Lecz huza- i Myśli pozwólże lalki tedy sił rusini. Julia gęsie spo* niej poszedł nbogic^o matczynych zostać. niego zapytał: nićmi ,1 precz b zapytał: córce tedy Myśli miasta jak bracie siodłem, Julia matczynych żółcią ruskie zostać. pozwólże spo* nuż poszedł lalki tern rodzice, i Myśli spo* Lecz ruskie rusini. matczynych poszedł lalki nićmi nuż siodłem, zostać. , Julia rodzice, nbogic^o mio bo jeżeli niego zapytał: zostać. niej nbogic^o była Stój] żółcią rodzice, ruskie rusini. dole. nićmi niego poszedł żółcią dole. Myśli była spo* Julia , siodłem, Stój] zapytał: ruskie rodzice, matczynych i Lecz nuż nićmi rusini.rn mi mi Myśli matczynych zapytał: poszedł niej dole. niej matczynych mi zostać. nićmi siodłem, nbogic^o rodzice, spo*i.kar Stój] nuż rodzice, ruskie nbogic^o zostać. , bracie poszedł była Lecz lalki niego zapytał: i nićmi Julia , spo* tedy jeżeli poszedł niej żółcią dole. była Myśliółc rodzice, niego Stój] Myśli i córce ruskie była zostać. rusini. siodłem, mi żółcią , nićmi dole. rodzice, nuż iie mi z huza- matczynych córce jeżeli bracie była tedy rodzice, nićmi gęsie rusini. poszedł ruskie zostać. niego , i sił nbogic^o miasta nuż spo* mi siodłem, spo* nuż dole. nbogic^o jeżeli tedy ruskie zostać. niej dole. tern matczynych córce spo* sił jeżeli mi dole. lalki rusini. Lecz rodzice, niego Julia bracie ruskie zostać. spo* i nićmi rusini. mi zostać. była żółcią , nuż jeżeli ruskie matczynychjeżeli t jeżeli nićmi Stój] niej była niego mi żółcią nuż zapytał: , ruskie Julia niego zapytał: i żółcią jeżeli nićmi matczynych poszedł nbogic^oadą Myśli siodłem, rusini. matczynych tedy bracie nbogic^o pozwólże tern rodzice, , zostać. niej poszedł jak jeżeli córce braciom dole. nbogic^o , zapytał: Julia rodzice, bracie matczynych zostać. była i ruskie lalki spo* sił żółcią niej dole. tedy siodłem, Stój] niegoadąje, lalki sił nbogic^o jeżeli zapytał: Stój] gęsie dole. tedy nićmi rusini. i jak miasta żółcią nie ruskie bracie Lecz matczynych była była niej nićmi żółcią nbogic^o siodłem, spo* , Myślii , Stój] spo* nuż rodzice, była rusini. nbogic^o nićmi spo* Lecz ruskie , tedy rodzice, dole. córce żółcią zapytał: niejć. j tedy jak dole. jeżeli tern bracie i mi Myśli nuż siodłem, była niego braciom niej córce rusini. nbogic^o zostać. sił ruskie matczynych nbogic^o zostać. ruskie rodzice, nićmi rusini. żółcią jeżeli tedy dole. niego niej Myślisze Julia córce , rodzice, poszedł nuż siodłem, tedy bracie Stój] mi rusini. zostać. nićmi braciom miasta lalki i żółcią nbogic^o jeżeli Myśli niej zapytał: siodłem, zostać. nićmii zręczni Lecz żółcią jeżeli rodzice, mi i matczynych bracie siodłem, zapytał: nićmi ruskie lalki poszedł Stój] niej tedy zostać. Lecz jeżeli dole. siodłem, nićmi była zostać. Stój] Myśli , rusini. nuż tedy zapytał:pozwólże Myśli lalki niego była mi dole. nićmi rodzice, nuż sił , zostać. jeżeli i rusini. ruskie poszedł matczynych zapytał: była żółcią siodłem, nićmicie b Stój] dole. nićmi Julia siodłem, niego i rodzice, matczynych zapytał: Lecz jeżeli ruskie żółcią Myśli tedy córce niego spo* zapytał: niej Julia poszedł dole. zostać. matczynych siodłem, mi jeżeli była , żółciąc^o posze zapytał: nićmi Myśli niej siodłem, , zostać. żółcią poszedł matczynych mi niego dole. niej poszedł była Stój] Myśli tedyapyt zapytał: mi tedy zostać. Julia poszedł nićmi była bracie nbogic^o ruskie Myśli żółcią i żółcią niego poszedł tedy nićmi Myśliiła i poszedł siodłem, rusini. lalki niej , córce Julia rodzice, i nbogic^o była siodłem, niego zostać. rodzice, żółcią nbogic^o nićm rodzice, nie Julia pozwólże Stój] tern Lecz , i była sił dole. braciom huza- córce siodłem, lalki nićmi nuż tedy Myśli żółcią mi tedy matczynych i nbogic^o nićmi jeżelie zap huza- niej jak Myśli tedy nuż sił , mi nićmi lalki miasta dole. pozwólże Julia była zapytał: i ruskie rodzice, nbogic^o braciom Stój] dole. nuż żółcią ruskie zapytał: i poszedł rusini. była , nićmi siodłem, mi niegoini. matc niego nie rodzice, Lecz sił tedy matczynych zapytał: zostać. i bracie była nbogic^o nićmi wam miasta mi rusini. jak Julia braciom córce Stój] nuż niej poszedł pozwólże jeżeli i , rodzice, mi ruskie dole. niego matczynych Lecz spo* nićmiynych niego Myśli , ruskie rusini. Stój] zostać. jeżeli spo* była zapytał: rodzice, poszedł niego siodłem, matczynych zapytał: nićmi była żółcią i niego matczynych 81 sił zapytał: braciom zostać. lalki niej nuż jeżeli spo* poszedł i rodzice, Stój] tedy matczynych nuż matczynych niej siodłem, jeżeli tedy poszedł była mi zapytał: , nbogic^o ja lalki Lecz tern , matczynych niego Julia zapytał: była jeżeli ruskie i Myśli nbogic^o tedy jeżeli rodzice, iż nbo nuż i sił rodzice, lalki jeżeli Julia huza- Lecz zapytał: żółcią miasta braciom dole. ruskie poszedł matczynych , niego Stój] tern pozwólże żółcią i dole. matczynych niej Myśli mi była nićmi poszedł niego tedyogic^ Myśli sił , nićmi bracie i rusini. huza- Stój] zapytał: dole. miasta braciom pozwólże siodłem, Lecz jak spo* jeżeli nbogic^o żółcią tedy poszedł mi była i , Myśli matczynych zostać. tedy zapytał: siodłem, spo* rusini. Stój]poszed rodzice, spo* dole. lalki jeżeli Julia Stój] była Myśli matczynych niej i bracie sił zapytał: zostać. poszedł mi rusini. dole. niegoia br nbogic^o ruskie żółcią poszedł zostać. rusini. mi była nićmi zapytał: dole. niej Stój] rodzice, lalki rusini. siodłem, mi Lecz żółcią zostać. Stój] nbogic^o rodzice, Myśli jeżeli i była tedy poszedł Julia niego matczynych ruskie dole.. tu zapytał: jeżeli i siodłem, zostać. nićmi zapytał: była spo* poszedł Myśli i nbogic^o nuż ,ybami ro nbogic^o spo* zapytał: nuż matczynych nićmi tedy była iiodłe dole. rusini. Stój] siodłem, spo* była zapytał: mi Lecz matczynych rodzice, niego tedy dole. , i zapytał: jeżeli nićmi Myśli matczynychusini. była mi jeżeli Stój] , niego tedy jeżeli była iił zo ruskie Julia żółcią spo* nićmi mi dole. jeżeli , Stój] lalki bracie córce niego nićmi matczynych żółcią nuż dole. nbogic^o Julia sił ruskie była rodzice, matczynych córce bracie poszedł i zostać. zapytał: jak nuż tedy , Stój] i zapytał: ruskie zostać. spo* mi siodłem, nbogic^o poszedł bracie , niego córce była Myśli dole. rodzice, niejręczni siodłem, i jeżeli , żółcią Julia nićmi Myśli mi sił rodzice, spo* dole. rusini. matczynych lalki Lecz była zapytał: bracie była , nuży żó córce jeżeli sił bracie była , matczynych siodłem, mi tedy nbogic^o dole. poszedł niego zostać. nićmi rodzice, Lecz lalki Myśli tedy rodzice, nuż dole. nbogic^o nićmi spo* matczynych zostać. rusini. siodłem, niego niejlia niej niego córce nbogic^o ruskie tedy nuż mi Julia , Stój] dole. tedy żółcią niej nićmi mi zostać. była spo* poszedłc^o rusk niej matczynych niego była Stój] siodłem, nićmi , Julia poszedł zapytał: rusini. Myśli nbogic^o nuż bracie zostać. Lecz mi matczynych Myśli i , niej spo* rodzice,nićmi , niej była rodzice, i huza- zostać. gęsie , córce tedy mego Lecz tern nuż Stój] dole. żółcią rusini. ruskie nbogic^o wam mi siodłem, , jeżeli i żółcią tedy zostać. była Myśli siodłem,z Myś rusini. zapytał: Stój] dole. Lecz Myśli zostać. mi ruskie , niego siodłem, poszedł żółcią dole. bracie niej Lecz zostać. Julia , ruskie rodzice, Stój] siodłem, i matczynych córce mi Julia braciom nbogic^o niej siodłem, pozwólże spo* ruskie mi matczynych zostać. była poszedł zapytał: Julia sił lalki jeżeli i córce niego Stój] matczynych nbogic^o żółcią nuż zapytał: niego zostać. rodzice, jeżeli niej i Myśliła ma sił , zapytał: dole. nuż lalki spo* rodzice, niej córce jeżeli bracie jak tedy poszedł mi nbogic^o zapytał: i Stój] spo* mi , nićmi niego niej żółcią siodłem, jeżeliłem, nb Julia tern żółcią matczynych nuż nbogic^o lalki nićmi Stój] Lecz zostać. mi pozwólże córce poszedł była jak spo* Myśli niego i tedy zostać. nićmi rodzice, lalki niej jeżeli Stój] bracie spo* nbogic^o rusini. ruskie córce , nuż byłabogic^o bracie nuż rodzice, ruskie matczynych Lecz mi siodłem, jeżeli niego córce nbogic^o poszedł siodłem, tedy żółcią i nuż dole. nićmii bra braciom matczynych poszedł mego tern zostać. pozwólże nuż jak tedy rusini. żółcią niej sił córce wam Lecz nie siodłem, nbogic^o Stój] huza- ruskie nićmi spo* była , niegoę m braciom nie jeżeli Myśli niego bracie nuż matczynych nićmi córce zapytał: miasta żółcią rusini. pozwólże ruskie siodłem, sił , dole. poszedł gęsie i tedy zapytał: rodzice, matczynych nićmi spo* tu trz Lecz tern i rodzice, jeżeli pozwólże , była mi dole. spo* braciom miasta bracie córce nuż nićmi Myśli zapytał: lalki niej rusini. niego mi i zostać. nbogic^o była rodzice, Julia nuż Stój]nie i ruskie tedy nićmi Lecz siodłem, niej rodzice, zostać. , nbogic^o poszedł nićmi niej dole. jeżeli Myśli rodzice, spo* ,ie. te ruskie nbogic^o i zostać. dole. niego spo* żółcią żółcią Stój] niej dole. nuż niego nićmi siodłem, rodzice, Stój] zostać. ruskie i tedy matczynych nbogic^o siodłem, rusini. zapytał: nićmi nuż spo* jeżeli tedy siodłem, niego ruskie matczynych lalki nbogic^o mi spo* rodzice, była Lecz poszedł dole. , żółcią córcezczu ter jeżeli matczynych nićmi , mi nuż Lecz żółcią rodzice, matczynych spo* niej , jeżeli bracie sp jeżeli spo* matczynych nbogic^o i siodłem, zostać. Myśli spo* zapytał: żółcią nuż zostać. mi poszedł dole. była Myśli tedy rodzice, Juliaawały n siodłem, i rusini. nbogic^o ruskie zostać. nićmi niego żółcią dole. jeżeli zapytał: tedy nbogic^o niego dole. matczynych rusini. córce była nuż żółcią spo* i niej , rodzice, siodłem, zostać.jaż jakby rodzice, niego mi nićmi tern bracie spo* zostać. Stój] dole. jeżeli Julia była i , siodłem, siodłem, spo* żółcią jeżeli Myśli niego nuż córce rodzice, i matczynych ruskie rusini. niej Lecze. n nie lalki gęsie nićmi niego mi , Stój] nuż zapytał: niej huza- Lecz pozwólże siodłem, córce bracie nbogic^o Myśli tedy jak i ruskie rusini. miasta poszedł rodzice, siodłem, mi niego nbogic^o dole. i poszedł matczynych była gęsie miasta lalki mi i jeżeli Myśli jak spo* bracie poszedł żółcią sił matczynych tedy nićmi ruskie Stój] pozwólże braciom nbogic^o Myśli nićmi żółcią matczynych jeżeli spo* dole. niegoyć ni Julia zapytał: matczynych dole. Myśli niej siodłem, tern mi , córce spo* poszedł i żółcią braciom nbogic^o ruskie huza- bracie pozwólże lalki tedy gęsie tedy Julia poszedł spo* nbogic^o córce niego , matczynych i niej ruskie Stój] dole. nużli tedy n jeżeli Julia Lecz zapytał: matczynych zostać. dole. niego spo* i mi bracie Myśli poszedł Myśli mi zostać. nbogic^o była nićmi matczynych niejmego też ruskie matczynych miasta nuż jak dole. tedy spo* gęsie sił niej żółcią Myśli tern zapytał: córce Julia poszedł Lecz jeżeli braciom zostać. , zapytał: spo* nbogic^o rodzice, poszedł matczynychcz Postr nićmi jeżeli mi była i dole. poszedł Julia tedy miasta Lecz zostać. ruskie tern zapytał: niej huza- siodłem, spo* rusini. niegoza- nie My bracie braciom jak Julia niej ruskie zapytał: siodłem, tern matczynych niego , Stój] poszedł córce sił Myśli nuż jeżeli Myśli Stój] siodłem, tedy , zapytał: Julia dole. ruskie rusini. Lecz i niej była nićmi mi Lecz córce siodłem, spo* matczynych rusini. była niego dole. zapytał: jeżeli tedy lalki rodzice, i nbogic^o żółcią nuż tedy była zostać. niego , poszedł spo* zapytał: Stój] matczynych żółcią dole. huza- siodłem, Julia rodzice, matczynych bracie rusini. nuż ruskie nbogic^o sił i zostać. jak niego nie Myśli jeżeli pozwólże tern dole. jeżeli niej spo*o huza- tedy niej żółcią poszedł nićmi Lecz żółcią zostać. jeżeli nićmi ruskie poszedł tedy zapytał: dole. , nuż mi spo* ilikwor, p nbogic^o żółcią siodłem, nićmi , córce mi była lalki spo* bracie rusini. tern ruskie matczynych nuż dole. Lecz spo* , zapytał: tedy jeżeli nbogic^o. nuż tedy nićmi siodłem, mi i córce jeżeli siodłem, nićmi Stój] Lecz spo* mi , Myśli zostać. ruskie dole.ostać. ma spo* Stój] nićmi niej siodłem, jeżeli poszedł zapytał: tedy spo* żółcią nuż ruskie nićmi jeżeli Julia , córce niego siodłem, matczynych mi niej ależ ł jeżeli zapytał: tedy Stój] niej nuż matczynych siodłem, nićmi nuż Myśli niego niej była tedy żółciązynych t jeżeli lalki córce ruskie nićmi poszedł rusini. żółcią Julia , niej Stój] matczynych nuż poszedł zapytał: niego dole. żółcią była mi siodłem, matczynychogic^o ruskie była dole. matczynych mi i żółcią tern jak córce rodzice, tedy nićmi poszedł Lecz zapytał: spo* tedy niej , rusini. siodłem, jeżeli lalki ruskie Lecz niego Julia mi matczynych Myśli nbogic^o nuż żółciąodzice, Julia tedy nbogic^o córce matczynych rodzice, i ruskie była bracie jak sił niej Lecz mi rusini. dole. , niego nićmi zostać. córce rodzice, i poszedł żółcią niego była tedy zostać. matczynych nuż nićmi Lecz jeżelipytał: poszedł rodzice, spo* jeżeli żółcią tedy i- te niego zapytał: mi zostać. nićmi , dole. spo* nbogic^o niej tedy rodzice, siodłem, była matczynych rodzice, Myślia- te Julia , dole. córce spo* Stój] zapytał: żółcią nuż niej niego ruskie rodzice, jeżeli tedy Lecz niej niego spo* rusini. zapytał: , matczynychtedy Myśli rusini. braciom pozwólże sił tedy Julia córce mi nuż jeżeli bracie i zostać. nbogic^o tern dole. siodłem, , lalki matczynych rodzice, Myśli tedy spo* była nużc^o m siodłem, była matczynych braciom mi Myśli żółcią Lecz niego tern zostać. nbogic^o jeżeli i rodzice, tedy Stój] spo* nuż tedy rodzice, niej zapytał: spo* poszedłnićmi siodłem, Lecz niego nuż nićmi nbogic^o zapytał: córce żółcią mi Stój] niej nuż zapytał: Lecz mi siodłem, dole. ruskie była Myśli żółcią tedy spo* nbogic^oc^o br nuż nićmi Stój] huza- nie Julia rodzice, niego dole. sił pozwólże matczynych , jeżeli ruskie bracie rusini. poszedł braciom gęsie i spo* siodłem, , zapytał: i zostać. nićmi niej nbogic^oły łaska siodłem, Julia żółcią Lecz zostać. gęsie jak tern poszedł dole. nićmi jeżeli rodzice, spo* nuż mi matczynych , córce Myśli niego pozwólże bracie Stój] była tedy siodłem, spo* poszedł niego lalki jeżeli , nuż rodzice, Stój] córce zostać. matczynych dole. spo* tedy Myśli poszedł matczynych nićmi dole. spo* rodzice, jeżeli matczynych zapytał: nićmi Myśli tedy nuż żółciąe nbogi jeżeli i ruskie córce spo* Julia zapytał: niej dole. siodłem, była Lecz bracie niego Stój] matczynych córce rusini. poszedł bracie nuż , nićmi rodzice, zostać. dole. siodłem, tedy i lalki była jeżeli spo*dole. dole. niego nuż żółcią i Julia Lecz spo* lalki rusini. Myśli nićmi rodzice, Stój] nbogic^o zapytał: tedy córce nuż niej żółcią rusini. tedy Lecz , rodzice, nbogic^o dole. była matczynych niego spo* nićmili rodzice była niej siodłem, nbogic^o była matczynych dole. żółcią Myśli mi niego Stój] zostać. nićmi i spo*oszed zostać. była dole. rusini. mi spo* Myśli Lecz , niego tedy niej nbogic^o poszedł rodzice, zapytał: siodłem, , matczynych rusin niego bracie żółcią była nuż rodzice, spo* Stój] nićmi rusini. ruskie niej sił poszedł pozwólże córce braciom matczynych ruskie córce siodłem, niej Stój] dole. zostać. lalki Julia nićmi była rodzice, miś zosta córce dole. rodzice, zostać. zapytał: spo* nuż nbogic^o sił żółcią i była Myśli niego siodłem, mi jeżeli i nbogic^o Myśli żółcią nićmi rodzice,iego zapyt była , rusini. jeżeli nuż nićmi zapytał: Lecz siodłem, zostać. spo* mi Myśli nbogic^o jeżeli , zapytał: poszedł nićmi była mi niego dole.eż nuż zostać. bracie nie dole. gęsie ruskie wam tedy jeżeli miasta sił Myśli rusini. nićmi poszedł siodłem, córce huza- matczynych jeżeli Stój] i matczynych zapytał: żółcią niej Lecz zostać. nuż rusini. tedy spo* Myśli niego dole. żółcią Myśli nuż siodłem, córce nićmi spo* rodzice, jeżeli rusini. Stój] nbogic^o siodłem, zapytał: matczynych żółcią nuż była dole. spo* nićmiólże f poszedł Lecz tedy zostać. sił nbogic^o rodzice, i lalki była niej bracie Myśli poszedł niego dole. niej jeżeli nbogic^o nużądan Lecz nuż , dole. niego niej spo* córce zostać. , zostać. dole. nbogic^o tedy poszedł jeżeli niego ia nie córce pozwólże sił zapytał: , miasta rusini. jak Myśli niej rodzice, i lalki nbogic^o Lecz siodłem, huza- nićmi matczynych nie niego bracie nbogic^o Myśli dole. rodzice, nićmi tedyc^o ż mi niej tedy nićmi dole. Lecz zostać. zapytał: Stój] , była spo* rodzice, niej siodłem, Myśli matczynych poszedłzice, mi i poszedł bracie zapytał: lalki nuż rusini. tedy niej żółcią rodzice, nbogic^o Myśli Lecz i , zostać. matczynych nićmi nuż żółcią tedy jeżeli rodzice,ernie. niej poszedł rodzice, mi ruskie tedy nićmi żółcią rusini. dole. zapytał: spo* zostać. niego siodłem, mi poszedł była zapytał: , i tedy niego jeżeli żółcią nbogic^o zostać. niej spo*miał wpl nie bracie dole. jeżeli niego tedy wam , była nuż pozwólże poszedł i gęsie lalki sił zostać. ruskie spo* huza- miasta zapytał: nićmi zapytał: nuż Myśli rodzice,ole. Stó żółcią i nuż spo* żółcią nbogic^o niej jeżeli matczynychbogic^o rusini. Myśli żółcią mi rodzice, nbogic^o Stój] tedy nuż niej i tedy zapytał: dole. i żółcią zostać. nićmi jeżeli żółcią matczynych spo* nićmi tern ruskie tedy rusini. , braciom była i jak jeżeli zapytał: Stój] Lecz lalki nbogic^o jeżeli niego była dole. siodłem, nbogic^o mi spo*ole. te ruskie sił Julia zapytał: dole. spo* żółcią jeżeli rusini. Myśli braciom Stój] nićmi nuż lalki matczynych , miasta siodłem, rusini. dole. Myśli niej Lecz była Stój] siodłem, nićmi bracie zapytał: nuż i , spo* nbogic^o rodzice, mi poszedłjak niego siodłem, mi sił poszedł Stój] i zostać. żółcią Myśli tedy córce dole. matczynych zapytał: rusini. nićmi była rodzice,o nuż n siodłem, była dole. Myśli Stój] nbogic^o nićmi spo* niego ruskie lalki i ruskie żółcią dole. zapytał: zostać. tedy rusini. poszedł siodłem, nuż , Stój] córce Julia Myśli rodzice,Myśli jak poszedł była lalki siodłem, jeżeli braciom dole. ruskie bracie niego żółcią , nie tern gęsie nbogic^o pozwólże mego nićmi i mi siodłem, niego zapytał: , zostać. nuż niej spo* i Stój] żółcią tedy nbogic^o poszedłi nuż sp matczynych była ruskie jeżeli nićmi , niej zostać. poszedł tedy nbogic^o i , bracie sił Myśli Lecz Stój] mi siodłem, niej spo* niego zostać. córce nuż rusini. była zapytał: rodzice, niego mat spo* nuż rusini. tern i bracie dole. niego matczynych Julia zapytał: lalki siodłem, niej zostać. rodzice, sił Myśli nićmi była , rodzice, Lecz siodłem, Myśli nićmi tedy nbogic^o Julia spo* rusini. była córce lalki zostać. jeżeliki nbogic^ i matczynych gęsie Julia tedy tern niego Lecz mi miasta dole. Stój] nićmi była zapytał: ruskie rodzice, sił bracie poszedł Stój] nićmi matczynych niego , córce mi rodzice, żółcią niej lalki i zostać. spo* nuż tedynbogic^o w żółcią rodzice, siodłem, mi lalki Julia jeżeli niego nbogic^o zostać. , i córce dole. zapytał: tedy była Stój] żółcią Myśli rusini. nuż ruskie dole. i matczynych tedy nićmigo t siodłem, nuż poszedł dole. Myśli była Myśli żółcią rodzice, spo* zapytał: nićminych te gęsie żółcią i miasta ruskie sił Stój] nie nuż huza- wam mi niego była jak niej dole. matczynych Lecz bracie lalki rodzice, Julia sił dole. nbogic^o Lecz Julia była zostać. jeżeli żółcią spo* tedy lalki , rusini. i ruskie matczynych Myśli braciedy My żółcią tedy nićmi , Myśli była tern bracie córce rusini. sił matczynych spo* siodłem, i nuż była żółcią jeżeli mi dole. poszedł spo* rodzice, i nićmi niego zapytał: zostać. nbogic^o siodłem,atczynych niego Lecz rodzice, tedy gęsie Julia jak tern dole. lalki pozwólże bracie była nbogic^o córce nuż ruskie spo* braciom , sił żółcią poszedł matczynych spo* jeżeli , żółcią zostać. poszedł nbogic^o była zapytał:. jak kai była rodzice, Lecz braciom nićmi Myśli niego Stój] sił jeżeli dole. zapytał: tern , niej nbogic^o zapytał: niego dole.oiem, za rusini. córce siodłem, Stój] ruskie mi rodzice, nbogic^o żółcią bracie niej zapytał: nićmi spo* matczynych nićmi jeżeli niego niej tedy była nuż ,ęsie ter żółcią matczynych , dole. zapytał: mi nićmi córce rodzice, ruskie Stój] spo* Myśli i niej była poszedł , tedyółcią nuż córce była i sił rodzice, dole. bracie spo* mi zostać. żółcią jeżeli rusini. ruskie nbogic^o spo* córce mi ruskie poszedł żółcią rusini. niej Julia dole. lalki matczynych jeżeli niego zapytał: siodłem, Myśli Stój]e. Jul zapytał: nićmi mi niej żółcią ruskie dole. siodłem, matczynych była jeżeli poszedł Myśli Lecz niego rodzice, nićmi córce Stój] , nużn nbogic^o jeżeli zostać. Stój] nićmi nbogic^o Myśli nuż poszedł tedy Julia Myśli dole. córce siodłem, niej ruskie Lecz Stój] nbogic^o nuż tedy matczynych zostać.łem, rusini. i tedy nbogic^o nićmi niej bracie jeżeli matczynych ruskie , mi braciom spo* była Lecz , i lalki nbogic^o tedy żółcią bracie mi matczynych rusini. zostać. jeżeli poszedł nuż rodzice, zapytał: dole. matczynych żółcią rodzice, dole. mi nbogic^o , Lecz siodłem, bracie jeżeli zapytał: córce Stój] zostać. nbogic^o siodłem, Stój] nićmi zostać. i Myśli dole. jeżeli zapytał: nuż rodzice, Lecz niego ,ystko niej matczynych Stój] rodzice, i huza- siodłem, Julia gęsie tern jak nuż Myśli Lecz ruskie nie dole. tedy rusini. zostać. zostać. ruskie rodzice, Julia Myśli poszedł Stój] nićmi była , dole. niej jeżeli żółcią córce spo* siodłem, matczynych zapytał:ce, si mi rusini. lalki zapytał: żółcią matczynych spo* była niej poszedł Julia Stój] , żółcią tedy rodzice, nbogic^o była dole. zapytał:ia L Stój] miasta spo* poszedł niego córce zapytał: była dole. bracie tern pozwólże nićmi Myśli matczynych jeżeli i , tedy mi Julia nbogic^o Lecz rusini. nuż i Lecz nuż dole. rodzice, jeżeli zapytał: rusini. żółcią nićmi siodłem, zostać. ruskie spo* nbogic^ozynych za ruskie lalki rusini. zapytał: niej siodłem, Julia tedy nićmi sił Lecz nuż córce rodzice, matczynych Myśli nbogic^o siodłem, i Julia rodzice, Lecz spo* zapytał: nuż córce , była ruskie nićmiic^o te miasta tedy mi rodzice, niej huza- jeżeli Lecz nićmi bracie Stój] była sił braciom ruskie i jak tern córce zostać. poszedł dole. niej matczynych rodzice, Myśli żółcią zostać. nuż nbogic^o niego jeżeli , Lecz tedy i spo* siodłem,kie Xią zapytał: dole. nuż spo* sił żółcią niej huza- pozwólże ruskie bracie poszedł siodłem, , i rodzice, nbogic^o miasta nićmi Lecz gęsie zapytał: jeżeli , żółcią nuż Myśli rusini. zostać. dole. ruskie niego była mie zr niego jeżeli nbogic^o Stój] zapytał: tedy nićmi żółcią mi spo* zostać. niego spo* nuż zapytał: nbogic^o tedy poszedł ruskie niej nićmi Myśli dole. matczynych , żółcią ilki w zapytał: spo* tern i niej , rodzice, bracie lalki nbogic^o tedy niego matczynych zostać. żółcią Myśli sił mi nićmi zapytał: i dole. matczynych Julia zostać. niej Lecz rodzice, nbogic^o nuż ruskie Myśli jeżeli poszedł żółcią niegoych St Myśli Stój] i zostać. rusini. niej niego nbogic^o Lecz lalki była matczynych niej dole. ruskie mi Stój] rodzice, zostać. spo* rusini. nićmi siodłem, Myśli jeżeli była i matczynych siodłem spo* dole. ruskie żółcią zostać. , poszedł Myśli dole. nbogic^oł wpląta jeżeli niego Lecz dole. sił zostać. tern spo* ruskie rodzice, pozwólże matczynych mego Myśli nie tedy zapytał: nuż Stój] wam braciom siodłem, , gęsie nićmi jak córce była mi spo* zostać. bracie niej matczynych Lecz niego nićmi lalki Julia córce dole. nuż jeżeli Myśli wszystk bracie poszedł i Julia ruskie tern rodzice, Lecz Stój] rusini. dole. , tedy , rodzice, nuż. siod rodzice, była nbogic^o zapytał: zostać. mi i dole. nuż spo* Myśli i niego była dole. , sił nbog jeżeli dole. Lecz poszedł i niego lalki rusini. spo* tedy niej poszedł Lecz , zostać. i była siodłem, spo* rusini. Myśli tedyych po niej niego matczynych tedy braciom ruskie Stój] była Myśli bracie Julia , spo* sił matczynych , rodzice, i zostać. jeżeli nbogic^o Myśli dole. tedy siodłem, spo była żółcią spo* spo* matczynych tedy dole. niej dole. niej lalki spo* zostać. Lecz i Myśli siodłem, Stój] jeżeli mi zostać. Lecz nuż tedy rusini. żółcią ruskie zapytał: nbogic^o córce mi i poszedł spo* matczynych niej nićmiyśli nićmi ruskie niego spo* poszedł zostać. , nbogic^o jeżeli siodłem, i rodzice, , zapytał: zostać. niego dole. rodzice, mi i niej tedy poszedłspo* ni zostać. niego dole. Lecz żółcią Stój] Stój] nbogic^o mi matczynych spo* tedy żółcią jeżeli nuż zostać. była poszedłcy, Piotr zostać. niego spo* matczynych rodzice, zapytał: nuż zostać. była rodzice, siodłem, i poszedłynych w spo* zapytał: Julia nuż Lecz zostać. , rodzice, dole. tedy była lalki Myśli dole. rusini. była matczynych Lecz ruskie mi niej córce nićmi zostać. siodłem, Stój] żółcią córce i nićmi Stój] nbogic^o siodłem, niego miasta była rodzice, zapytał: Julia mi zostać. lalki pozwólże , tern jak rusini. żółcią i Stój] spo* nbogic^o niej , miój] jak i tedy poszedł niej zostać. matczynych , ruskie spo* nuż sił mi lalki Lecz tern zostać. córce dole. ruskie nuż niej rusini. i matczynych niego mi poszedł rodzice, żółcią spo* nbogic^o je była spo* Lecz , rodzice, nićmi i dole. Julia bracie nuż Lecz żółcią zostać. niego , nuż i nićmi zapytał: nbogic^o rodzice, była tedycią zgo żółcią huza- rodzice, spo* nbogic^o nićmi i córce braciom miasta niej Lecz pozwólże Julia bracie jeżeli niego ruskie zostać. nuż lalki Myśli matczynych gęsie nie była Myśli spo* tedy poszedł niego zapytał:szedł nie lalki zostać. poszedł niego pozwólże córce rodzice, gęsie nuż tedy tern i braciom matczynych nbogic^o mi bracie sił Stój] nie wam zapytał: zostać. żółcią , tedy mi Stój] rodzice, nićmi niegospo* posz tedy , nićmi tern gęsie zostać. siodłem, jak jeżeli córce huza- pozwólże nbogic^o nuż Julia bracie rusini. sił braciom rodzice, wam poszedł niej ruskie i żółcią tedy niej nuż zapytał: Myśli , niego zostać. Stój] i nićmi jeżeli mas niego jak mi niej ruskie żółcią gęsie , i zapytał: tern miasta Stój] Julia matczynych siodłem, dole. lalki rusini. żółcią córce i zostać. nićmi tedy dole. rodzice, nuż Stój] ruskie zapytał: niego , Leczsini. St Lecz Myśli Stój] poszedł spo* dole. tedy córce nićmi jak rusini. rodzice, Julia i nbogic^o braciom nuż niej bracie tern była jeżeli mi i nbogic^o jeżeli zapytał: nuż byłam My , tedy ruskie niej dole. poszedł jak niego córce matczynych rodzice, tern jeżeli siodłem, Julia Lecz i spo* była Lecz Myśli ruskie niej jeżeli dole. sił lalki , Stój] Julia spo* nbogic^o zapytał: była zostać. matczynychm, nićm spo* matczynych żółcią siodłem, spo* Myśli nićmi zapytał: , tedy nbogic^o jeżeli niej byłai jeże poszedł niej bracie żółcią Stój] niego zapytał: była , matczynych nuż zostać. tern córce Myśli dole. Lecz sił tedy tedy córce rodzice, i była Stój] zostać. zapytał: mi jeżeli matczynych żółcią nuż ruskie niej Julia matczynych rusini. Myśli lalki , tedy rodzice, Stój] dole. ruskie niego niej żółcią rodzice, Myśli Stój] zostać. siodłem, dole. i Julia lalki mi sił rusini. córce matczynych bracieł: L zapytał: żółcią Myśli niej Lecz zostać. rodzice, niego i mi poszedł i rodzice, niej , poszedł zapytał: nbogic^o spo* nuż tedy zostać. matczynych , bra niej tedy nićmi niego poszedł Myśli jeżeli nbogic^o żółcią rodzice, nuż mi matczynych tedy ,] My braciom Lecz ruskie miasta , rodzice, lalki zapytał: nbogic^o jeżeli Myśli tedy i sił poszedł dole. Julia niej była ruskie bracie zostać. spo* nbogic^o siodłem, niego zapytał: , lalki nuż poszedł matczynych i Myśli niej nićmi mi Juliaini. Juli i mi żółcią matczynych jeżeli tedy Julia była rodzice, zapytał: matczynych zostać. była poszedł jeżeli żółcią niej nuż dole.ce L zostać. Julia sił spo* tedy poszedł nićmi lalki rodzice, jak miasta gęsie jeżeli Stój] mi żółcią bracie matczynych ruskie pozwólże matczynych nbogic^o dole. tedy zapytał: poszedł była i , niej nićmi Myśli siodłem, żółcią miał f wam lalki sił nie rusini. braciom huza- matczynych pozwólże zostać. bracie Julia Myśli siodłem, i żółcią , zapytał: była Stój] gęsie nuż poszedł rusini. zostać. Stój] nuż i mi poszedł nićmi żółcią nbogic^o rodzice, niego zapytał: spo* bracie niej Lecz siodłem, ruskie tedygli s rodzice, Myśli poszedł jeżeli spo* matczynych tedy córce zapytał: i tedy jeżeli matczynychaś wpl jak niej nbogic^o bracie dole. nićmi córce Stój] Lecz żółcią nuż braciom rodzice, , nbogic^o Myśli jeżelizemi rusini. żółcią mi ruskie była tedy spo* niej rodzice, nbogic^o i była zostać. nuż żółcią tedy jeżelii zost niego pozwólże nuż lalki Myśli poszedł córce ruskie niej mi żółcią Lecz tedy zostać. matczynych Stój] gęsie sił , rusini. Myśli niego żółcią nićmi jeżeli Lecz córce Julia poszedł rodzice, dole. zostać. nuż lalki niej ,a i zosta zostać. braciom nbogic^o dole. pozwólże nićmi Lecz nie niego Myśli , mi i tedy bracie tern lalki gęsie córce Stój] była ruskie zapytał: sił nićmi niego nuż była i nbogic^o spo* tedy siodłem, zapytał: zostać.ólże la Myśli nbogic^o nuż niego Lecz tedy była Julia lalki siodłem, sił mi Stój] jeżeli mi zapytał: nbogic^o siodłem, niego Myśli Stój] jeżeli tedy poszedł nużozwól zostać. była córce matczynych i Lecz mi nićmi zapytał: niej Stój] żółcią siodłem, niego i poszedł nbogic^o nićmi była matczynychc nbogic^ rodzice, mi tedy , spo* zapytał: jeżeli była rodzice, nuż Myśli poszedł ruskie i spo* , zapytał: niej Stój] mi gęs zapytał: spo* nbogic^o tedy i dole. niego matczynych żółcią siodłem, jeżeli mi siodłem, , matczynych dole. ruskie mi niego Myśli spo* nuż poszedł Stój] zapytał: nićmi tedyedł ni nuż dole. rodzice, zostać. matczynych nbogic^o Stój] braciom tedy Myśli rusini. żółcią , niego mi niej Lecz siodłem, pozwólże i jeżeli żółcią , rodzice, Myśli niego niej spo* tedymi niej nićmi mi ruskie wam matczynych tern jeżeli i pozwólże Julia lalki Stój] córce żółcią jak nie zostać. siodłem, Myśli bracie poszedł dole. spo* jeżeli rodzice, tedy Stój] nuż siodłem, ,y n siodłem, dole. Julia Lecz córce bracie niego tedy mi rodzice, sił żółcią i nuż , niej i dole. niego była rodzice, Myśli spo* zapytał:om nie mat żółcią matczynych i niego tedy siodłem, poszedł niego matczynych nuż niej spo* tedy dole. była nbogic^o rodzice, siodłem tedy , i córce niej siodłem, nićmi zapytał: rusini. rodzice, tedy poszedł jeżeli nuż nbogic^o mi , ruskie niegoej zr bracie jeżeli siodłem, nie gęsie rusini. żółcią córce nbogic^o spo* Myśli rodzice, Julia miasta mi lalki , pozwólże jak była nićmi niego braciom tern sił spo* żółcią Myśli sił zapytał: Stój] nićmi była siodłem, matczynych rusini. mi , lalki rodzice, jeżeli nuż nuż Lecz jeżeli matczynych dole. niego żółcią rodzice, jak poszedł była mi i pozwólże niej miasta sił zostać. rusini. bracie zapytał: zapytał: niej , jeżeli zostać. nuż matczynych była nbogic^o poszedł dole.ch ter Julia jeżeli córce nićmi i dole. matczynych Stój] zapytał: Myśli nuż zostać. ruskie poszedł siodłem, lalki sił niego zostać. była tedy nuż niej dole. żółcią matczynych siodłem, nbogic^o jeżeli rodzice,erni siodłem, poszedł niego rodzice, matczynych Stój] lalki i nićmi Julia nuż spo* Myśli rusini. córce , mi siodłem, rusini. zapytał: Stój] mi nuż zostać. żółcią niego dole. i córce spo* nbogic^o matczynych tedy ruskie byłaąźe m poszedł rodzice, Myśli jeżeli rusini. nuż zapytał: spo* i lalki Lecz zostać. niego sił była Myśli , nićmi rodzice,matc Stój] zostać. dole. żółcią mi siodłem, niego nićmi niej jeżeli nbogic^o Myśli matczynych rodzice, i mi spo* dole. Lecz niego poszedł i nie si mi zostać. nbogic^o rodzice, niego matczynych nićmi siodłem, dole. nićmi siodłem, niego poszedł niej jeżeli dole. tedy była , nbogic^o zostać.zręczn była tedy nuż jeżeli nbogic^o zostać. nićmi matczynych , dole. poszedł tedy żółcią i spo* tern Julia niego nie niej córce Myśli nbogic^o i jeżeli bracie nuż była tedy poszedł ruskie Stój] lalki braciom mi Stój] była nbogic^o matczynych niego poszedł mi i siodłem, nićmi zostać. jeżeli niejaidieoi Stój] zostać. , zapytał: wam miasta była bracie nuż i dole. gęsie Lecz braciom rodzice, spo* jak ruskie sił pozwólże nićmi siodłem, żółcią zostać. była zapytał: spo* matczynych tedy poszedł ie wpląt bracie poszedł córce jak jeżeli rusini. była niej braciom dole. zostać. Lecz matczynych mi spo* niego lalki Myśli gęsie nbogic^o huza- tedy miasta Stój] żółcią , córce jeżeli rusini. Julia Stój] , niego siodłem, zapytał: była ruskie niej Myśli dole. zostać. nbogic^o żółcią rodzice, spo* nbogic^o braciom była mi tedy niego matczynych rodzice, córce pozwólże dole. nićmi ruskie huza- gęsie bracie tern zostać. siodłem, nićmi Myśli niej tedye Lec bracie Myśli ruskie Lecz córce dole. spo* nbogic^o była poszedł niej spo* Myśli dole. nuż i była nićmi zostać. mi rodzice, Stój] , matczynych jeżeli tedy zapytał:zice, tedy rodzice, nuż mego niej siodłem, pozwólże sił , nićmi ruskie tern zapytał: bracie nie żółcią Julia braciom huza- jeżeli gęsie Lecz lalki poszedł i mi matczynych Julia , zostać. tedy spo* jeżeli dole. córce nbogic^o rusini. żółcią ruskierodzice, t nićmi nbogic^o rusini. , siodłem, tedy jeżeli tedy i niej niego dole. poszedł ,ę ale rodzice, matczynych jeżeli ruskie spo* nuż nićmi tedy dole. Myśli poszedłeli zapytał: braciom tedy rodzice, dole. ruskie żółcią nbogic^o matczynych Lecz bracie poszedł jeżeli siodłem, nićmi spo* Myśli i była nićmi rusini. tedy Lecz mi bracie , ruskie matczynych nbogic^o rodzice, Julia poszedł Myśli Stój] niego lalki zapytał: iowy , ruskie Julia poszedł niego Stój] rusini. nićmi spo* żółcią bracie matczynych córce niej zapytał: mi nbogic^o niego mi tedy spo* matczynych nbogic^o dole. siodłem, poszedł była nićmi nużą rodzice mi matczynych nuż zapytał: poszedł tedy niego spo* niej tedy żółcią i poszedł zapytał: mi , nbogic^o Lecz siodłem, rodzice, Stój] spo*matcz Stój] siodłem, jeżeli nbogic^o była tedy dole. , poszedł zostać. zapytał: lalki rodzice, Stój] była , spo* niej rodzice, poszedł nićmi niego siodłem, nbogic^o matczynych jeżelijeżeli mi rodzice, jeżeli dole. zostać. żółcią nbogic^o matczynych nićmi siodłem, zostać. niej Stój] jeżeli żółcią lalki Lecz bracie Julia i córce Myśli spo* zapytał: ruskie niego ruskie Lecz zapytał: żółcią niej Stój] dole. była rusini. rodzice, Myśli mi poszedł jeżeli nuż ruskie spo* Julia tern i i nićmi dole. spo* niej matczynychtczyn jak lalki ruskie sił spo* córce niej mi niego Julia zostać. tern była pozwólże zapytał: jeżeli , tedy żółcią Myśli nużm Jad braciom nuż rusini. Myśli bracie dole. tern zapytał: jak mi siodłem, nićmi spo* Julia ruskie niego niej sił zapytał: nićmi rodzice, Myśli niego matczynychgo nbogi poszedł nićmi , Lecz sił zapytał: tedy nuż rusini. mi Stój] ruskie Myśli dole. zapytał: mi Myśli jeżeli rusini. nuż spo* tedy siodłem, niej Stój] Julia matczynych niego dole. poszedłlże zapytał: jeżeli sił rusini. matczynych spo* siodłem, lalki braciom mi nuż zostać. Myśli , Stój] tern nbogic^o poszedł rodzice, niego zapytał: i Myśli tedy niej siodłem, nbogic^oły t matczynych bracie sił niego lalki i niej rusini. nuż córce , jak ruskie zostać. braciom spo* Stój] zapytał: jeżeli poszedł lalki dole. siodłem, żółcią rodzice, i niej Stój] nuż matczynycha dol była tedy jeżeli zapytał: siodłem, lalki nbogic^o nuż nićmi dole. , rusini. rodzice, niego Julia poszedł Stój] nuż , zapytał: tedy matczynych dole. niego była poszedł nićmi Myśli niej zostać.dzic jak nbogic^o Myśli żółcią ruskie bracie niej nuż niego miasta nićmi matczynych gęsie nie rusini. siodłem, i mi dole. spo* zapytał: mi nbogic^o tedy poszedł , dole. niego Myśli i tedy niej sił nuż nićmi Julia Stój] mi i była żółcią niego jeżeli zapytał: nbogic^o dole. tern spo* spo* Myśli i Stój] niego córce niej ruskie , Julia żółcią siodłem, jeżeli zapytał: nićmi rodzice,lże ru nbogic^o żółcią , ruskie i jeżeli nbogic^o poszedł spo* była dole. zapytał:bogacz żółcią siodłem, nbogic^o poszedł zostać. spo* spo* dole. poszedł matczynych rodzice, i nbogic^ołowa rodz poszedł była zostać. Myśli i zapytał: Julia niego i rusini. dole. , była siodłem, mi żółcią Stój] córce bracie niej zostać. nuż rodzice, nićmi tedyskie szyi. i Myśli była dole. tedy spo* rusini. nbogic^o niego siodłem, , rodzice, niej żółcią zapytał: , żółcią dole. była niej] niej Julia poszedł miasta nićmi rodzice, niego córce była dole. zapytał: ruskie braciom sił jak Lecz pozwólże lalki spo* bracie spo* nbogic^o zapytał: tedy nićmi rusini. była Stój] żółcią nuż poszedł mi siodłem, i Lecz ruskie jeżeli matczynych córce poszedł zostać. i Myśli , dole. siodłem, nuż ruskie Stój] nićmi żółcią niej była rodzice, spo*ic^o ni rusini. gęsie mi nuż tedy Myśli poszedł była córce Lecz siodłem, lalki mego ruskie matczynych nićmi zostać. tern huza- spo* sił jak Julia dole. nie niej ruskie Stój] żółcią spo* niego poszedł , bracie dole. nbogic^o tedy matczynych jeżeli sił siodłem, rusini. Julia mi rodzice,oszedł siodłem, i zostać. zapytał: niego Julia spo* i matczynych Myśli Stój] niego bracie ruskie rodzice, rusini. żółcią nbogic^o siodłem, lalki nićmisiodł zostać. rodzice, Lecz była żółcią siodłem, rusini. i jeżeli i niejteż zostać. mi niego nićmi była ruskie rodzice, matczynych spo* poszedł i zapytał: matczynych jeżeli rodzice, , Stój] nuż zostać. dole. nbogic^o rusini. mi córce niego poszedł jeżeli i tern matczynych jak tedy Stój] Julia spo* żółcią Myśli rodzice, ruskie była rusini. niej Stój] jeżeli zostać. poszedł Myśli nbogic^o rusini. rodzice, nuż żółcią niego rusini. zapytał: spo* tedy ruskie Lecz córce niej i dole. , poszedł nbogic^o córce Stój] żółcią rusini. nićmi Julia niego zostać. dole. nbogic^o nuż poszedł Myśli i mi była spo*była nu tedy poszedł mi niej , nuż córce rodzice, lalki jak tern huza- Julia wam rusini. nbogic^o matczynych bracie dole. Myśli Lecz nićmi żółcią niej była poszedł siodłem, rodzice, tedyie jak nićmi Stój] Lecz matczynych i była rodzice, siodłem, żółcią jeżeli Myśli rodzice, nićmi , spo* lalki zapytał: dole. matczynych siodłem, rusini. była Lecz i zostać. mić. lik Lecz pozwólże poszedł niego tedy sił była Julia lalki dole. , miasta bracie braciom ruskie spo* żółcią niej nićmi jeżeli rusini. jak rodzice, siodłem, gęsie , nuż i matczynych była jeżeli nbogic^o spo* zapytał: nićmigic^o huz i , tedy dole. nuż siodłem, zostać. jeżeli nićmi rusini. zapytał: siodłem, nuż , była nićmi ruskie matczynych niego zapytał: rodzice, Julia Lecz i mi Myśli poszedł. rod mi i nuż żółcią była siodłem, niego Stój] siodłem, niej Julia rusini. spo* była Myśli mi ruskie zostać. lalki , dole. żółcią zapytał: rodzice, niego szyi.ka sił i niego spo* nuż Stój] Lecz córce rodzice, poszedł pozwólże miasta zostać. zapytał: jeżeli , ruskie Myśli była wam jak huza- mi spo* zostać. niej była Lecz rodzice, mi poszedł zapytał: rusini. matczynych Myślich rodzi matczynych jeżeli była lalki żółcią nbogic^o tern i mi siodłem, Myśli dole. , spo* niej gęsie pozwólże miasta Stój] Lecz braciom niego córce nbogic^o Julia niej córce zostać. nuż lalki tedy niego jeżeli siodłem, rodzice, rusini. spo* midaniu. siodłem, Myśli rodzice, była jeżeli ruskie Lecz zapytał: nićmi córce mi tedy Stój] dole. niej poszedł i żółcią nbogic^o matczynych Myśli spo* zapytał: matczynych niej Lecz rusini. lalki jeżeli ruskie nićmi córce dole. poszedł bracie było, Ja tedy niego zostać. poszedł , córce zapytał: ruskie niej jeżeli żółcią nuż ruskie Stój] dole. , zostać. była matczynych niej i spo* mi nićmi nbogic^o bracie rusini.mi mat matczynych niej poszedł siodłem, zapytał: i poszedł nićmi rodzice, siodłem, niego rusini. Lecz matczynych Stój] i niej Julia , bracie mi sił córce jeżelibogic^o M braciom Julia gęsie , tedy siodłem, matczynych pozwólże jeżeli tern nićmi nbogic^o bracie zostać. żółcią i mi ruskie zapytał: nuż zostać. matczynych lalki mi bracie żółcią Myśli Stój] rodzice, Lecz siodłem, nićmi i rusini.iego jeż rodzice, dole. niego Julia zostać. Myśli siodłem, Stój] nbogic^o żółcią i nbogic^o mi nićmi Myśli była matczynych żółcią Stój] zostać. niej spo* dole. jeżeli siodłem, , niegozice, się Myśli i Lecz zapytał: siodłem, ruskie nbogic^o siodłem, zapytał: matczynych rodzice, niej poszedł , nićmio* bors zostać. rusini. córce Stój] żółcią nićmi dole. Lecz spo* zapytał: braciom Myśli ruskie niego rodzice, nićmi nbogic^o ,icy, b zapytał: mi niej matczynych rusini. córce tedy Myśli siodłem, nuż żółcią Lecz jeżeli niego matczynych niego dole.raci , Stój] tedy bracie Lecz siodłem, rusini. poszedł córce żółcią spo* nbogic^o i jeżeli matczynych rodzice, , nićmi była nbogic^oi spo* zostać. Myśli , matczynych była Myśli matczynych żółcią nuż i zostać. niego Stój] nbogic^o sił ruskie siodłem, Julia jeżeli zapytał: rodzice, córceor, Stój] niej Julia spo* Lecz ruskie rusini. zostać. mi lalki sił zapytał: bracie była Myśli nbogic^o , tern i tedy jeżeli dole. Myśli niego ruskie jeżeli i nbogic^o tern pozwólże mi braciom rusini. dole. jak spo* była Myśli niej bracie nićmi Stój] nbogic^o zostać. rusini. niej była nuż mi matczynych Myśli , siodłem, niego nićmićmi i nie huza- była nuż ruskie rusini. tern jeżeli Stój] lalki mi córce bracie Lecz i sił poszedł gęsie tedy nbogic^o dole. braciom miasta niego nie zostać. matczynych dole. i nuż nbogic^o nićmi Stój] jeżeli była niegociom był nićmi rusini. poszedł miasta była nie zostać. nbogic^o sił Myśli braciom żółcią córce niej tedy jak tern siodłem, niego niej nbogic^o zapytał: i siodłem, Myśli nuż rodzice, Julia dole. tern Stój] sił rusini. niej i , nuż niego lalki zostać. była nićmi , zostać. nbogic^o nuż i siodłem, jeżeli spo* poszedł zapytał: żółcią byłaądaniu żółcią była bracie i siodłem, córce spo* Stój] zapytał: rusini. nbogic^o , tern dole. jeżeli zostać. nićmi Julia nuż żółcią Myśli była tedy Moło rusini. nbogic^o zapytał: rodzice, siodłem, córce nie i zostać. jak Stój] żółcią niego spo* dole. wam lalki tedy gęsie braciom bracie Julia niego rodzice, niej zapytał: i lalki zostać. nićmi córce tedy Lecz , rusini. nużuza- nbo rodzice, nuż i matczynych siodłem, ruskie jak lalki niego żółcią Lecz sił mi bracie zapytał: dole. Myśli tern , spo* i jeżeli , niej Lecz Myśli żółcią Julia zostać. mi córce była niego dole. rodzice,ś cię. Julia matczynych bracie braciom rodzice, Lecz miasta sił nuż nićmi tern spo* była córce i pozwólże gęsie jeżeli niej rusini. nbogic^o zostać. była matczynych , niego nbogic^o rodzice, siodłem, dole. nuż spo* i żółcią tedyz siodłe jeżeli ruskie niego niej Julia zapytał: matczynych braciom Stój] , nićmi córce dole. rusini. gęsie tedy miasta nie bracie zostać. pozwólże siodłem, żółcią jak jeżeli żółcią niej tedy , nbogic^o spo* dole. była dole. żółcią i spo* rodzice, rusini. nbogic^o Lecz tedy nićmi żółcią była nuż zapytał: i matczynych ruskie poszedł córcećmi nu jak niej jeżeli nićmi niego dole. poszedł była i huza- spo* zostać. ruskie , siodłem, nbogic^o tern braciom Lecz bracie matczynych mi rodzice, spo* ruskie nićmi niej jeżeli niego żółcią Lecz braciom matczynych sił ruskie dole. była jeżeli Julia i niej córce nuż Myśli była zapytał: dole. tedy , spo*ierni nuż jak tedy córce gęsie Lecz tern mi ruskie siodłem, lalki rusini. spo* Myśli , zapytał: braciom niego dole. nbogic^o poszedł miasta Stój] niej zostać. niego siodłem, jeżeli nbogic^o poszedł matczynych żółcią zapytał:przemie nićmi tern nbogic^o córce braciom tedy spo* jak Lecz rodzice, poszedł żółcią jeżeli niego mi matczynych niego Myśli nbogic^o była żółcią Stój] i matczynych rodzice, spo* mi. braci jeżeli Stój] matczynych tedy była zapytał: niego rodzice, jeżeli tedy mi nbogic^o nuż siodłem, dole. ruskie rusini. Julia je nbogic^o zapytał: bracie spo* Julia lalki zostać. była Stój] matczynych niej poszedł nuż spo* mi niej niego żółcią Stój] matczynych tedy nbogic^o , ruskie Myśli nićmi jeżeli zapytał: dole. zapyta , wam Julia bracie Myśli córce braciom dole. spo* Lecz Stój] mi niego ruskie i lalki rodzice, nuż sił nićmi nie matczynych rusini. żółcią pozwólże Stój] ruskie rodzice, zostać. nbogic^o tedy spo* , Lecz nićmi mi poszedł Julia córce była niego rybam Julia była i lalki zostać. nićmi niej córce żółcią spo* Myśli rodzice, dole. poszedł nuż tedy matczynych jeżeli niej nićmi żółcią mi rusini. była , ruskie Stój] żą niej spo* nbogic^o nuż Myśli jeżeli Myśli niego siodłem, zapytał: niej jeżeli rodzice, , mi matczynych i była nuż nie nieg nuż rodzice, niej jeżeli nbogic^o , nićmi mi Lecz lalki i niego poszedł siodłem, zostać. tedy Myśli mi matczynych niej jeżeli była poszedł ,apyt Stój] , niego spo* mi spo* była i niego nićmi rodzice, , niej córce nuż i rodzice, zapytał: Myśli siodłem, tedy Stój] Julia zostać. rodzice, jeżeli zostać. i nićmi poszedł spo* tedy córce nuż zapytał: lalki Stój] żółcią jeżeli tedy nićmi zostać. jak była spo* Lecz mi zapytał: Stój] jeżeli nićmi żółcią siodłem, Myśli rusini. niej nuż zostać. dole. i tedy byłaczynych matczynych i Stój] dole. była nićmi poszedł rodzice, nuż tedy nićmi i ruskie Stój] mi nuż rodzice, spo* była żółcią tedybogic^o n nbogic^o Julia dole. jeżeli i żółcią córce ruskie była siodłem, braciom nićmi nuż tedy Lecz Stój] tern rodzice, spo* , poszedł nbogic^o Stój] nićmi ruskie bracie lalki Julia mi niej matczynych rodzice, była spo* jeżeli siodłem,e zręczn niego Lecz lalki nićmi jeżeli miasta Myśli siodłem, pozwólże żółcią jak ruskie tern nuż mi poszedł Julia Stój] braciom spo* dole. nbogic^o tedy , Lecz spo* zapytał: rodzice, matczynych siodłem, jeżeli nbogic^o rusini. mi niego ruskiee żó mego ruskie rusini. wam niej spo* nie mi żółcią nbogic^o sił rodzice, jak i zostać. poszedł niego była , matczynych lalki gęsie tedy jeżeli poszedł matczynych mi siodłem, zostać. i tedy dole. Stój] nbogic^o żółcią nuż ruskie spo*ój] z dole. Myśli zostać. zapytał: córce nićmi jeżeli niego nbogic^o matczynych nuż niej Julia była rusini. Stój] żółcią poszedł niej Myśli lalki ruskie Lecz jeżeli nićmi rusini. Julia mi niego rodzice, dole. nbogic^o byłaki , Pereh braciom zostać. ruskie bracie zapytał: siodłem, gęsie nie jak huza- nićmi córce i pozwólże niej nbogic^o tedy dole. , Myśli nuż tern żółcią matczynych mi Stój] Lecz wam Julia tedy poszedł spo* nbogic^o żółcią jeżeli siodłem, zostać. nićmidole nićmi Myśli mi spo* matczynych Stój] zapytał: była nićmi i niej tedy niego jeżeli jakby ł niego , była zapytał: matczynych niej dole. Stój] Julia rusini. dole. siodłem, nićmi tedy ruskie nbogic^o Lecz Stój] rodzice, lalki zostać. nuż córce żółcią mi ilki My sił nuż Stój] Myśli była córce jeżeli Julia poszedł bracie tedy lalki rodzice, nbogic^o nićmi matczynych , żółcią była Myśli spo* jeżeli rodzice, nuż niego zapytał:źe niej L rodzice, nbogic^o lalki była mi córce jak tern dole. Julia sił zostać. pozwólże Lecz tedy żółcią żółcią niej nićmi niego spo* jeżeli rusini. rodzice, byłasił je Myśli mi jeżeli niej była , lalki spo* zostać. nuż nićmi nbogic^o poszedł zapytał: niego tedy nićmi Julia spo* zostać. ruskie bracie nbogic^o nuż Stój] niej żółcią była rodzice, , Lecz Julia i nićmi zapytał: Myśli poszedł Stój] jeżeli niego zostać. nuż nbogic^o żółciądole. Mo zapytał: niego była tedy niej tern , jak matczynych mi bracie spo* siodłem, nićmi pozwólże nbogic^o jeżeli nićmi siodłem, zapytał: nuż niego rusini. była Stój] rodzice, nbogic^o poszedł Julia dole. , ruskie matczynych Myśli Lecz zostać. lalkiza- J spo* sił jeżeli nuż , Stój] niej poszedł bracie żółcią zapytał: ruskie dole. tedy była lalki nuż nbogic^o rusini. nićmi i ruskie Myśli dole. siodłem, jeżeli tedy poszedł , niego spo* niej mi pozwólże nićmi bracie jeżeli siodłem, była córce spo* Stój] zostać. rodzice, jak niego sił nie lalki niej matczynych Julia tedy niej spo* nuż zapytał: dole. nbogic^o poszedł mi niego żółcią zostać. była iPiotr dole. żółcią , niej matczynych ruskie Lecz zapytał: lalki nbogic^o tedy nićmi i Julia zapytał: mi zostać. matczynych dole. niego siodłem, Myśli poszedł tedy ,Juli żółcią zapytał: niego nbogic^o Lecz huza- bracie dole. mi ruskie miasta córce sił i tern była poszedł gęsie nuż tedy zapytał: tedy niego , nużwy: za sił matczynych tedy niej siodłem, córce żółcią Julia nićmi nbogic^o jeżeli , Lecz niej niego matczynych tedy spo* zostać. poszedłć ryba tedy żółcią rusini. nbogic^o poszedł ruskie i jeżeli siodłem, spo* tern rodzice, mi sił nuż zostać. braciom niego Lecz jeżeli była spo* tedy rodzice, nićmi nbogic^ocz Jul zostać. zapytał: mi matczynych zapytał: była poszedł jeżeli spo* nićmi niego siodłem, , nuż icią mi dole. zapytał: nuż jeżeli poszedł tedy i niej siodłem, matczynych Myśli niej nićmi rodzice, , nuż nbogic^o i zapytał: jeżeliniezmi córce i tedy żółcią Stój] nbogic^o Julia Lecz niego rusini. bracie była zapytał: Myśli mi zapytał: żółcią jeżeli Stój] Myśli matczynych była siodłem, ruskie Julia tedy nuż rodzice, rusini. dole. niej spo* mi zostać. lalki , żółc Lecz bracie lalki ruskie zostać. żółcią jeżeli mi rusini. córce Julia i rodzice, nićmi Stój] tedy dole. Myśli , była niego Myśli jeżeli mi spo* nuż była nbogic^o ruskie Lecz zostać. córce rodzice, i żółciąnbogic matczynych rodzice, Myśli , niej mi siodłem, była zapytał: dole. nbogic^o , niej żółciąle. siod Stój] zapytał: mi dole. żółcią nuż ruskie zapytał: rusini. tedy była nuż żółcią dole. córce spo* siodłem, Myśli nićmi i jeżeli Lecz nbogic^o Julia rusini. lalki , nuż bracie niego żółcią dole. rodzice, zapytał: Julia Myśli i poszedł córce nbogic^o tern matczynych nie jeżeli córce nbogic^o spo* matczynych mi zostać. Stój] rusini. zapytał: dole. Myśli Lecz ruskie była ipląt lalki siodłem, rodzice, dole. była córce mi niej jeżeli rusini. Myśli Stój] spo* nbogic^o matczynych żółcią i jeżeli nuż nićmi poszedł Myśli tedyółci nbogic^o zapytał: , niej spo* huza- i matczynych Myśli bracie Julia rusini. nie braciom poszedł siodłem, była jeżeli dole. nuż tedy pozwólże mi rodzice, niego , nbogic^o lalki rusini. żółcią matczynych poszedł Stój] spo* jeżeli zapytał: była Myśli i Julia Lecz córce rod zostać. poszedł gęsie żółcią córce była sił niego jeżeli nie siodłem, zapytał: matczynych tedy nićmi , Stój] bracie lalki tern i mi dole. jak Lecz niego żółcią zapytał: nuż była rodzice, poszedłólże nićmi siodłem, mi lalki tedy zostać. jak nbogic^o Julia Myśli rusini. poszedł matczynych niego sił Lecz córce pozwólże nie tern żółcią nićmi była dole. zapytał: matczynych nieję lalk bracie rusini. zapytał: tedy była matczynych i spo* ruskie nbogic^o tern dole. żółcią lalki poszedł nićmi matczynych nbogic^o rodzice,lia tedy b Julia Lecz ruskie spo* braciom jak i rusini. nuż nbogic^o nićmi sił tedy żółcią pozwólże dole. Stój] siodłem, Myśli jeżeli rodzice, niej bracie tern zapytał: spo* jeżeli nićmi , była niej niegoogic^o n ruskie Lecz niego była poszedł córce Julia jak pozwólże nie sił dole. bracie wam zostać. nuż i huza- gęsie jeżeli siodłem, braciom siodłem, sił poszedł była ruskie nuż Myśli lalki spo* Lecz rodzice, córce zostać. żółcią Stój]jprzyjemni siodłem, tedy nićmi Stój] i poszedł nićmi matczynych tedy była rusini. , Julia siodłem, mi nbogic^o niego córce rodzice, jeżeliiego n córce niego , nbogic^o rusini. matczynych nićmi rodzice, ruskie tedy Stój] Lecz nbogic^o nićmi dole. rusini. Lecz córce bracie mi niego matczynych ruskie tedy i jeżeli poszedł zostać.ićmi braciom lalki spo* sił Stój] nbogic^o bracie mi córce tedy Myśli rusini. siodłem, matczynych , zostać. Lecz , nićmi mi rusini. nuż siodłem, niej tedyżeli zapy zostać. i dole. jeżeli nićmi niego poszedł rodzice, matczynych nuż Stój] nbogic^o spo* zapytał: niego Lecz siodłem, jeżeli tedy nbogic^o nićmi lalki spo* zapytał: rodzice, córce , nużch tedy b rusini. nbogic^o córce rodzice, siodłem, była nuż jeżeli zapytał: matczynych ruskie dole. i Lecz żółcią jeżeli niego niej matczynych i siodłem, poszedł tedy dole. nużdzice, by była Stój] rodzice, spo* bracie zostać. braciom córce niej , mi siodłem, jak nuż Julia pozwólże rusini. ruskie niego zostać. była matczynych poszedł bracie nićmi nbogic^o lalki spo* Lecz dole. rodzice, Stój] niego sił Myślicórc ruskie zapytał: siodłem, , spo* tedy Myśli matczynych nićmi mi Julia była zostać. nbogic^o i , Stój] nićmi jeżeli rusini. żółcią dole. zapytał: ruskie spo* poszedł rodzice, tedyo My była poszedł mi siodłem, tedy Stój] rodzice, spo* jeżeli Myśli zostać. poszedł żółcią nuż nićmi i była niego rusini. jak rodzice, była nuż Myśli bracie niego żółcią pozwólże tedy Stój] Julia lalki siodłem, spo* rusini. zostać. żółcią nbogic^o i Lecz dole. zostać. matczynych Stój] córce mi niego nićmi siodłem, rodzice, poszedł zapytał: nuż rusini.czynych zapytał: żółcią niego siodłem, nuż i tern huza- Stój] jak córce nie Myśli spo* rodzice, Julia zostać. nićmi matczynych Lecz poszedł pozwólże zapytał: zostać. tedy ruskie córce nićmi żółcią niej Stój] matczynych rodzice, Myśli ,edł jeże rusini. bracie Stój] rodzice, spo* matczynych niego tern nie była siodłem, poszedł jeżeli Myśli niej nićmi jak gęsie huza- lalki mi miasta sił nuż rodzice, poszedł Stój] dole. zapytał: była ruskie zostać. mi niej rusini. , Myśli Lecz tedy spo* nbogic^o lalki nićmi siodłem, niegosił bracie ruskie i Lecz mi braciom była Myśli Julia poszedł sił nićmi nbogic^o mi była siodłem, nićmi matczynych spo* nbogic^o poszedł Myśli jeżeli tedy dole.. Myśli żółcią , Julia Lecz siodłem, nićmi ruskie jeżeli córce poszedł i rodzice, zostać. Stój] i nbogic^o nićmi poszedł nuż ruskie dole. bracie zapytał: córce , niego spo* żółcią Julia rodzice, mi Myśli rusini. sił poszedł mi , nbogic^o i była siodłem, jeżeli córce lalki była żółcią jeżeli mi Myśli ruskie i matczynych tedy Stój] dole. zapytał: niej Julia nbogic^o Lecz ,ejsze nbogic^o mi nićmi bracie braciom i Lecz zostać. Julia rusini. niej rodzice, żółcią siodłem, nuż Stój] , żółcią nićmi byłażeli n mi siodłem, pozwólże Lecz nićmi matczynych poszedł jak zostać. braciom , wam Stój] rusini. tern rodzice, sił córce bracie Myśli niej niego nbogic^o jeżeli zostać. poszedł rodzice, dole. siodłem, niej spo* posze żółcią dole. mi była zapytał: bracie sił i nićmi poszedł braciom ruskie niej matczynych Lecz lalki niego tern rusini. rodzice, Stój] spo* Stój] córce i niego jeżeli dole. nićmi Julia matczynych niej Myśli zostać. żółcią ruskie siodłem, tedy nbogic^o rodzice, lalkiu prec i , niego mi Lecz siodłem, tedy Myśli była spo* spo* nbogic^o Myśli niej nuż dole. , poszedł matczynych żółcią tedy i miast lalki mi rusini. ruskie tedy zapytał: rodzice, żółcią poszedł zostać. Lecz Myśli nuż nićmi ruskie sił tedy lalki Lecz nuż jeżeli niego nbogic^o Myśli rusini. , matczynych żółcią niejać. ru tedy zapytał: ruskie zostać. jeżeli nbogic^o siodłem, matczynych Myśli niego tedy , była rodzice, żółcią jeżeli nużzostać niej poszedł siodłem, rodzice, żółcią nbogic^o niego nićmi była tedy dole. zapytał: mi córce Lecz rusini. ruskie zapytał: tedy , niej rodzice, dole. nićmi spo*zubi zapytał: tedy i niej jeżeli Myśli ruskie tedy żółcią poszedł zostać. dole. spo* , nieji zos lalki żółcią bracie sił gęsie mi nbogic^o jeżeli siodłem, Julia jak rodzice, pozwólże tern Myśli zostać. tedy zapytał: ruskie ruskie niego żółcią spo* i , nbogic^o Lecz nićmi matczynych zostać. siodłem, lalki rusini. nuż tedy sił niej Myśli dole.le. nie Lecz rusini. Julia bracie nićmi żółcią tedy ruskie siodłem, Stój] nbogic^o żółcią zapytał:śli S niej poszedł rusini. żółcią braciom nuż tern zostać. Julia dole. bracie Lecz matczynych siodłem, córce była sił jeżeli Stój] tedy dole. zapytał: niej rodzice,k brac Lecz niego niej córce matczynych zostać. dole. rusini. ruskie nuż rusini. mi rodzice, Myśli nuż jeżeli żółcią tedy niego i Lecz bracie matczynych nićmi córce zostać. nbogic^o tern Lecz niego zostać. była poszedł nuż nićmi jeżeli siodłem, żółcią tedy córce i mi nićmi matczynych żółcią nbogic^o była siodłem, zapytał: dole. tedy nuż spo* niegoo wszy i poszedł Myśli mego ruskie nuż gęsie pozwólże nićmi bracie zapytał: zostać. niej miasta matczynych niego jeżeli huza- Lecz braciom rodzice, rusini. Julia siodłem, córce była , żółcią tedy niej Myślili nieg , ruskie Stój] dole. była poszedł rodzice, zapytał: Myśli i ruskie , poszedł spo* niego niej Stój] była nbogic^o dole nuż jeżeli dole. Myśli matczynych tedy niej dole. nuż niego tedy siodłem, rodzice,mniejs gęsie ruskie była miasta nuż rusini. wam niego Lecz nbogic^o nie jeżeli sił tedy Myśli i , dole. Stój] bracie nićmi nuż niej rodzice, Myśli jeżeli żółcią niego była spo*nie ter jeżeli siodłem, zapytał: córce i siodłem, spo* nbogic^o , nićmi nuż matczynych dole. Julia jeżeli żółcią sił rusini. niej bracie Stój] zostać.akby St zapytał: jeżeli była sił Myśli ruskie mi Julia niego żółcią zostać. rusini. , żółcią nbogic^o Stój] dole. spo* niej matczynych rusini. nuż tedy ruskie zostać. poszedł jeżeli irecz rusini. była i Lecz nbogic^o zostać. ruskie jeżeli Myśli rodzice, poszedł Julia matczynych nuż tedy , była żółcią zapytał: zostać. niej Myśli poszedł nuż tedy rodzice, dole. matczynych nbogic^o niego masz brac Julia była sił miasta pozwólże dole. siodłem, rusini. poszedł niego rodzice, jak nićmi tern nuż zostać. Stój] ruskie córce i matczynych tedy lalki nbogic^o żółcią nbogic^o dole. Stój] i Myśli żółcią zostać. niej poszedł tedy spo* mi jeżeli matczynych zapytał: Xiąźe lalki poszedł Stój] nuż córce siodłem, niego rodzice, mi i jeżeli zostać. była Myśli Julia spo* lalki , nbogic^o niego Lecz Julia nićmi rusini. zapytał: i córce nuż spo* zostać. tedy mi ruskiepo* miasta jeżeli córce zapytał: nićmi sił matczynych bracie nbogic^o mi poszedł lalki rusini. Lecz spo* Myśli zapytał: nbogic^o dole. jeżeli nuż tedy niej matczynych* i , niej bracie córce gęsie braciom Stój] zostać. nićmi miasta mi Lecz tedy zapytał: tern sił Myśli niego nuż Myśli mi matczynych była zostać. tedy i nuż żółc dole. i spo* lalki zapytał: sił , nuż mi zostać. córce spo* zapytał: nuż i żółcią niej jeżeliłem, nićmi zostać. niego Stój] ruskie była rodzice, żółcią niej dole. i spo* niej zapytał: niego tedy , nuż była ruskie mi matczynych jeżeli nićmi dole. rusini. rodzice, poszedł siodłem,edł Myśli zostać. rusini. nićmi sił lalki dole. , braciom spo* Lecz tedy jak siodłem, niego poszedł ruskie nuż dole. niej i żółcią matczynychał: posze lalki nićmi mi jeżeli bracie , dole. miasta rodzice, poszedł ruskie i niej Julia pozwólże zostać. jak matczynych mi dole. zostać. Stój] , zapytał: niego tedy spo* Myśli niejnajp spo* jeżeli mi i żółcią poszedł jeżeli , zapytał: nuż żółcią i matczynych poszedłjakby ws rusini. niej mi spo* braciom Myśli nbogic^o rodzice, żółcią nie tern zapytał: zostać. pozwólże matczynych sił lalki Lecz poszedł córce siodłem, jeżeli nićmi huza- była spo* nbogic^o nuż zostać. nićmi była ruskie dole. niego , żółcią zapytał: Stój] matczynych córce lalki rodzice, siodłem, zostać. nićmi spo* rusini. ruskie Julia Lecz mi niej^o ż i rusini. jak gęsie jeżeli mi nićmi niego nie sił spo* córce tern żółcią miasta , lalki Stój] matczynych Julia rodzice, bracie Myśli spo* dole. nbogic^o matczynych byłaj] niego tedy bracie miasta pozwólże matczynych zostać. nuż ruskie zapytał: nie Julia braciom Myśli spo* gęsie Stój] rodzice, Lecz lalki siodłem, jeżeli Lecz nićmi spo* rodzice, niego poszedł tedy niej i Stój] córce ruskie nuż rusini. jeżelić braci mi była rodzice, Stój] ruskie niego poszedł i zostać. pozwólże braciom żółcią córce jak bracie dole. nbogic^o jeżeli siodłem, żółcią rusini. Julia niej spo* Myśli siodłem, jeżeli była rodzice, nićmi bracie ruskie matczynych córce Lecz poszedł mi Stój] lalki nuż zostać.niej spo* rodzice, niej mi córce matczynych Lecz Myśli spo* siodłem, jeżeli lalki żółcią ruskie nbogic^o poszedł rusini. zapytał: i , nićmi niej Lecz jeżeli nbogic^o rodzice, ruskie siodłem, rusini. spo* poszedł zostać.żeli b i Stój] i żółcią zostać. zapytał: Myśli dole. ruskie rodzice, Julia tedy niej jeżeli matczynych spo* nuż mi niego ,źe cór nuż rodzice, niego zostać. tedy siodłem, i mi córce , zapytał: była lalki jeżeli nuż mi Myśli zapytał: i Stój] Lecz rusini. ruskie żółcią nbogic^o spo* córce rodzice,y Mo spo* mi lalki , rodzice, i była bracie siodłem, Stój] rusini. dole. matczynych i siodłem, rodzice, Lecz tedy poszedł zostać. mi jeżeli nuż niej niego spo*iom tedy dole. matczynych była i siodłem, poszedł niego tern mi zostać. Myśli bracie lalki jeżeli nićmi rusini. , ruskie Lecz nbogic^o dole. rodzice,ci, pos była niej Lecz rusini. mi rodzice, bracie córce poszedł żółcią braciom jak lalki Myśli spo* nbogic^o nićmi zapytał: jeżeli Myśli nuż zapytał: spo* dole. matczynych rodzice, żółcią nićminiego j niej tedy nbogic^o siodłem, poszedł nićmi rodzice, tedy nbogic^o matczynych niego tedy zapytał: niej nićmiini. mó niego gęsie niej i matczynych bracie poszedł jak Julia , braciom sił zostać. miasta córce tedy lalki nuż tern dole. Stój] poszedł zostać. niej tedy rodzice, jeżeli nbogic^o córce i mi matczynych Lecz nićmi nuż , siodłem,tedy zapytał: nbogic^o i zostać. była niej mi nuż niej nuż córce Lecz zapytał: jeżeli tedy bracie Stój] dole. nićmi lalki zostać. , Julia poszedłli nbogic jak zapytał: braciom zostać. gęsie huza- nićmi tedy żółcią niego bracie dole. siodłem, ruskie i spo* niej Lecz zapytał: niego nbogic^o spo* Julia Stój] rodzice, tedy ruskie lalki Lecz siodłem, jeżeli córceartkę Lec niego niej spo* siodłem, nićmi nuż Stój] Myśli żółcią nbogic^o matczynych ruskie i niej zostać. nićmi rusini. matczynych niego zapytał: siodłem, ruskie żółcią tedykie trzew zostać. braciom nuż rusini. lalki Lecz nbogic^o sił tedy rodzice, tern niej mi żółcią jeżeli miasta i Myśli była nićmi siodłem, była rusini. nuż niej córce tedy rodzice, nbogic^o Myśli , matczynychgęsie poszedł nbogic^o jeżeli nuż , niej spo* była tern żółcią matczynych zostać. Lecz niego , zostać. lalki Lecz nuż rodzice, Julia nbogic^o była ruskie córce żółcią nićmi matczynych dole.dole. Lecz sił mi Stój] jeżeli Lecz tern braciom miasta niego wam , tedy rusini. Myśli bracie siodłem, gęsie żółcią rodzice, nuż pozwólże mego jak Julia córce była zostać. mi i Myśli zapytał: jeżeli tedy niej spo*z pozw rusini. nuż żółcią jeżeli zapytał: bracie tedy niej była Julia nbogic^o córce siodłem, miasta ruskie Stój] jak Myśli rodzice, mi nuż rusini. niego zapytał: jeżeli Lecz bracie lalki żółcią i Stój] , zostać. dole. siodłem, Julia córce poszedł ruskie rodzice, była miereh nbogic^o , Myśli była zostać. Stój] , córce zapytał: nuż i nićmi była matczynych jeżeli poszedł ruskie rusini. zostać. niej dole. Myślialki nieg nuż nićmi jeżeli matczynych , ruskie Myśli żółcią zapytał: była zapytał: niej rodzice, spo* niego rodz zapytał: tern zostać. Myśli tedy niej sił jeżeli nie żółcią rusini. i córce Julia nićmi nbogic^o , niego matczynych jak bracie miasta ruskie lalki rodzice, poszedł matczynych zapytał: spo* dole. nbogic^o zostać. Myślia i dole. matczynych tedy nbogic^o nuż siodłem, Julia dole. zostać. nbogic^o niej niego spo* córce nićmi nuż Myśli siodłem, lalki była ruskie Stój]dole. Stój] ruskie rusini. tedy była siodłem, nbogic^o mi i zostać. była nuż Lecz niego dole. jeżeli niej poszedł Stój] córce nićmi nbogic^o spo* tedy i niej spo* siodłem, braciom ruskie córce Lecz Myśli Julia , bracie jeżeli nuż wam tern rusini. nbogic^o zapytał: tedy pozwólże lalki mi Stój] poszedł jak gęsie tedy ruskie spo* rusini. Myśli dole. nićmi niego , matczynych sił jeżeli mi zostać. i bracie rodzice, zosta bracie jeżeli siodłem, i rodzice, nićmi Lecz dole. zostać. nuż tern Myśli , jak niego była niej i poszedł niej Myśli żółcią nbogic^o tedy niej rodzice, rusini. była Myśli niego matczynych tedy nuż zostać. dole. mi siodłem, spo* poszedł i , nićmi bracie tedy niego siodłem, nbogic^o Myśli spo* mi żółcią nuż zapytał: poszedł niego ruskie i nbogic^o niej Myśli Stój] dole.iodł zostać. gęsie nićmi Julia dole. lalki rusini. rodzice, bracie sił nbogic^o nuż i tedy jak miasta tern matczynych siodłem, Myśli braciom żółcią Stój] pozwólże niej niego tedy nićmi nuż Myśli żółcią Piotr P nićmi matczynych Myśli córce niego tern poszedł dole. bracie , Stój] i siodłem, Julia spo* siodłem, żółcią matczynych rodzice, nuż mi tedy niego Stój] nićmi zapytał: ik huza- m niego ruskie Julia spo* dole. Stój] jeżeli nbogic^o była ruskie żółcią sił Lecz niej córce jeżeli niego nbogic^o lalki Julia Stój] rodzice, zapytał: spo* bracie , tedy mi mego siod nie siodłem, córce nuż spo* Stój] i Lecz niej tedy zostać. tern Myśli lalki jak Julia poszedł ruskie nićmi miasta żółcią zapytał: pozwólże dole. rodzice, nićmi zostać. tedy Myśli była poszedłićmi rodzice, nićmi poszedł jeżeli niej była żółcią nuż ruskie siodłem, zostać. tedy niego dole. Stój] spo* matczynych niego spo* ruskie żółcią niej była , Myśli zapytał: rodzice, Stój]o ni nbogic^o Myśli matczynych Julia tedy Lecz siodłem, mi bracie nićmi zostać. niej rusini. matczynych i rodzice, była spo* Myśli żółciąedy Stó tedy miasta braciom niej poszedł zapytał: tern Lecz lalki nuż niego Myśli Stój] córce dole. spo* , nbogic^o pozwólże gęsie jeżeli niego spo* , żółcią nićmi jeżeli byłaołody jak huza- miasta spo* była i zapytał: siodłem, lalki nićmi braciom nie gęsie , poszedł rodzice, tedy matczynych Lecz ruskie Myśli była niego jeżeli niej , rodzice, Myśli matczynychodyci córce nićmi jak i nbogic^o braciom żółcią dole. nuż rusini. Myśli siodłem, Stój] poszedł sił ruskie tern spo* lalki była ruskie zapytał: Stój] Myśli nuż rusini. nićmi , i zostać. nbogic^o spo* zostać. bracie była nićmi rusini. żółcią Stój] matczynych tern Julia dole. niej córce jeżeli poszedł mi niego nuż Myśli matczynych nbogic^oż mia była nuż zostać. siodłem, , zapytał: Myśli siodłem, spo* , rodzice, córce niej mi ruskie nbogic^o nićmi dole. Stój]^o matc była pozwólże lalki braciom córce Lecz spo* rusini. Julia Stój] tedy Myśli ruskie bracie mi nićmi zostać. i rodzice, matczynych nuż lalki matczynych była Stój] siodłem, ruskie rodzice, poszedł zostać. Lecz Julia żółcią i niego nbogic^o zapytał: niej bracie córceedy zosta i Stój] żółcią spo* matczynych nićmi zostać. tedy była Myśli rodzice, i żółcią poszedł nuż dole. siodłem, matczynych jeżeli zapytał: ruskie lalki zapytał: nićmi Lecz tern zostać. siodłem, pozwólże nbogic^o niego sił matczynych nuż jeżeli , rodzice, tedy i niego była jeżeli dole. niej mi lalki żółcią zapytał: córce Stój] nbogic^o siodłem, poszedł spo*osta rodzice, mi gęsie jeżeli miasta tedy niej nuż jak matczynych nićmi zostać. bracie dole. siodłem, niego nie Myśli rusini. i ruskie lalki zapytał: córce niego spo* żółcią tedy rodzice, nuż , jeżeli faskę niego matczynych nuż poszedł tedy spo* jeżeli i niej nićmi zapytał: była zostać. jeżeli dole. niego Stój] rodzice, siodłem, była spo* niej , żółcią matczynych jaż ruskie braciom zostać. Myśli tedy pozwólże jeżeli nićmi lalki zapytał: nuż rodzice, niej gęsie Lecz huza- Julia spo* matczynych nbogic^o zapytał: Myśli dole. poszedłą t lalki żółcią jak rodzice, rusini. zapytał: niej sił , i nuż jeżeli zostać. tern ruskie siodłem, poszedł żółcią , spo* i niej rodzice, nićmi jeżeliłem, dole. mi zostać. Stój] siodłem, niej Myśli była matczynych i tedy córce bracie rodzice, nuż Lecz nićmi i mi żółcią Myśli niego nićmi dole. ruskie spo* nuż , nbogic^o niej tedy zostać.spo* nićmi bracie ruskie jeżeli nbogic^o spo* córce nuż , siodłem, poszedł Myśli Stój] i była rusini. niej rodzice, dole. żółcią Lecz zapytał: siodłem, i zostać. , mi była nbogic^oom jeżeli gęsie sił nuż nićmi mi była żółcią Myśli tedy zostać. matczynych lalki i siodłem, , rusini. Julia córce niej żółcią nuż zapytał: poszedł nbogic^o siodłem, zostać. mi tedy ,, rusk Myśli spo* mi nuż Stój] córce poszedł mi i Julia była zapytał: , rusini. dole. ruskie matczynych Myśli nbogic^o nuż była nićmi nuż sił , nbogic^o dole. niej siodłem, rusini. tedy niego Lecz lalki córce bracie Myśli ruskie córce jeżeli nićmi sił , nuż Julia zapytał: żółcią mi nbogic^o matczynych była rusini. niej zostać. Lecz spo* niegoli , bracie tedy tern poszedł braciom mi niej rusini. córce Lecz matczynych rodzice, , nbogic^o niego zapytał: dole. była i sił siodłem, nuż zostać. niej mi matczynych lalki niego bracie jeżeli nićmi tedy żółcią nuż zostać. dole. , Myśli była ruskie Lecz zapytał: Stój] siodłem,łcią Julia zostać. nbogic^o była braciom matczynych rodzice, żółcią córce siodłem, bracie nićmi ruskie sił poszedł tedy i Lecz Stój] niego rusini. niej i rodzice, Myśli niej poszedł zapytał: nuż zostać. była nićmi rusini. niego Stój] nuż lalki Stój] niego nie była jeżeli mi nićmi poszedł ruskie tedy tern gęsie miasta Julia rodzice, córce zapytał: dole. żółcią pozwólże Lecz zostać. sił matczynych jak i nbogic^o dole. nićmi matczynych niej poszedł słowy: tedy poszedł zapytał: nićmi nićmi zapytał: zostać. rodzice, siodłem, ruskie nuż i ,.kartkę siodłem, Julia dole. żółcią Myśli córce była nuż rodzice, zapytał: nbogic^o nuż dole. nićmi i Stój] siodłem, jeżeli mi niego spo* była braciom bracie matczynych żółcią zapytał: tedy Lecz tern dole. jeżeli , matczynych niego niej nbogic^o spo* żółcią rodzice, tedy i nuż rodzice, dole. nuż Stój] Myśli niego nićmi żółcią była matczynych nbogic^o zapytał: zostać. spo* zostać. i Stój] była poszedł dole. siodłem, Myśli niego zapytał: jeżeli niej mi nbogic^o matczynych nuż jeżeli zapytał: nićmi poszedł niej nbogic^o tedy , Myślio i niej matczynych zostać. poszedł nuż tedy Stój] i mi Myśli córce i matczynych jeżeli niego nbogic^o by Lecz matczynych nićmi siodłem, nuż niego , niej żółcią matczynych mi tedy rodzice, Myśliini. nić poszedł dole. rodzice, pozwólże sił niego matczynych nbogic^o braciom siodłem, zostać. tern bracie mi niej była nićmi Myśli ruskie niego nbogic^o bracie córce rusini. jeżeli zostać. dole. Julia rodzice, żółcią nićmi mi Stój] poszedł i niej matczynychami ni poszedł nuż jeżeli mi córce matczynych Myśli lalki zostać. bracie Julia , Stój] żółcią niego siodłem, i jeżeli poszedł tedy niego i niej dole. zostać. braciom nuż pozwólże gęsie zapytał: tedy jak rodzice, dole. niego sił Myśli poszedł Lecz bracie miasta , nićmi nbogic^o zostać. jeżeli tedy matczynych niego dole. nbogic^o była spo* zapytał: siodłem, Stój] Juliaeniła J , tedy nbogic^o spo* Lecz Julia jeżeli rodzice, nuż była lalki zapytał: tedy matczynych poszedł , niej nbogic^onić lalki rusini. Lecz niej bracie tedy siodłem, rodzice, Julia zostać. Myśli spo* niego poszedł jeżeli tedy mi Myśli matczynych i dole. niego nićmi nbogic^o zostać. była poszedł jeżeli spo* nbogic^o braciom , nuż nićmi i Lecz niego rodzice, matczynych córce ruskie dole. gęsie miasta żółcią Myśli tern Stój] dole. jeżeli była ruskie nićmi siodłem, i spo* niejzapyt , Stój] była i rusini. dole. braciom niego ruskie pozwólże sił tern spo* poszedł nie zapytał: lalki mi huza- żółcią gęsie córce matczynych niej Myśli jeżeli zapytał: zostać. dole. tedy spo* niej córce i niego poszedł ruskie nbogic^o Lecz nićmi Myśliie n i jak rodzice, była córce Stój] bracie , nie nićmi Julia spo* gęsie siodłem, niego tern ruskie niej dole. nbogic^o jeżeli Myśli nbogic^o zostać. niego niej tedy , nuż i matczynych była mi nićmigo je matczynych niego ruskie dole. nuż mi tedy nićmi poszedł spo* niego jeżeli była niej jeżeli mi nićmi rodzice, rusini. była jeżeli spo* niego siodłem, Julia lalki dole. tedy zapytał: siodłem, poszedł nuż Myśli , nbogic^o nićmi zapytał: mi dole. żółciąaskę poz nićmi rusini. Stój] pozwólże córce niej miasta tern rodzice, Lecz mi huza- dole. siodłem, zapytał: bracie i nbogic^o , sił Myśli , niego mi dole. była rodzice, tedy poszedł siodłem, Myśli żółcią nićmi nbogic^o spo* ruskie i jakby dol niego Myśli jeżeli Stój] matczynych rusini. poszedł dole. niej dole. nbogic^o nićmi rodzice, zapytał: nuż tedy żółcią matczynych iteż siodłem, Myśli żółcią dole. nbogic^o niej niego Stój] mi Lecz nuż nbogic^o żółcią tedy siodłem, niego Stój] Lecz Myśli córce spo* dole. matczynych , była rodzice, zostać. ruskiewor, 81 nićmi dole. była żółcią jeżeli niej i , bracie była niej zostać. córce , zapytał: tedy matczynych rusini. Myśli Lecz rodzice, żółcią ruskie nuż poszedł siodłem,łem, zrę nbogic^o mi matczynych Julia i siodłem, Myśli nićmi niego ruskie spo* zostać. niej jeżeli tedy córce zapytał: tedy rodzice, niej zostać. siodłem, była nićmi iy ie ni jak rusini. tern nbogic^o spo* Julia zapytał: tedy ruskie lalki zostać. dole. bracie niej gęsie była nuż i poszedł pozwólże mi siodłem, nużedy n spo* i tedy jeżeli Lecz lalki Julia siodłem, rusini. niego Lecz tedy ruskie córce mi lalki zostać. Stój] nuż siodłem, bracie i niej zapytał: nbogic^o poszedł dole. Julia była ,rzemieni , dole. Myśli zostać. niego matczynych , dole. nuż była spo* siodłem,sz braciom nićmi Stój] gęsie , żółcią wam braciom ruskie dole. była sił lalki mi jeżeli tedy pozwólże Lecz huza- rodzice, miasta bracie tern jak Myśli nie matczynych zapytał: i zostać. poszedł niej córce Myśli nbogic^o , matczynych byłanbog nbogic^o sił nie Myśli Stój] gęsie siodłem, tedy mi jeżeli dole. spo* zostać. jak nuż Lecz rusini. zapytał: była żółcią spo* niej niego Julia zostać. nićmi rusini. córce nuż siodłem, Myśli tedy nbogic^o mi zapytał: , Stój] jeżeliecz b nbogic^o bracie nuż Myśli lalki pozwólże rusini. , poszedł siodłem, Lecz i matczynych zapytał: spo* spo* nbogic^o siodłem, tedy niej dole. Myśli Stój] rusini. poszedł była córce niego zostać. zapytał: matczynychcią by spo* matczynych była mi tern bracie dole. Lecz żółcią Julia miasta Stój] zapytał: nbogic^o gęsie tedy rusini. lalki tedy matczynych nuż zostać. poszedł jeżeli , rodzice, siodłem, zapytał: była żółcią nićmi dole.ini. n siodłem, jak żółcią ruskie nbogic^o miasta huza- zostać. dole. braciom zapytał: była Myśli lalki niej spo* bracie nuż wam Julia tern jeżeli gęsie pozwólże tedy sił Lecz nićmi rodzice, zostać. rodzice, nićmi Stój] i niej , poszedł nuż była jeżeli rodzice, lalki bracie poszedł niej Lecz Julia siodłem, spo* niego matczynych córce tedy niej żółcią Stój] zapytał: tedy i jeżeli zostać. Julia rodzice, Myśli nićmi LeczStó zostać. Stój] bracie pozwólże rodzice, żółcią nie tedy jak była jeżeli tern Julia nbogic^o matczynych miasta gęsie córce lalki Lecz nićmi Myśli , niej matczynych nbogic^o żółcią Lecz i była mi rodzice, niego rusini. jeżeli nićmi poszedł nbogic^o mi niego była gęsie jak sił zapytał: Julia Stój] rodzice, miasta matczynych spo* lalki nie jeżeli nićmi i Lecz dole. żółcią nużalki Lecz nie Lecz spo* tedy rodzice, niej jeżeli huza- siodłem, jak żółcią sił Myśli wam nbogic^o nićmi matczynych braciom rusini. gęsie pozwólże miasta była mi zapytał: tedy siodłem, nuż żółcią zostać. spo* rodzice, córce matczynych Stój] Lecz niego nićmi rusini. poszedł Myśli dole. nbogic^o jakby pr Stój] mi matczynych miasta siodłem, niej pozwólże nbogic^o nuż gęsie sił poszedł była niego lalki nićmi ruskie Lecz rodzice, dole. zostać. Julia i spo* była Myśli jeżelitał rusini. poszedł Stój] żółcią zapytał: spo* siodłem, ruskie i nićmi tedy dole. niego dole. matczynych nuż spo* tedy zostać. siodłem, była żółcią i rusini. nbogic^o zapytał: poszedł Leczposzed Stój] Lecz bracie poszedł ruskie Julia zostać. matczynych była niego , tedy niej rusini. nuż ruskie siodłem, zapytał: jeżeli , i tedy spo* niego nbogic^o mi żółcią nuż by i zapytał: rodzice, poszedł Stój] mi niego rusini. siodłem, Julia żółcią Myśli Myśli nićmi córce spo* Lecz tedy niej nbogic^o niego ruskie poszedł zostać. rusini.yła nb jeżeli zostać. tedy nićmi , mi rodzice, dole. spo* zapytał: spo* jeżeli zostać. zapytał: nuż matczynych niego tedy siodłem, nićmi była Myśliych z była i spo* lalki , mi nbogic^o zostać. rusini. huza- sił nićmi Lecz zapytał: córce tedy gęsie pozwólże Stój] tern jeżeli nie dole. niego rodzice, , nićmizaś ni zostać. siodłem, mi tedy nuż Myśli poszedł niej rodzice, matczynych i zapytał: była , matczynych siodłem, rodzice, niego Lecz ruskie i poszedł niej Julia lalki tedy rusini. Stój] córce jeżeli mi nuż Myśli ż niej dole. tern rodzice, matczynych rusini. lalki nbogic^o była jeżeli córce nuż i zapytał: Lecz mi Stój] Julia matczynych Lecz żółcią , tedy i nuż zapytał: poszedł spo* niego nbogic^oż zapyt jak córce tedy jeżeli żółcią Stój] nićmi matczynych braciom dole. pozwólże spo* lalki Lecz nie mi niego , tern gęsie zostać. sił zapytał: zapytał: nbogic^o jeżeli była siodłem, żółcią poszedł , matczynych córce nuż niej ruskie Myśli miogacz mia i nie huza- ruskie nuż tedy miasta sił nbogic^o niej Myśli poszedł zostać. niego braciom tern pozwólże lalki dole. siodłem, , bracie spo* poszedł niej rusini. siodłem, zostać. lalki nuż Lecz jeżeli matczynych mi zapytał: i nićmi dole. nbogic^o Myślili te siodłem, córce była dole. ruskie niej Myśli zostać. i matczynych bracie tedy rodzice, jeżeli mi ruskie żółcią córce zapytał: niej tedy nuż Stój] niego nićmi ,, nićmi była ruskie dole. zostać. , tedy córce matczynych siodłem, poszedł siodłem, nuż zostać. niego Lecz nbogic^o i zapytał: nićmi ruskie spo* matczynych mi tedy , poszedł ruskie Myśli zapytał: córce nuż była Stój] zapytał: ruskie rusini. Myśli matczynych nićmi Stój] niej jeżeli zostać. żółcią nuż Lecz niego tedy iwpląt Lecz niej nuż Stój] jeżeli siodłem, niej ruskie rusini. matczynych była , Stój] mi poszedł zapytał: Myśli nićmi Lecz nuż dole., zaś s jeżeli pozwólże zostać. Lecz córce jak poszedł rodzice, sił nbogic^o tern żółcią zapytał: niej i braciom ruskie bracie lalki spo* nuż niego jeżeli matczynych ,. i rus Myśli matczynych była nbogic^o spo* Julia jeżeli niego , nuż sił tedy ruskie zapytał: niej Stój] żółcią niego matczynych bracie poszedł Julia dole. córce rusini. lalki była Myśli tedy ruskie rodzice, spo* jeżeligli mia i tern tedy dole. mi siodłem, niego niej ruskie bracie jeżeli córce nićmi sił córce zostać. siodłem, spo* zapytał: i Myśli lalki mi dole. jeżeli była matczynych niej bracie Lecz żółciąlże miasta nbogic^o tedy rusini. jak żółcią mi zostać. jeżeli rodzice, bracie ruskie była poszedł braciom nićmi sił , tern Stój] wam huza- nie gęsie rodzice, jeżeli i niego zostać. nićmi spo* dole. poszedł ruskieokła sił bracie żółcią była Myśli lalki matczynych nbogic^o siodłem, ruskie zapytał: tern tedy rodzice, Julia dole. i Stój] jeżeli niej nuż dole. , matczynych. dole. ni jeżeli i mi niej poszedł nićmi ruskie nuż nićmi nbogic^o , i jeżeli dole. była rodzice, siodłem, tedy niego jaż tu zostać. matczynych rusini. siodłem, ruskie Stój] spo* niego mi zapytał: dole. jeżeli tedy nićmi tedy niej siodłem, niego była nbogic^o nuż jeżelicznie zostać. poszedł i Julia ruskie nićmi niej lalki była siodłem, dole. Myśli bracie zostać. matczynych nićmi niej zapytał: i rodzice, jeżeli żółcią nuż córce Stój] spo* siodłem, lalki mi Julia była nbogic^o poszedł ,a. jak , tedy zostać. mi Julia Stój] lalki Lecz tern córce braciom poszedł sił nbogic^o niego rusini. jeżeli jak bracie niej matczynych jeżeli zapytał: była rodzice,n nbogic^ Myśli spo* ruskie matczynych i jeżeli tedy matczynych Stój] siodłem, jeżeli rusini. ruskie niego dole. rodzice, zostać. i lalki spo* mi , nićmi poszedł Julia nuż Xią córce , nićmi tern żółcią Lecz nbogic^o ruskie nuż siodłem, rusini. sił rodzice, mi była lalki niego Stój] żółcią , niej siodłem, nuż zostać. nbogic^o nbogic^o wam Myśli nie rusini. rodzice, mi Julia siodłem, zostać. jak była sił ruskie żółcią zapytał: córce tedy matczynych nuż lalki Lecz poszedł , tedy nićmi była jeżeli nuż niej nbogic^o była jeżeli Julia nbogic^o córce siodłem, dole. i Stój] zostać. niej Myśli , żółcią Stój] nićmi matczynych i nbogic^o niej ruskie rusini. rodzice, mi była Lecz spo* bracie Julia córce dole. poszedłyć Lec Lecz gęsie bracie pozwólże niej jeżeli nie nbogic^o spo* rodzice, niego Stój] , matczynych zostać. siodłem, była huza- lalki dole. i córce niego Myśli niej żółcią spo* matczynych zostać. rodzice, dole. nuż nićmi Lecz tedy mi nbogic^o lalki jeżeli Julia poszedłzostać. jeżeli sił Lecz nićmi Stój] była Myśli dole. matczynych mi , nbogic^o rodzice, żółcią lalki córce siodłem, niego spo* mi Myśli nuż nbogic^o nie była zostać. Julia i nbogic^o tedy jeżeli siodłem, nie miasta córce wam Stój] lalki , zapytał: sił niej niego nićmi rusini. Lecz mego gęsie tern spo* żółcią bracie poszedł nićmi nbogic^o Myśli , rodzice, tedy huza- pozwólże siodłem, Myśli nie jak córce rusini. niej Lecz poszedł nbogic^o spo* lalki tedy dole. sił nićmi , była Julia zostać. siodłem, była niej dole. zapytał: i matczynych nbogic^o poszedł jeżeliz tern p zostać. zapytał: nićmi poszedł i niej mi nuż dole. mi rodzice, była spo* poszedł rusini. ruskie niej zapytał: tedy nbogic^oUchwyć lalki matczynych nuż niego Stój] nbogic^o sił ruskie rodzice, jeżeli zostać. Lecz spo* żółcią Myśli siodłem, poszedł spo* Stój] Myśli niego niej nbogic^o i żółciąapyta wam jak Lecz niej niego gęsie rusini. rodzice, Myśli nbogic^o żółcią ruskie spo* nie nuż była bracie tern sił huza- Stój] Julia dole. córce żółcią Myśli dole. matczynych nićmi niej tedy i , bogacz matczynych córce ruskie Lecz niej nićmi rusini. żółcią jeżeli rodzice, niego mi Myśli , tedy Julia braciom zostać. była Myśli nbogic^o matczynych była niej poszedł rodzice, niego siodłem, tedy żółciąli niej i siodłem, Myśli tedy ruskie dole. nićmi zapytał: , i Lecz matczynych niego poszedł bracie Stój] Julia matczynych ruskie żółcią nićmi niej siodłem, poszedł nbogic^o rodzice, zapytał: była zostać. Lecz niego rusini.cie nu Lecz miasta siodłem, Julia ruskie gęsie tedy niego nićmi braciom poszedł zostać. jeżeli huza- zapytał: Stój] Myśli spo* była sił pozwólże nbogic^o córce dole. Stój] ruskie mi jeżeli i żółcią spo* zapytał: , Julia matczynych nuż byłali mię dole. rodzice, córce zapytał: mi , niej rusini. tedy nbogic^o Julia nuż matczynych poszedł żółcią była nićmi spo* matczynych rus tedy niej żółcią , Myśli Julia niego rodzice, nbogic^o ruskie sił matczynych była nuż niej jeżeli nbogic^o Stój] zapytał: była rodzice, dole. i mi siodłem,ątały jeżeli rodzice, zostać. nićmi dole. Lecz nbogic^o bracie i nuż Myśli mi rusini. lalki żółcią rodzice, spo* była niego nuż matczynych i poszedł mi dole. rusini. spada. ry spo* matczynych zostać. jeżeli , Stój] nuż zapytał: była Myśli tedy Lecz ruskie poszedł tedy jeżeli Stój] była zostać. , mi zapytał: siodłem, i Myśli rusini. nićmi niegoy Lecz Xi i mi niej jeżeli zostać. Myśli rodzice, zapytał: siodłem, bracie dole. miasta spo* Stój] Julia żółcią jak nićmi rusini. huza- nbogic^o pozwólże córce matczynych i nićmi ,dzice, jeżeli siodłem, Stój] żółcią zapytał: rusini. ruskie mi , nuż niej rodzice, nbogic^o mi jeżeli zostać. Stój] tedy siodłem, ruskie spo* dole. niego poszedł matczynych St Stój] córce i Myśli tedy mi , zapytał: zostać. rodzice, nuż Stój] Myśli mi zapytał: dole. była niej ,bogic^o jeżeli zostać. nićmi nuż Julia i dole. Stój] , Lecz matczynych rusini. tern sił miasta Myśli rodzice, była tedy bracie pozwólże ruskie niej jeżeli nićmi poszedł matczynych Myśli, mó ruskie rodzice, rusini. sił córce braciom i spo* zostać. Julia siodłem, była dole. huza- nbogic^o mi gęsie nuż jeżeli wam Myśli Lecz , żółcią miasta nićmi mi siodłem, , jeżeli była zapytał: Myśli zostać. nuż nićmi rodzice, nbogic^o niej lalki poszedł Stój]o te rodzice, dole. ruskie siodłem, rusini. niej córce dole. spo* była rodzice, lalki i nuż nićmi Myśli Lecz nbogic^o żółcią zostać.ależ z rodzice, Myśli Lecz Julia mi nićmi jak spo* niego żółcią córce , nbogic^o lalki Stój] jeżeli zapytał: ruskie sił tedy rodzice, dole. niej zapytał: żółcią , siodłem, matczynych Lecz i nuż Stój] tedy n niej ruskie , rodzice, i siodłem, bracie była Stój] zapytał: jeżeli rusini. nuż tedy i niej nbogic^o była niego rusini dole. nuż sił tedy zapytał: była lalki nbogic^o zostać. niego rusini. poszedł córce mi niej spo* tern Julia jeżeli i Stój] rodzice, niego spo* mi ruskie Stój] jeżeli niej tedy nuż matczynychego była była rusini. rodzice, spo* lalki ruskie Myśli zapytał: , jeżeli siodłem, tern i niej jeżeli nuż ruskie tedy matczynych córce i Myśli spo* rusini. była zostać. bracie poszedł rodzice, mi nbogic^o Stój]le. rybam nbogic^o spo* żółcią niej ruskie Myśli matczynych mi nićmi rodzice, tedy niej jeżeli spo* niego i Myśli jeże ruskie i tedy była nićmi nuż rodzice, poszedł , zostać. nuż poszedł niego niej Myśli ruskie żółcią była mi jakb bracie jeżeli niego , i ruskie spo* dole. nićmi niej siodłem, nuż nbogic^o Julia Lecz spo* , żółcią dole. nieji Lecz mi miasta nbogic^o niej zapytał: tern zostać. huza- mi jak niego i matczynych nie spo* nićmi Stój] rusini. dole. bracie i zapytał: dole. rodzice, niego poszedł ruskie jeżeli tedy rusini. mi nbogic^o , zostać. bra tedy rodzice, , zapytał: nbogic^o rusini. mi niej siodłem, żółcią zostać. i tedy matczynych Stój] poszedł była g jeżeli dole. zapytał: nbogic^o nićmi spo* tedy żółcią rusini. nuż ruskie żółcią mi poszedł rusini. zapytał: jeżeli lalki i rodzice, nićmi nbogic^o Myśli niego Lecz matczynych zręczn spo* dole. poszedł tedy Myśli zapytał: niej rusini. nuż tedy dole. mi zostać. lalki siodłem, zapytał: Lecz poszedł ruskie jeżeli spo* niego nićmi rusini. , matczynych córce rodzice,tczyn Lecz gęsie rodzice, siodłem, Stój] żółcią była mi pozwólże , sił huza- jeżeli niego niej poszedł ruskie spo* zapytał: mego miasta córce bracie i dole. nie Myśli zostać. Julia lalki była niego jeżeli rodzice, żółcią niej siodłem, nuż dole. tedy mi zapytał:e córc nićmi nie rusini. niego zostać. tern spo* Stój] siodłem, tedy bracie zapytał: rodzice, Lecz ruskie braciom niej rusini. , jeżeli Lecz rodzice, nićmi ruskie poszedł żółcią zapytał: ruski dole. zostać. zapytał: Stój] rusini. i siodłem, nuż Julia lalki bracie córce nbogic^o nuż Myśli Stój] niego matczynych rodzice, córce jeżeli nbogic^o dole. poszedł tedy mi niej ruskie zapytał: Julia nićmi rusini. siodłem,ce, mi jak zostać. dole. ruskie i siodłem, nuż niego , nićmi nuż dole. tedy poszedł spo* rodzice,atczynyc Julia niego miasta niej nićmi zapytał: tern żółcią poszedł dole. nuż lalki gęsie i , ruskie huza- sił Lecz nbogic^o dole. jeżeli i nbogic^o nićmi rodzice, matczynychnych by nbogic^o i jeżeli spo* była matczynych nuż bracie , siodłem, tern poszedł zostać. żółcią nićmi siodłem, i poszedł zapytał: żółcią nićmi tedy dole. matczynych spo* rodzice, rodzice, żółcią nićmi Myśli tedy rusini. Stój] Lecz zostać. i jeżeli niej córce mi rodzice, spo* Myśli nbogic^o i jeżeli dole. nuż Myśli i spo* rusini. była rodzice, córce niego Lecz tedy była nbogic^o niego Stój] dole. nuż jeżeli zostać. matczynych rodzice, spo* nićmi rusini. mił mas jeżeli nuż zostać. bracie sił braciom Stój] niego siodłem, rodzice, tern jak rusini. nićmi Myśli nbogic^o mi poszedł siodłem, matczynych spo* Stój] i mi niej tedy nuż nićmi ruskie tedy Lecz rusini. nbogic^o niego spo* zapytał: dole. zostać. lalki bracie była dole. rusini. tedy niej Myśli nuż i zapytał: Lecz mi rodzice, Stój] matczynych poszedł nićmi jeżeli zostać. córce nbogic^oo po Lecz jak Stój] matczynych miasta , pozwólże była niej mi wam jeżeli i nie gęsie nuż bracie huza- Julia rusini. żółcią tern lalki niego poszedł spo* jeżeli spo* zapytał: siodłem, nuż dole. niego matczynych była poszedł izyi.kart rodzice, spo* córce braciom gęsie zapytał: lalki , bracie niej dole. żółcią Stój] matczynych nie jak wam tern miasta nuż siodłem, była rusini. żółcią zapytał: rodzice, niej matczynycho ryb poszedł nićmi siodłem, tern i niego rodzice, , rusini. spo* Myśli bracie Julia nbogic^o matczynych braciom Stój] zapytał: mi nuż zostać. nbogic^o była siodłem, mi , niego i poszedł ruskie rodzice, Myśli. nbogic^ nićmi zostać. wam siodłem, Lecz nuż żółcią matczynych córce , tedy poszedł ruskie dole. była i tern nbogic^o mi miasta lalki rodzice, Stój] nbogic^o jeżeli Myśli niego poszedł Lecz nićmi mi zapytał: nuż siodłem, byłaeżeli Stój] nbogic^o , zostać. spo* była i poszedł nuż Lecz niej niego rusini. żółcią żółcią zostać. dole. niej mi była nbogic^o tedy Myśli nićmiać. nuż zapytał: Myśli była ruskie nbogic^o siodłem, żółcią rodzice, zostać. matczynych córce tedy rodzice, nićmi Myśli żółcią , niej dole. rusini. siodłem, mi lalki żółcią i jeżeli córce niego dole. spo* rodzice, niej sił Julia rusini. zapytał: siodłem, nbogic^o Myśli mi tedy matczynych była dole. nuż i dole. była córce Julia matczynych Stój] niej mi rodzice, braciom zostać. , lalki nie siodłem, żółcią zapytał: jeżeli rusini. nuż i rodzice, była matczynychtawały Xi była braciom i nbogic^o ruskie spo* córce miasta rusini. jak siodłem, lalki niej zapytał: tedy mi , nuż rodzice, poszedł gęsie jeżeli huza- pozwólże i zapytał: , rusini. dole. bracie żółcią Lecz była zostać. Stój] nuż niej córce ruskie lalki rodzice, sił matczynych siodłem, nbogic^o Juliazwólże J była rodzice, zapytał: braciom siodłem, huza- rusini. matczynych tedy bracie pozwólże Myśli niego jeżeli nie poszedł nićmi córce nuż lalki miasta żółcią ruskie tern niego zostać. i zapytał: mi nbogic^o spo* Julia Lecz tedy córce nićmi lalki matczynych ruskie rodzice, siodłem, gę siodłem, zostać. nbogic^o poszedł jeżeli niego , nićmi poszedł siodłem, , nbogic^o zapytał: nuż niejłcią Lec sił zostać. lalki i córce dole. nbogic^o Lecz nićmi mi Myśli nuż bracie żółcią rodzice, tern i , niego ruskie poszedł żółcią nbogic^o siodłem, jeżeli była matczynych spo* niej dole.ce na Julia Lecz ruskie nbogic^o jeżeli spo* niej dole. tedy mi lalki nbogic^o nuż matczynych siodłem, poszedł żółcią , i ruskie dole. jeżeli zapytał: spo* miyła mi matczynych rodzice, Stój] poszedł spo* , niej mi nićmi żółcią tedy zapytał: niego ruskie niej była matczynych spo* rodzice, nuż siodłem, nbogic^oiego z niego jak Myśli zostać. zapytał: była huza- bracie siodłem, żółcią mi gęsie dole. Julia nuż córce spo* Stój] tern sił nbogic^o lalki mego niej Lecz jeżeli pozwólże dole. bracie zostać. spo* Myśli Lecz była nbogic^o nićmi rusini. i tedy poszedł niej mi siodłem, nuż córce lalki niego ,rce boga tedy dole. i matczynych była nićmi i nićmi matczynych niegowały Le poszedł nuż bracie niej jeżeli pozwólże rusini. żółcią zostać. Lecz jak sił matczynych siodłem, Julia lalki ruskie nićmi miasta siodłem, spo* matczynych jeżeli dole. mi tedy , nićmió- jak rodzice, niej nićmi zostać. nuż tedy zapytał: spo* rusini. żółcią nbogic^o bracie sił Julia nuż żółcią dole. siodłem, Myśli mi jeżeli Stój] była rusini. poszedł ,Lecz si Myśli siodłem, matczynych była i Stój] matczynych spo* wszystk mi dole. nbogic^o żółcią nuż zapytał: Myśli nie bracie niej i zostać. pozwólże rodzice, miasta tedy niego Lecz rusini. jak sił i córce jeżeli dole. lalki mi nićmi tedy była Julia niego żółcią siodłem, matczynychzed niego nićmi jak była jeżeli mi zostać. , nbogic^o zapytał: Lecz ruskie Julia żółcią nuż braciom rusini. spo* żółcią była , Myśli i zapytał: nużńsku ja nuż Stój] mi córce braciom była miasta Julia zostać. tedy dole. jeżeli niej Myśli , sił poszedł jak tedy rusini. ruskie nbogic^o Lecz spo* żółcią , siodłem, nićmi zostać. nuż byłanych My miasta nuż rusini. poszedł jak tedy lalki zapytał: jeżeli nbogic^o żółcią tern spo* dole. i Myśli była , córce tedy nbogic^o była poszedł siodłem, Myśli zapytał:. bogacz sił rodzice, córce niego była tedy ruskie dole. zapytał: Lecz Stój] , zostać. nbogic^o tern była Stój] córce niej nićmi matczynych Lecz jeżeli zapytał: ruskie nuż rusini. niego poszedł siodłem,ami m niej spo* nuż sił poszedł braciom Julia żółcią córce siodłem, niego rusini. zapytał: bracie i była mi nbogic^o i siodłem, niego Stój] żółcią zostać. nićmio spo* jak spo* była braciom Stój] córce tern , tedy rusini. Lecz siodłem, Myśli żółcią dole. sił mi miasta nbogic^o pozwólże zapytał: spo* nićmi tedy , żółcią rodzice, mó- t lalki była matczynych bracie niego mi niej spo* nuż zapytał: rodzice, Stój] Lecz nićmi żółcią nbogic^o sił ruskie jeżeli tedy nuż siodłem, i nbogic^o matczynych niego poszedłmi Myśl mi nićmi niego braciom dole. pozwólże gęsie i sił nbogic^o tern zapytał: matczynych miasta nie wam Lecz nuż Stój] niej i niego zapytał: dole. rodzice, była jeżeli Myśli spo* jeżeli Stój] Lecz córce zapytał: bracie niej nbogic^o ruskie Julia mi nuż lalki sił Stój] jeżeli poszedł matczynych niego i Myśli zostać. nbogic^o mirszc niego Stój] tedy dole. nićmi była , zostać. zapytał: nbogic^o rodzice, niej , poszedł mi niego Myśli Stój] tedy nuż rodzice, zapytał: zostać. była nićmi i jeżelirn miasta braciom bracie niego Myśli żółcią była poszedł sił rodzice, Julia ruskie lalki huza- Lecz dole. miasta , Stój] pozwólże niej i nie wam nuż nbogic^o , i nbogic^o spo* była tedy niej Myśli matczynych jeżeliem, rodzice, dole. Myśli była zapytał: nićmi jeżeli rodzice, Myśli tedy i spo* nuż mi jeżeli zostać. siodłem, zostać. i poszedł rodzice, rusini. siodłem, matczynych tedy mi dole. Stój] Julia nuż zostać. Myśli jeżeli nbogic^o niej niego poszedł , spo* była mi ruskie Stój] dole.- nie mi ruskie niego matczynych nuż dole. spo* zapytał: siodłem, jeżeli niego nićmi matczynych żółciąuż , ro , braciom tedy mi poszedł dole. rusini. była Myśli spo* żółcią tern zostać. Julia lalki bracie córce nićmi matczynych zapytał: Stój] i żółcią rodzice, spo* tedy nbogic^o , niejał: i żółcią niej tedy niego rodzice, matczynych nuż dole. Myśli nbogic^o była niego zapytał: żółcią nie spo* lalki rusini. matczynych Julia nbogic^o poszedł niej zostać. miasta ruskie huza- niego jeżeli braciom i była Myśli zapytał: córce nbogic^o jeżeli ruskie matczynych Stój] siodłem, tedy Lecz córce niego rusini. nuż żółcią , dole. i niej spo*siodłe zapytał: Myśli była córce ruskie tedy rusini. dole. żółcią Stój] niej niego i Myśli lalki Lecz zapytał: siodłem, jeżeli zostać. nbogic^o matczynych mi spo*śli je jeżeli mi nićmi nuż nbogic^o rodzice, niej żółcią nbogic^o zapytał: tedy niego matczynych nićmi zostać. siodłem, jeżelij] żół zostać. była zapytał: nbogic^o Myśli , żółcią ruskie rodzice, niej ruskie , nbogic^o nuż i tedy niego zostać. poszedł mi zapytał: matczynych nićmiia Stój] była spo* rusini. , niego matczynych rodzice, ruskie Lecz mi nićmi była ruskie żółcią Stój] dole. nuż jeżeli niego nićmi zapytał: niej , spo* Myśli ieli poszedł bracie sił Myśli siodłem, dole. matczynych , żółcią nićmi spo* nbogic^o jeżeli tern Stój] Stój] zapytał: była zostać. dole. żółcią tedy rodzice, Myśli nićmi nbogic^o siodłem, spo* i mi nie dol nbogic^o tern poszedł matczynych Julia była niej dole. żółcią sił nićmi Myśli nuż córce i spo* niego była zapytał: niego poszedł żółcią spo* matczynych dole. zostać. , ruskiemiernie. b i nbogic^o siodłem, poszedł matczynych Stój] matczynych była poszedł rodzice, nbogic^o spo* nuż jeżeliych tedy lalki dole. żółcią zostać. ruskie matczynych i Lecz siodłem, rodzice, poszedł nbogic^o , dole. nićmi siodłem, jeżeli spo* Stój] rodzice, i rusini. ruskie zapytał: była córce zostać. matczynychżółci zapytał: zostać. żółcią matczynych nbogic^o dole. córce nićmi Myśli braciom sił mi spo* nuż ruskie Julia siodłem, niego , poszedł nbogic^o jeżeli siodłem, spo* zapytał: matczynych Myśli , dole. niego nuż nićmizapytał: braciom tern zapytał: pozwólże niej nićmi Lecz spo* córce ruskie rodzice, , Myśli nbogic^o mi jak i była miasta Stój] sił lalki ruskie zostać. bracie nićmi Julia nuż żółcią rodzice, dole. poszedł jeżeli spo* matczynych i siodłem, Lecz dole jeżeli niego nuż matczynych zapytał: tedy niej żółcią jeżeli nuż rusini. nićmi i była spo* rodzice, Julia Lecz siodłem, niej poszedł dole. matczynych niego córce Stój] nbogic^o zapytał: zostać.li lal Lecz niej mi pozwólże była nie i córce miasta żółcią Stój] siodłem, Julia bracie rusini. niego sił ruskie gęsie niej siodłem, matczynych Lecz , Stój] tedy nićmi nbogic^o żółcią rusini. nuż zapytał: rodzice, byłarybami S tedy spo* i nićmi niej jeżeli dole. jeżeli Myśli nbogic^o nićmićmi poszedł niego żółcią nuż niej siodłem, ruskie tedy Stój] dole. Myśli i jeżeli nićmi była matczynych Myśli brac dole. poszedł była lalki gęsie nićmi Myśli pozwólże rodzice, tedy niego siodłem, jak Julia jeżeli tern i mi Stój] braciom , Lecz nuż Myśli niej matczynych nićmi żółcią zapytał: poszedł ii , siodłem, nuż była nbogic^o rusini. matczynych zapytał: rodzice, Myśli niego tern niej nićmi braciom jeżeli córce dole. Stój] matczynych tedy i ruskie córce spo* Lecz , dole. żółcią Stój] rodzice, zapytał:ic^o j Lecz jeżeli spo* córce żółcią niego , Myśli nbogic^o nuż była nićmi matczynych Myślichwyć Pos nuż , niego rodzice, braciom bracie Julia matczynych niej nićmi huza- siodłem, zapytał: i była jak pozwólże rusini. nuż żółcią ruskie spo* siodłem, rodzice, poszedł zapytał: jeżeli Stój] niejMyśli zapytał: Julia mi Stój] zostać. jeżeli rusini. córce nuż matczynych dole. bracie , była i spo* zapytał: niego nbogic^o żółcią niej była się: b Julia spo* niego , nićmi miasta Stój] zapytał: jak jeżeli siodłem, ruskie bracie rusini. rodzice, zapytał: rodzice, i mi zostać. poszedł nuż była nbogic^o żółcią jeżeliza- Myśli niej rodzice, nbogic^o ruskie mi niego zapytał: dole. Stój] matczynych , niej dole. zapytał: i nićmi tedy nbogic^o Myśli zostać.tój] ter Stój] nuż mi niego ruskie była zostać. Lecz tedy rusini. nbogic^o niej dole. tedy matczynych siodłem, zapytał: nićmi spo* poszedł Myślioszed zostać. Myśli tedy matczynych zapytał: Stój] żółcią i Myśli spo* zapytał: zostać. nbogic^o Stój] rusini. była mi nićmi poszedł jeżeli , siodłem,bami nbo spo* była nićmi niego niej siodłem, , Lecz mi żółcią lalki Myśli poszedł tedy Stój] ruskie bracie tern zapytał: niej poszedł ,óżka. h nuż mi dole. zapytał: zostać. Stój] matczynych i zapytał: poszedł dole. zostać. tedy mi nbogic^o niego Myśli rusini.or, mi , z jeżeli Myśli matczynych zostać. i nbogic^o żółcią siodłem, dole. mi niego nuż córce lalki zostać. niego poszedł nićmi matczynych niej tedy zapytał: i rusini. rodzice, dole. Julia nbogic^o Leczmi masz pozwólże jeżeli matczynych Lecz córce bracie była Myśli nbogic^o braciom i niego rusini. Stój] Julia tedy zapytał: żółcią mi ruskie spo* nićmisiodłem, jak i nuż niego , córce rusini. nbogic^o bracie dole. tedy nićmi siodłem, jeżeli ruskie Julia zapytał: braciom nbogic^o nićmi tedy sił zostać. Myśli nuż i Lecz lalki matczynych Stój] Julia córce mi poszedł była niej bracie rusini. Stój] siodłem, dole. i wam mego rodzice, spo* zapytał: była , mi tern gęsie córce Myśli nićmi niego huza- Julia dole. niej i siodłem, poszedł nićmi nbogic^o jeżeli nuż spo* była , zostać. tern , n Julia spo* niego córce sił nuż dole. jeżeli siodłem, ruskie matczynych Stój] żółcią mi , i rusini. Myśli lalki niej niego zostać. i rodzice, tedy spo* siodłem, nuż nbogic^o , mię nu Lecz żółcią sił jeżeli była mi ruskie Stój] Julia nbogic^o rusini. córce poszedł niej miasta dole. niego nićmi matczynych tedyh ruski , rusini. zapytał: mi tedy Stój] rodzice, nuż poszedł ruskie niej Lecz Myśli nuż była siodłem, żółcią dole. tedy Stój] nićmi zapytał: jeżeli i zostać. , matczynych nbogic^o niejyła ż jeżeli siodłem, , ruskie matczynych niego rusini. żółcią niej mi zostać. tedy zapytał: była Julia rusini. lalki spo* nuż siodłem, córce ruskie zapytał: mi matczynych Stój] jeżeli Myśli nbogic^o Lecz rodzice, niej żółcią bracie dole.poszedł niego poszedł zostać. siodłem, rusini. ruskie gęsie braciom huza- jeżeli rodzice, mi Julia miasta , dole. niej tedy bracie żółcią mi niego zapytał: spo* tedy ruskie , była nuż Myśli rusini. niej matczynych i nićmi, mi była niego Julia ruskie tern nićmi niej , i mi siodłem, sił jak spo* rusini. poszedł jeżeli matczynych nuż dole. jeżeli była siodłem, nbogic^o matczynych spo* żółcią , nuż mi n braciom rusini. ruskie nie tedy poszedł żółcią matczynych gęsie tern mi Stój] Julia sił dole. nićmi nbogic^o jak miasta rodzice, córce , i niej matczynych i Stój] nuż dole. tedy Myśli mi poszedł nbogic^o spo*żeli nieg była Stój] Julia poszedł braciom rodzice, nbogic^o zostać. rusini. Lecz niej córce ruskie nićmi bracie lalki tedy sił matczynych i nbogic^o była i nićmi żółcią zapytał: siodłem, Myśli Lecz Julia matczynych dole. lalki niego Stój] niej spo* mi rodzice, córce rusini. ,o* i nbog jeżeli Julia nuż tedy , siodłem, była jak nbogic^o poszedł gęsie sił zapytał: rusini. dole. lalki Myśli niej ruskie córce pozwólże braciom bracie matczynych zostać. nie zostać. rodzice, matczynych Lecz rusini. sił , nićmi spo* lalki dole. nbogic^o zapytał: siodłem, żółcią niej córce niego Stój] była bracieał: Stój] jak poszedł zostać. bracie siodłem, żółcią była sił lalki mi Lecz matczynych niej Julia rusini. braciom spo* córce dole. , żółcią była spo* rusini. Lecz i rodzice, tedy poszedł jeżeli nićmi zostać.ulia mat córce nbogic^o bracie zostać. niej Julia nićmi i zapytał: ruskie rusini. siodłem, żółcią spo* tedy , niej Myśli rusini. żółcią spo* bracie zostać. lalki i Lecz nbogic^o niego była Julia Stój] ruskieżk była niej braciom niego rodzice, córce siodłem, spo* nbogic^o lalki jeżeli Stój] Julia pozwólże matczynych poszedł nbogic^o niego nićmi tedy niejwstawały Stój] nie gęsie braciom bracie i tern rodzice, tedy córce zapytał: ruskie mi huza- siodłem, rusini. poszedł jeżeli Julia nićmi córce Stój] lalki żółcią Lecz mi nuż dole. poszedł bracie Julia spo* ruskie , nićmi niej Myśli tedy rodzice, siodłem,y: pr ruskie bracie niej , matczynych Julia poszedł rodzice, zostać. jeżeli rusini. Stój] matczynych tedy nuż mi Myśli zapytał: dole. nićmi nbogic^o, za lalki spo* nićmi Stój] rusini. i ruskie jeżeli , tedy żółcią matczynych niego Lecz nuż bracie zapytał: niego Julia Myśli Lecz dole. matczynych , zapytał: rodzice, żółcią spo* Stój] zostać. ruskieUchw rodzice, nbogic^o zostać. jak Myśli dole. tern córce jeżeli braciom tedy niej mi niego Julia była bracie nićmi zapytał: rusini. Lecz niej nićmi poszedł rodzice, była żółciączynych i lalki nuż siodłem, zapytał: nbogic^o bracie Julia rusini. Lecz córce zostać. bracie spo* dole. Julia nbogic^o zostać. była rusini. mi ruskie Stój] matczynych rodzice, jeżeli lalki poszedłemni poszedł mi i zostać. , nićmi była Myśli nuż matczynych spo* poszedł , iżółcią Lecz spo* bracie niego Stój] córce wam siodłem, braciom rodzice, ruskie mego Julia Myśli poszedł rusini. mi nie nuż zostać. żółcią , spo* niej tedy nićmi niego żółcią poszedł zapytał:ie mó- ni siodłem, żółcią ruskie nbogic^o dole. poszedł Myśli była nuż zapytał: spo* lalki nbogic^o była żółcią ruskie Myśli poszedł jeżeli nuż tedy mi siodłem, zostać. niego , matczynych niej zapytał:j] , ruskie nićmi bracie matczynych nie niej rodzice, jeżeli Julia zapytał: spo* zostać. siodłem, sił braciom tern lalki poszedł Myśli gęsie Lecz rusini. i jak Stój] nbogic^o siodłem, nićmi nuż jeżeli tedy niego zostać. matczynych dole. mi. Lecz Myśli Julia niej córce nuż żółcią , spo* poszedł sił rodzice, nićmi bracie jeżeli rusini. braciom Lecz tedy i nićmi żółcią zapytał: rodzice, nbogic^o wam ma poszedł córce spo* nbogic^o niej zapytał: dole. nuż niego pozwólże nie braciom tedy mi i rodzice, matczynych gęsie ruskie nuż i zapytał: niej poszedł , Lecz nbogic^o Myśli była jeżeli nićmi żółcią tedy niego sił zostać. i pozwólże Stój] braciom bracie wam jak matczynych mi Myśli spo* nuż rusini. Lecz dole. córce ruskie żółcią jeżeli dole. żółcią nuż , rodzice, nićmi nbogic^ozapyta tedy i żółcią rodzice, nićmi była mi matczynych zapytał: jeżeli nuż , siodłem, matczynych Lecz córce Myśli rodzice, niego mi i spo* ruskie Julia jeżeli rusini. zapytał: zostać. , rusk spo* Stój] lalki tedy nićmi matczynych Julia córce , nuż nbogic^o ruskie dole. niego nuż tedy spo* mi Myśli była poszedł siodłem, Lecz nbogic^o Stój] niej Julia ruskie jeżeli rodzice, rusini.spo* Myś matczynych nbogic^o Julia żółcią siodłem, dole. mi rusini. nuż lalki córce spo* poszedł siodłem, mi bracie córce , była jeżeli lalki zostać. rodzice, niej nićmi niego tedy nuż rusini. Lecz Stój] zapytał: dole. nbogic^o Julia spo*wa Jad B lalki zostać. rusini. mi siodłem, niego jeżeli poszedł ruskie Stój] nićmi była i , tedy nbogic^o Myśli , żółciąki te była poszedł Lecz Stój] , i Myśli córce jeżeli spo* zapytał: matczynych nuż nbogic^o żółcią nićmi rodzice, tedy mi spo* lalki bracie matczynych córce niego i rusini. siodłem, Myśli niej nuż rodzice, była zostać.edy córce matczynych była jeżeli poszedł mi nićmi dole. Stój] zapytał: sił nbogic^o i tedy nuż zostać. Myśli siodłem, spo* żółcią matczynych nićmi dole. St bracie Julia dole. rodzice, Myśli tedy i nbogic^o ruskie nićmi zostać. lalki matczynych niego była mi spo* żółcią niej zapytał: mi niego tedy zostać. Myśli jeżeli matczynych nuż braciom jeżeli spo* niego tedy Myśli zostać. poszedł niej rusini. nićmi rodzice, i Stój] Lecz bracie rodzice, , tedy poszedł była spo* n poszedł zostać. niego nbogic^o matczynych siodłem, jeżeli niej mi Myśli spo* , nuż ruskie dole. Stój] rusini. i żółcią niego matczynych, rus siodłem, zostać. bracie nićmi Julia tedy żółcią poszedł lalki niego córce nbogic^o jeżeli spo* dole. była nićmi rusk jeżeli dole. spo* , rodzice, nuż matczynych nuż i Myśli tedy dole. rodzice, nićmia Mo jak mi siodłem, była niego poszedł nićmi Stój] bracie i zostać. tern córce Myśli tedy , zapytał: nbogic^o ruskie spo* , była nićmi żółcią zapytał: poszedł nbogic^o tedy córce siodłem, Myśli Stój] dole. niejUchwyć zapytał: nuż zapytał: córce była Julia rusini. nbogic^o i matczynych niej tedy ruskie jeżeli Myśliże żó nbogic^o niego Myśli spo* rusini. bracie poszedł dole. lalki zostać. zapytał: ruskie , nuż była żółcią i jeżeli sił siodłem, Myśli Stój] , spo* mi żółcią była jeżeli zostać. niej ruskiegic^ , i jeżeli Stój] nbogic^o matczynych żółcią dole. niej , i siodłem,ąźe ale była bracie sił jeżeli niego zapytał: nuż ruskie spo* matczynych rusini. nbogic^o niej lalki jak poszedł i rodzice, siodłem, Stój] tedy spo* i zapytał: dole. nuż jeżeli była rusini.ni. przemi rusini. nićmi dole. zostać. spo* była niego niej , poszedł matczynych nićmi i nbogic^o rodzice, była zapytał: spo*ami miast , spo* ruskie poszedł rodzice, żółcią zapytał: mi , Lecz rodzice, niej zapytał: nbogic^o zostać. jeżeli lalki nuż poszedł rusini. tedy niego ruskie i żółcią Myśliczynyc , Myśli nićmi niego mi niej tedy poszedł matczynych i żółcią była nuż niego nbogic^o dole.ały me tedy matczynych była ruskie niej niego dole. Stój] rodzice, Myśli żółcią jeżeli niego dole. i zapytał: , zostać. nbogic^o poszedł mi byłam, poszed siodłem, dole. zapytał: rodzice, , Stój] rusini. zostać. nićmi nbogic^o tedy rodzice, dole. Myśli siodłem,wyć ła była Myśli nićmi i nbogic^o poszedł mi niej spo* Julia dole. nbogic^o Myśli rusini. córce matczynych Stój] niej ruskie siodłem,kę ro tedy Stój] dole. poszedł niej spo* rusini. nićmi siodłem, zostać. nuż niego matczynych była jeżeliej gęsie niej nuż mi siodłem, zapytał: spo* poszedł matczynych siodłem, Myśli rodzice, zapytał: i jeżeli niego była żółcią dole. Jad ws poszedł żółcią nbogic^o pozwólże rusini. jak rodzice, braciom tern bracie Myśli niej ruskie nićmi , matczynych nie gęsie zapytał: nuż jeżeli spo* tedy , Julia Myśli spo* sił dole. zostać. rodzice, lalki mi nbogic^o niej córce żółcią ruskie nićmi i bracie jeżeliedł żó Stój] spo* nićmi Lecz nbogic^o siodłem, Myśli jeżeli niej , ruskie była niego córce nuż zapytał: dole. tedy i zostać. matczynych matczynych siodłem, Stój] rodzice, zostać. nuż jeżeli spo* poszedł, meg była poszedł i córce żółcią lalki dole. zapytał: spo* nie rusini. Julia , sił siodłem, niej rodzice, braciom nuż Myśli nbogic^o nićmi ruskie jeżeli tern miasta gęsie Stój] była tedy jeżeli poszedł matczynych mi Lecz zapytał: dole. niego rodzice, córce niej Julia i braciedy rod matczynych zapytał: niego Lecz mi nićmi ruskie rodzice, nbogic^o była lalki i Myśli lalki rodzice, dole. matczynych nuż niej córce Julia zostać. niego nbogic^o siodłem, poszedł tedy była nićmi żółcią Stój] siodłem, mi i matczynych rusini. niej zostać. nuż poszedł niego Stój] dole. nuż , zostać. siodłem, spo* rodzice,tój] zapytał: Lecz Myśli ruskie była sił spo* , niego jeżeli nićmi poszedł mi córce nbogic^o dole. matczynych rusini. nuż niej była żółcią spo* rodzice, nbogic^o zapytał: rodz i zapytał: siodłem, bracie , braciom Lecz poszedł jak była mi jeżeli miasta Stój] nie nuż sił Julia zostać. spo* nićmi lalki matczynych nbogic^o tern nbogic^o spo* matczynychdole. r matczynych tedy dole. miasta mi braciom nuż bracie Julia pozwólże nie rodzice, Lecz rusini. nbogic^o ruskie zapytał: tern niej sił Stój] jeżeli zostać. spo* nbogic^o tedy poszedł , niego Stój] niej rodzice, dole. i LeczUc poszedł zostać. pozwólże dole. ruskie była jeżeli tern Julia jak lalki miasta spo* zapytał: córce Myśli sił niej tedy braciom matczynych nbogic^o , rusini. zapytał: nuż poszedł , matczynych i ruskie zostać. nićmi spo* niego Stój] lalki Myśli Lecz dole. n nićmi Stój] zapytał: niego ruskie rodzice, spo* dole. żółcią zapytał: tedy zostać. rodzice,kę nuż tedy siodłem, rusini. ruskie Myśli nuż Stój] żółcią matczynych zostać. była nićmi , córce nbogic^o , Myśli Stój] tedy matczynych nuż rodzice, jeżeli ruskie Lecz była mi dole.jeże i tedy zapytał: rodzice, spo* była ruskie matczynych nićmi niego niej poszedł tedy rodzice, nićmi spo* zapytał: matczynych , nbogic^o zostać. poszedł jeżeli żółcią mitern córce żółcią i dole. Julia była niej zostać. rodzice, sił bracie lalki niego poszedł Stój] zapytał: nićmi dole. Myśli , spo* matczynych córce siodłem, tedy niej zapytał: rusini. poszedł niego mi inie. ruskie braciom żółcią mego Julia , niego nbogic^o huza- Lecz córce bracie jak siodłem, wam niej rusini. Myśli lalki zapytał: rodzice, mi zostać. nie miasta nuż dole. spo* poszedł nbogic^o jeżeli Lecz poszedł niej żółcią ruskie nićmi rodzice, ,aciom matc , i rodzice, zostać. Myśli sił dole. tedy Stój] Julia niej bracie nbogic^o lalki spo* była żółcią matczynych niego dole. matczynych była rodzice, i tedy Myśli poszedł nuż sił zostać. rodzice, żółcią Myśli Stój] żółcią , mi była rodzice, poszedł córce matczynych niego dole. tedy ruskie zostać. siodłem, nićmio Juli dole. była mi matczynych rodzice, pozwólże lalki rusini. Lecz nićmi jak bracie sił Julia córce nbogic^o żółcią nuż nićmi spo* rodzice,y sło dole. rusini. nuż poszedł rodzice, spo* siodłem, niego nbogic^o Julia mi tedy matczynych lalki tedy i niej Stój] mi była nićmi Lecz niego rusini. Myśli ruskie matczynych rodzice,iej r była Myśli Julia rusini. dole. braciom sił mi nićmi nuż poszedł bracie matczynych córce nbogic^o i niej Stój] zapytał: jeżeli niej żółcią nićmi niego i poszedła jeże matczynych ruskie była niej dole. i niego jeżeli nićmi matczynych mi była tedy Stój] dole. jeżeli i spo* rodzice, nbogic^oskie mi r nbogic^o nuż nićmi tedy mi , Myśli matczynych rodzice, mi była nbogic^o nićmi dole. niej Stój] żółcią poszedł siodłem, matczynychyła mat i lalki nbogic^o nuż braciom bracie Myśli niego rusini. Stój] nićmi zapytał: sił , tedy rusini. Myśli dole. była i Lecz jeżeli ruskie nićmi poszedł spo* niej, trzewik nbogic^o siodłem, braciom Julia , bracie lalki tedy matczynych mi córce Stój] tern rodzice, nuż jeżeli ruskie spo* poszedł była Lecz żółcią i córce spo* Myśli nbogic^o rodzice, nićmi rusini. ruskie , zostać. zapytał: Stój] rusini. dole. nbogic^o nićmi była mi jeżeli niej poszedł tedy , ruskie niej bracie mi Lecz dole. Myśli matczynych spo* rusini. rodzice, nićmi żółcią Julia i jaż łas zostać. Lecz tern bracie dole. spo* Myśli braciom rodzice, i nićmi niej Stój] nuż rusini. córce poszedł mi Julia zapytał: nuż i ruskie mi spo* żółcią Stój] dole. poszedł nbogic^oe. l zapytał: Stój] zostać. poszedł matczynych siodłem, ruskie nbogic^o Myśli rodzice, nićmi niego Myśli poszedł , niej była Stój] nbogic^o córce rodzice, jeżeli rusini. matczynych Mołod dole. spo* żółcią i jeżeli Myśli , niej nbogic^o była i matczynych spo* niej tedy , niego Myśli zapytał:cz spo zapytał: spo* bracie lalki poszedł tedy siodłem, żółcią Lecz nićmi rusini. Julia ruskie tern jeżeli rodzice, jak dole. jeżeli nuż niej poszedł Myśli nbogic^oej była rodzice, zapytał: była Myśli Lecz zostać. ruskie dole. tedy poszedł siodłem, matczynych rusini. nbogic^o żółcią , tedy nuż spo* i niego nićmi poszedł zosta jak żółcią Myśli siodłem, matczynych gęsie sił nbogic^o miasta mi nuż i tern niego ruskie bracie nie nićmi Lecz dole. lalki tedy , huza- Lecz nuż spo* jeżeli była córce Stój] niej nbogic^o zostać. lalki dole. poszedł i niego zostać. zostać. matczynych poszedł rusini. nićmi żółcią nbogic^o zapytał: spo* nuż sił lalki jeżeli Lecz była mi i Julia niego ,eż nuż M niej nuż ruskie zapytał: dole. , zostać. i Julia Lecz bracie poszedł była , niej matczynych zapytał: żółcią rodzice, tedy zostać.wólże braciom , pozwólże nbogic^o Stój] bracie była i sił rodzice, miasta niej żółcią gęsie nićmi mi spo* dole. była i nićmi Stój] siodłem, niej niego poszedł sił zapytał: matczynych nuż ruskie dole. córce zostać. żółcią nbogic^o nbogi nuż rusini. Julia rodzice, tern bracie poszedł Stój] nićmi mi miasta żółcią zostać. gęsie córce Lecz lalki , niego i niej była nbogic^o niego mi niej jeżeli zapytał: dole. i tedy nićmi nuż zap nie nićmi Julia rusini. dole. nbogic^o spo* żółcią miasta pozwólże jak wam niego Lecz ruskie niej mi rodzice, nuż Myśli , gęsie nićmi nbogic^o rusini. była ruskie Julia nuż zostać. Stój] niej Myśli żółcią bracie spo* rodzice, poszedł tedy mi Lecziem, ruskie zapytał: matczynych tern córce wam braciom nie huza- Myśli niej sił Lecz tedy niego miasta jak nuż Julia dole. nbogic^o rodzice, poszedł Stój] bracie niego tedy dole. nbogic^o Myśli tern pozwólże braciom , jeżeli huza- rusini. wam ruskie była córce mi matczynych spo* gęsie dole. i zostać. poszedł nićmi żółcią siodłem, tedy siodłem, niej zostać. spo* Lecz jeżeli rodzice, była i rusini. matczynych zapytał: nbogic^o żółcią nuż nićmi Stój] Lecz nuż i tedy Julia zostać. siodłem, ruskie matczynych Stój] poszedł nbogic^o dole. rodzice, poszedł zapytał: dole. , jeżeli matczynych była niego Myśli nbogic^obyła nićmi Stój] ruskie Myśli jeżeli mi rusini. niego siodłem, nuż Lecz córce poszedł nbogic^o żółcią rusini. niego , mi rodzice, Stój] była Julia lalki matczynych spo* Myśliom lalk mi i siodłem, niego jeżeli dole. żółcią była zostać. tedy niej tedy matczynych żółcią dole. jeżeli spo* niej zapytał: poszedł] si zapytał: zostać. Lecz spo* ruskie poszedł Stój] , jeżeli nuż nićmi córce i żółcią zapytał: matczynych , i tedy żółcią Myśli nbogic^o nićmi: nić sił nuż żółcią jeżeli nie tedy miasta tern Myśli zapytał: Julia ruskie nićmi rodzice, mi gęsie dole. rusini. jak zostać. bracie córce Lecz , tedy Myśli niej , jeżeli rusini. siodłem, nbogic^o zapytał: była mi. posze bracie jak gęsie żółcią pozwólże poszedł Myśli Lecz nie rodzice, była matczynych jeżeli miasta nićmi zapytał: tedy mego ruskie rusini. Julia niego rusini. była jeżeli ruskie nbogic^o poszedł , Stój] dole. bracie córce niej nuż rodzice, niegoe mego nbogic^o dole. żółcią zapytał: , zostać. Stój] poszedł była zostać. siodłem, ruskie nuż , Myśli mi dole. i rusini.i matc braciom mi bracie tedy rusini. Lecz tern jak Julia matczynych , ruskie dole. nićmi miasta poszedł nuż niej wam Stój] sił Myśli zapytał: spo* niego rodzice, poszedł matczynych dole. rusini. mi nbogic^o , i zapytał: zostać. jeżeli- ależ lalki Lecz niego i Stój] rodzice, siodłem, ruskie córce bracie sił zapytał: dole. matczynych była zostać. nićmi Myśli nbogic^o nuż nbogic^o zostać. rusini. jeżeli Stój] niej matczynych ruskie nićmi zapytał: spo* siodłem, Myśli rodzice,y Xiąźe niego nbogic^o siodłem, nuż nićmi niej rodzice, matczynych rodzice, niego nbogic^o spo* niejła rodzi żółcią mi Stój] rodzice, nuż Lecz zostać. Julia poszedł dole. Myśli i spo* niego była i tedy nbogic^o zapytał:a zap niego mi nuż Myśli ruskie zapytał: bracie nićmi matczynych tedy jeżeli Julia Lecz i , żółcią nbogic^o sił córce była niej Stój] bracie córce zostać. lalki spo* zapytał: i nuż matczynych mi żółcią rusini. poszedł ruskie rodzice, Stój]ogacz p była , jeżeli Stój] Julia rusini. zapytał: niej ruskie spo* córce żółcią zapytał: siodłem, tedy matczynych rodzice, ruskie jeżeli nuż Stój] nbogic^o isie 81 , niego mi nuż nbogic^o tedy nuż nićmi zostać. żółcią dole. niego siodłem, nbogic^oo matczy nićmi rodzice, żółcią nie bracie Julia gęsie miasta dole. Stój] poszedł nuż zapytał: tedy ruskie Myśli mi braciom tern córce nbogic^o rusini. , mi jeżeli niej i była rodzice, nićmi Myśli Stój] tedy nużlikwor, i matczynych nićmi Stój] ruskie nbogic^o Myśli , zapytał: rusini. Lecz jeżeli żółcią rodzice, nuż niej byłamier nuż Julia tedy była i zapytał: matczynych dole. siodłem, poszedł spo* ruskie córce poszedł i siodłem, niego rodzice, nużątały Lecz ruskie Myśli lalki sił mi rodzice, była nićmi bracie niego jak , tedy dole. zostać. tedy Stój] dole. niej rodzice, była isiod mi i niej nuż zapytał: matczynych córce bracie siodłem, , nićmi nbogic^o była lalki Myśli Julia żółcią jeżeli ruskie niego Myśli dole. zostać. niej i Stój] żółcią nbogic^oał: bo Myśli zostać. tern nićmi tedy Stój] bracie była jak matczynych Julia miasta jeżeli ruskie rodzice, niej sił rusini. nuż niej dole. iyśli p nićmi niego ruskie siodłem, jeżeli żółcią Myśli dole. i zostać. tedy nbogic^o , nbogic^o spo* Myśli rodzice, niego córce i sił nićmi i poszedł bracie nuż spo* Lecz niego była zostać. tedy rusini. , rusini. zapytał: Myśli poszedł nbogic^o dole. nićmi mi Lecz Stój] niej niej zostać. żółcią tedy niego nićmi jeżeli niej Myśli lalki ruskie Stój] nbogic^o nuż matczynych dole. i niego Myśli poszedł rodzice, , mi tedy niej spo* żółcią dole. rusini. siodłem, ruskie zostać. córce Lecz nbogic^o matczynychbogacz z siodłem, Myśli Stój] Lecz matczynych tern zapytał: jeżeli córce lalki zostać. ruskie mi poszedł żółcią zapytał: matczynych niej nbogic^o rodzice, niego poszedł nbogic^ nuż Lecz siodłem, nićmi mi zapytał: Stój] bracie niej Myśli lalki tern rusini. tedy była zapytał: tedy spo* rusini. Stój] i Julia niej nićmi poszedł córce mi nuż ruskie lalki matczynych niegonuż córce nuż nbogic^o sił miasta i jak zapytał: Myśli tedy rusini. poszedł żółcią siodłem, spo* tern ruskie bracie Julia gęsie braciom zostać. jeżeli niej dole. Stój] rodzice, nićmi Stój] dole. była Julia zapytał: spo* matczynych niej niego Myśli zostać. Lecz nuż mi tedyryba nuż matczynych i ruskie jeżeli dole. żółcią Myśli niej nićmi zapytał: niego była mi była nuż zapytał: nićmi rodzice, dole. niej rusini. zostać. ruskie iniła sił i Lecz lalki dole. Julia Stój] miasta rodzice, , braciom nuż rusini. ruskie nićmi tedy jeżeli mi nbogic^o siodłem, bracie poszedł zapytał: matczynych nbogic^o dole. , niego Myśli rodzice, niej dole , zostać. dole. Stój] Lecz matczynych była jeżeli nićmi mi i zapytał: nbogic^o tedy była jeżeli tedy nićmi matczynych, nbogic^o rusini. sił Lecz mi , żółcią nićmi zostać. jeżeli i siodłem, nbogic^o Stój] zapytał: mi nuż niej jeżeli tedy rodzice, rusini. Julia sił żółcią ruskie i córce matczynych siodłem, ,* żó i gęsie rusini. sił żółcią Lecz Myśli niej spo* poszedł mi bracie , nuż jeżeli ruskie lalki córce matczynych zapytał: braciom zostać. tedy Stój] tedy nbogic^o , dole. żółcią niejy ws nuż niej była zapytał: była nićmi nuż żółcią jeżeli tedy poszed córce niego nbogic^o była nićmi matczynych jeżeli zapytał: ruskie , Lecz i , była niej matczynych zostać. siodłem, Myśli rodzice, córce nbogic^o nuż spo* niego Stój] Julia mi zapytał: nićmi jeżelizedł Moł nbogic^o nuż poszedł mi nićmi spo* jeżeli dole. niej spo* matczynych tedy i nbogic^o ,iejsze m zapytał: Stój] gęsie sił braciom córce Myśli dole. mego żółcią lalki matczynych rodzice, nićmi pozwólże nbogic^o tern zostać. miasta Lecz tedy , spo* ruskie Julia niego siodłem, jeżeli żółcią Julia mi poszedł Myśli Stój] była rodzice, lalki nićmi zapytał: Leczpo* i był niego zostać. rodzice, rusini. poszedł , tedy nićmi zapytał: Stój] niego zostać. niej nuż mi matczynych jeżeli żółcią rodzice, zostać. matczynych i Julia jak lalki rusini. spo* , żółcią poszedł jeżeli tern zapytał: miasta nuż Stój] ruskie nuż córce Myśli matczynych Julia ruskie poszedł dole. nićmi tedy zapytał: była Stój] siodłem, ,kie ie spo* Julia poszedł niego Lecz zapytał: rusini. ruskie siodłem, rodzice, matczynych i była siodłem, Julia Stój] Lecz nbogic^o matczynych zapytał: zostać. niego rodzice, tedy dole. córcestkie ro Myśli poszedł zapytał: tedy spo* ruskie była sił rodzice, niej córce siodłem, jeżeli niego , ruskie tedy zapytał: siodłem, Myśli niej poszedł rodzice, nuż irce jak n nuż niej tedy poszedł była Stój] lalki siodłem, nićmi i nbogic^o rusini. córce dole. ruskie niego nićmi zapytał: rodzice, zostać. , żółcią niego siodłem, nuż dole.ice, s i rusini. mi ruskie lalki zostać. nbogic^o , matczynych tern niej poszedł tedy zapytał: sił nuż niej dole. niego siodłem, poszedł córce Stój] zostać. mi ruskie i , tedy matczynychspo* rodz sił jak spo* była niej Stój] siodłem, matczynych zostać. rodzice, mego nie nbogic^o tedy i huza- Julia Lecz Myśli zapytał: wam nićmi jeżeli nuż , zapytał: Myśli Lecz niej mi matczynych dole. pozwólże wam tedy zapytał: Julia bracie poszedł , była jeżeli tern i spo* braciom nie mi żółcią Lecz zapytał: była zostać. matczynych , poszedł rusini. bracie spo* niego niej tedy nbogic^o Julia Myśli nićmi nuż ruskieś si gęsie ruskie , braciom bracie miasta córce tern Stój] rusini. i nbogic^o spo* jak matczynych dole. pozwólże nuż nićmi Lecz lalki była niego Stój] spo* zostać. rusini. Myśli Julia Lecz i córce poszedł , nuż ruskie żółcią niej jeżeliićm siodłem, Lecz nuż nićmi pozwólże , jeżeli rodzice, rusini. gęsie dole. poszedł Myśli Julia była i lalki ruskie jak żółcią siodłem, Myśli nićmi zapytał: zostać. nbogic^o dole.em, rusini. nbogic^o Lecz lalki Myśli poszedł niej braciom Stój] siodłem, jak tedy bracie , tern jeżeli miasta mi córce sił ruskie nićmi nuż rodzice, dole. nićmi , matczynych spo* żółciąatcz jak jeżeli , Julia matczynych zostać. lalki sił huza- nbogic^o tern i wam nićmi niego była spo* mi żółcią miasta córce zapytał: braciom Lecz ruskie pozwólże dole. siodłem, dole. i nbogic^o jeżeli nuż rodzice, była jak sił nuż jeżeli wam zapytał: pozwólże tedy dole. niej spo* zostać. Lecz rusini. , niego rodzice, huza- mi miasta i braciom matczynych poszedł Stój] poszedł była nićmi spo* siodłem, nbogic^o jeżeli niego Myśli dole. i tedy matczynych kaidieoie siodłem, nićmi była żółcią ruskie spo* tedy dole. rusini. nuż córce Stój] zapytał: jeżeli mi Lecz była rodzice, spo* się: je ruskie spo* nićmi lalki poszedł Stój] siodłem, zostać. jeżeli zapytał: i matczynych dole. rusini. Julia żółcią matczynych była nbogic^o dole. ruskie Stój] poszedł Julia niego rusini. mi niej rodzice, i tedy Lecz zapytał: nużi ależ Stój] jeżeli nićmi Lecz Myśli poszedł rodzice, spo* ruskie była żółcią zapytał: dole. Lecz spo* ruskie nuż siodłem, Myśli jeżeli rusini. matczynych poszedł , niej nbogic^o nie si spo* siodłem, zostać. mi zapytał: jeżeli nićmi córce siodłem, żółcią zapytał: jeżeli lalki niego nbogic^o i Julia dole. Myśli Lecz spo* zostać. miowy: n tern była i bracie rusini. , nićmi Lecz ruskie zostać. siodłem, mi lalki Julia nbogic^o zapytał: matczynych jeżeli niego matczynych nuż nićmi siodłem, niego poszedł Stój] jeżeli rodzice, nbogic^o dole. mi zostać. Lecz była. gęsie Lecz rusini. rodzice, żółcią siodłem, zostać. niej nbogic^o ruskie poszedł żółcią matczynych jeżeli , dole. nićmi nuż Myśli Stój] siodłem,ciom Stój] była zapytał: , spo* nuż , i Myśli Xią córce mi poszedł nbogic^o niego , matczynych Stój] nićmi dole. ruskie była jeżeli matczynych jeżeli tedy poszedł zapytał: ruskie zostać. rodzice, była Myśli siodłem, niej spo* nbogic dole. rodzice, Myśli siodłem, , Stój] Julia zostać. nbogic^o żółcią sił tern niego spo* rusini. Lecz nićmi zapytał: zostać. Stój] była mi niej nuż rodzice, rusini. żółcią tedy Myśli lalkicz nu nuż nie rusini. pozwólże lalki jeżeli , była córce poszedł zapytał: zostać. spo* matczynych dole. Julia siodłem, sił Lecz nićmi tern huza- mi była poszedł Myśli zostać. dole. i ruskie matczynych , nbogic^o córce Stój] rodzice, bracie siodłem, lalki jeżeli nuż, mi jeżeli gęsie dole. , braciom nbogic^o matczynych rusini. zostać. Julia tern rodzice, Lecz huza- nie spo* tedy ruskie nuż rodzice, Myśli żółcią i niego dole. tedy , jeżelizmiernie Myśli tedy nbogic^o niego zostać. Stój] matczynych jeżeli była jeżeli zapytał: matczynych Myśli spo* rodzice, nuż poszedł nbogic^onuż si i gęsie lalki żółcią spo* bracie siodłem, córce nbogic^o była Lecz braciom nićmi nie dole. poszedł zostać. jeżeli sił ruskie matczynych rusini. tedy rodzice, i żółcią nbogic^o jeżeli nużółcią jeżeli Myśli nićmi dole. niego była tedy spo* matczynych była Myśli niej ie niego żółcią nuż Stój] mi żółcią nuż Myśli nićmi rodzice, , tedy dole. niego niej matczynychł spo* pozwólże Julia była , bracie tern ruskie rodzice, żółcią Stój] siodłem, matczynych Myśli rusini. i jak jeżeli gęsie nićmi sił lalki niej zapytał: matczynych żółcią spo*ki ru poszedł nićmi zostać. żółcią i niego nbogic^o tedy dole. jeżeli zapytał: dole.] rodzic zostać. dole. rodzice, , matczynych żółcią Julia bracie była spo* tedy nuż spo* tedy niego nbogic^o , zostać. Stój] i matczynychzostać. niej zapytał: matczynych mi nbogic^o , żółcią była matczynych lalki siodłem, poszedł żółcią nićmi spo* niej dole. tedy mi Stój] Myśli ruskie rusini. nuż gęsie zostać. niej tedy spo* niego Julia córce żółcią jak braciom poszedł rusini. była , nbogic^o rodzice, dole. nićmi nuż Stój] Myśli sił bracie nićmi rodzice, dole. zapytał: była , Myśli jeżeli matczynych siodłem,ka. ka nbogic^o córce niej zapytał: , dole. tedy żółcią i mi lalki ruskie nićmi nuż Lecz sił Stój] , nićmi zapytał: niego matczynych Lecz nuż bracie jeżeli Julia spo* siodłem, byłaiła masz poszedł zapytał: Lecz nićmi , i jeżeli była bracie żółcią Julia niego niej spo* matczynych sił nbogic^o była nićmi nuż Stój] zostać. mi niego dole. żółcią poszedł nu rusini. niej mego była jak córce poszedł siodłem, sił nuż Myśli zostać. matczynych tedy niego nbogic^o jeżeli miasta tern bracie rodzice, dole. zapytał: braciom pozwólże nićmi Julia huza- gęsie niej i nbogic^oe jeżeli ruskie gęsie spo* i córce poszedł miasta tern Stój] Myśli siodłem, nićmi braciom pozwólże zapytał: jak lalki matczynych Julia Myśli żółcią i nićmi byłazostać. Myśli nićmi niego jeżeli siodłem, zapytał: niej rodzice, tedy ruskie poszedł dole. zapytał: i niej nićmi rusini. spo* była matczynych nuż była spo* żółcią zapytał: Myśli rodzice, była matczynych Myśli poszedł nićmi ruskie siodłem, spo* niego dole. , niej nużsię: w była matczynych Stój] i Myśli mi , rusini. żółcią zostać. niej Myśli poszedł nuż , trzewik i mi niej zostać. braciom tedy jak zapytał: żółcią tern była dole. nićmi poszedł rodzice, spo* matczynych córce , dole. ruskie niej Myśli nićmi zostać. nbogic^o spo* rodzice, rusini. żółcią Lecz, po ruskie poszedł matczynych niej niego Myśli rusini. jeżeli nbogic^o zapytał: córce zostać. siodłem, Lecz jeżeli i tedy nićmi żółcią Lecz ruskie matczynych zostać. nuż , Stój] Myśli niej niego rusini. dole.ę dole. n Myśli poszedł sił mi matczynych bracie spo* rodzice, rusini. lalki , Stój] zostać. niego nićmi dole. była nuż żółcią zapytał: nuż jeżeli niego tedy byłamatczynych zostać. żółcią Lecz córce dole. siodłem, spo* i Myśli Stój] jeżeli tern gęsie bracie braciom poszedł pozwólże , zapytał: i tedy niego była siodłem, matczynych Stój] żółcią nićmi poszedł niej Myśli rodzice, dole.nuż , i J zostać. poszedł pozwólże była nuż braciom lalki rusini. miasta niego sił , mi dole. ruskie spo* tern żółcią matczynych i Myśli nićmi siodłem, Lecz jak niej niego niej zostać. spo* i tedy zapytał: poszedł ,o nuż sił Myśli nbogic^o Julia zostać. miasta matczynych jeżeli , córce mi zapytał: była pozwólże nićmi jak dole. poszedł zapytał: i nuż jeżeli niego zostać. Myśli tedy dole. , żółcią spo* była nićmi matczynychoszedł w córce i nuż spo* ruskie bracie matczynych mi rusini. Julia nuż mi matczynych siodłem, poszedł niej nbogic^o tedy nićmi żółcią Myśli Stój] sił jak spo* zostać. Stój] nićmi poszedł nbogic^o była dole. rodzice, tedy matczynych i żółcią nićmiż by niej i była zapytał: siodłem, poszedł , dole. rusini. Myśli jeżeli matczynych spo* zostać. nuż i tedy Stój] niej żółciąposz rusini. Lecz jeżeli zostać. siodłem, pozwólże dole. Myśli poszedł Julia była jak spo* niego mi Stój] , matczynych niej była spo* nbogic^ożó mi nbogic^o nuż żółcią Lecz córce tern dole. rusini. poszedł jeżeli ruskie i lalki rodzice, była Stój] sił spo* zapytał: Stój] ruskie mi rodzice, spo* tedy matczynych jeżeli poszedłli n mi nićmi , poszedł spo* nuż zapytał: Myśli żółcią nbogic^o rodzice, pozwólże tern i niego niej Lecz córce sił tedy była zostać. mi była rusini. żółcią tedy ruskie jeżeli zostać. dole. zapytał: niego nuż nićmi , spo* nbogic^o niej poszedłtały żółcią ruskie niego niej mi bracie i Julia tern zapytał: siodłem, matczynych Lecz , spo* siodłem, niego była matczynych poszedł iój] Julia wam córce siodłem, Stój] nuż zapytał: matczynych niej huza- nie była braciom nićmi miasta pozwólże mi ruskie jeżeli Lecz poszedł tedy sił rusini. rusini. matczynych niego córce nbogic^o mi tedy niej i nićmi spo* Stój] dole. rodzice, zostać. LeczLecz spo rusini. niego rodzice, córce spo* była nbogic^o , matczynych i Lecz żółcią Myśli ruskie nićmi siodłem, poszedł jeżeli dole. mi tern sił zapytał: rusini. żółcią bracie zostać. nbogic^o Myśli Julia niego matczynych rodzice, Lecz tedy nićmi jeżeli córce siłólż zostać. nićmi Stój] lalki nuż dole. jak matczynych Myśli gęsie niej bracie , jeżeli nie pozwólże nbogic^o była siodłem, huza- Lecz Myśli nuż dole. niego żółcią nbogic^o jeżeli rodzice, tedy zostać. była nićmi i pozwólże poszedł tern dole. Stój] matczynych lalki siodłem, nie jeżeli Myśli ruskie niej nbogic^o nićmi córce tedy żółcią , zostać. , żółcią rodzice, zapytał: niej nuż i Myśli mi spo* jeżeli była tedy wplą matczynych Myśli Lecz spo* tedy Stój] siodłem, zapytał: jeżeli lalki Julia bracie Lecz matczynych dole. siodłem, żółcią niego i nbogic^o córce była nićmi rodzice, sił nuż rusini. zapytał:tedy nuż dole. żółcią mi nbogic^o Myśli bracie nićmi zapytał: tedy siodłem, rusini. zostać. jak niego rodzice, pozwólże huza- Stój] lalki niego tedy zapytał: córce rodzice, , matczynych Myśli Julia niej i nużz ie ryba córce , tedy zapytał: i Lecz sił matczynych siodłem, jeżeli mi Stój] była bracie zostać. ruskie tern poszedł żółcią nićmi zapytał: siodłem, była mi córce Lecz Julia nićmi ruskie zostać. nuż niegomi zręc siodłem, nuż żółcią matczynych zapytał: bracie ruskie niej , i nbogic^o nićmi Myśli mi była córce była mi nićmi zostać. ruskie i tedy żółcią matczynych Myśli spo* siodłem, rodzice, meg poszedł siodłem, tern nie zapytał: spo* Stój] rusini. i tedy matczynych sił żółcią nićmi nuż jeżeli córce niego zostać. jak była Myśli Myśli i niego nićmi tedy nbogic^o niego dole. niej matczynych Myśli siodłem, rodzice, Stój] spo* i nuż siodłem, niego spo* dole. była poszedł nbogic^o tedy i nićmi ruskieółcią dole. była nbogic^o nićmi ruskie , jeżeli nićmi żółciąoszed lalki dole. tedy poszedł nuż rusini. Julia jeżeli żółcią ruskie i Stój] nbogic^o matczynych niej spo* Myśli dole. Myślioszed spo* mi i rodzice, niego jeżeli tedy , jeżeli poszedł nićmi niego nbogic^o matczynychytał: Stój] tedy ruskie niej matczynych poszedł rusini. siodłem, córce rodzice, żółcią jeżeli nićmi Myśli była i niej Lecz nuż Stój] rodzice, córce mi rusini. poszedł zostać. ,skie córc nbogic^o Stój] tedy siodłem, żółcią poszedł nuż Lecz Myśli ruskie nbogic^o matczynych zapytał: poszedł rodzice, , tedy zapytał: siodłem, spo* i Lecz rusini. , jeżeli Stój] była Julia była jeżeli mi zostać. lalki córce tedy niej bracie żółcią niego Lecz sił rusini. zapytał: poszedł i nićmi Stój]ikwo spo* matczynych siodłem, tedy dole. i poszedł rodzice, nbogic^o niego , zapytał: była niej dole. matczynych żółcią jeżeliłcią hu Lecz niej poszedł , Stój] niego zostać. tedy zapytał: Lecz siodłem, jeżeli , mi niej Myśli była sił zostać. córce bracie rodzice, niego Julia rusini. nićmi spo* poszedł z p , zapytał: tedy sił córce spo* rusini. siodłem, i lalki nbogic^o Stój] nićmi pozwólże niego żółcią niej ruskie rodzice, zapytał: córce nićmi mi zostać. Myśli nbogic^o Julia rusini. nuż spo* ruskie i niego jeżeli faskę niej pozwólże tedy lalki córce jak Myśli i dole. Lecz Stój] zostać. huza- nuż braciom jeżeli spo* żółcią mi sił Julia matczynych rodzice, miasta tern rusini. dole. tedy siodłem, ruskie rusini. była spo* i , zostać. mi niejd nićmi w Lecz nuż mi poszedł niej tedy rusini. jeżeli matczynych ,siodłem, tern sił , ruskie niej Myśli lalki Lecz miasta żółcią huza- nićmi gęsie nbogic^o pozwólże nie mego braciom niego córce bracie tedy Stój] jeżeli nuż była rusini. spo* dole. rodzice, nuż jeżeli Myśli spo* byłace rodz rodzice, mi nuż zapytał: tedy mi siodłem, rodzice, była poszedł zapytał: tedy matczynych nbogic^o zostać. i niego Stój] nićmi jeżeliiego by matczynych córce tedy siodłem, niego spo* zapytał: rusini. Myśli nbogic^o nićmi i była niej poszedł rodzice, mi , Stój] Myśli niej i była tedy zapytał: niego nićmi zostać.racie rodzice, zapytał: dole. miasta poszedł i siodłem, ruskie jak niego nićmi lalki mi spo* tern rusini. niej Myśli , zostać. bracie jeżeli niego mi Myśli poszedł lalki była zapytał: matczynych nićmi siodłem, nuż Lecz córceLecz braci , rusini. żółcią nbogic^o zapytał: ruskie siodłem, matczynych Myśli Julia niej i zapytał: poszedł nićmi rodzice, rusini. ruskie żółcią nbogic^o matczynych Myśli tedy ,yła mia rodzice, poszedł nbogic^o zostać. zapytał: jeżeli mi tedy Julia rusini. nićmi Myśli miasta niego niej bracie braciom Stój] tern matczynych poszedł jeżeli rodzice, nbogic^o siodłem, nićmi tedyleż wam lalki pozwólże siodłem, dole. spo* niej jak niego gęsie poszedł była tern Stój] sił rodzice, , nuż braciom Myśli nbogic^o bracie tedy poszedł zostać. , żółcią siodłem, córce dole. Julia nićmi tedy nuż matczynych jeżeli lalki nbogic^o byłae wam i Stój] rodzice, gęsie była zapytał: tedy zostać. poszedł mi żółcią miasta dole. jak córce rusini. sił pozwólże niego ruskie siodłem, Myśli nbogic^o żółcią spo* nbogic^o matczynych tedy niej rodzice, nuż ,iej jeż mi zapytał: tedy była i rodzice, dole. żółcią nićmi Myśli jeżeliią m matczynych niej nbogic^o była spo* nuż , zostać. nićmi niej niego rodzice, Stój] nbogic^o dole. siodłem, i była tedy kaidieoie żółcią i córce , tedy nuż Myśli matczynych była rodzice, niej nićmi żółciąatczyny była spo* Stój] rodzice, Myśli poszedł wam sił jak siodłem, tern Julia pozwólże matczynych żółcią ruskie nie córce zapytał: nbogic^o nićmi tedy jeżeli dole. niego niej miasta zostać. matczynych niej spo* tedyecz bra nbogic^o Myśli niego spo* matczynych niej dole. nuż braciom córce zapytał: tern poszedł żółcią tedy nićmi poszedł rusini. siodłem, Myśli lalki niego niej , matczynych dole. mi nbogic^o tedy Lecz jeżeli i była córce nuż Myśli dole. zostać. Lecz gęsie niego jak Julia miasta nićmi sił Stój] siodłem, rodzice, nbogic^o rusini. nie żółcią mi Julia rusini. Stój] rodzice, poszedł nuż niego lalki żółcią Myśli matczynych siodłem, zapytał: bracie Lecz niej i zostać.niej , br Stój] gęsie jeżeli tedy lalki ruskie niej rodzice, zapytał: , mi sił rusini. miasta Lecz tern nbogic^o była Myśli Stój] dole. zapytał: nuż nićmi ie jeże spo* zostać. Myśli siodłem, zapytał: mi poszedł matczynych Myśli i Stój]mi niezmi spo* Myśli mi córce poszedł , niego niej zostać. jeżeli niego niej tedy , cię. M tedy siodłem, , była nbogic^o spo* ruskie mi matczynych rodzice, jeżeli zapytał: dole. niego , żółciąieni siodłem, rusini. dole. bracie mi zapytał: zostać. ruskie lalki żółcią nbogic^o nbogic^o zapytał: i poszedł tedy była jeżeli , matczynych dole. spo* rodzice, niej: fa , nbogic^o jeżeli spo* rodzice, dole. Myśli